Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 142

1.

[Effects of simulated warming on soil respiration in a cropland under winter wheat-soybean rotation].

Liu Y, Chen ST, Hu ZH, Ren JQ, Shen XS.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Dec;33(12):4205-11. Chinese.

PMID:
23379143
2.

[Effects of Warming and Straw Application on Soil Respiration and Enzyme Activity in a Winter Wheat Cropland].

Chen ST, Sang L, Zhang X, Hu ZH.

Huan Jing Ke Xue. 2016 Feb 15;37(2):703-9. Chinese.

PMID:
27363163
3.

[Effects of elevated ozone concentration on soil respiration, nitrification and denitrification in a winter wheat farmland].

Zhang Y, Chen ST, Wang LX, Shen XS, Hu ZH, Shi YS.

Huan Jing Ke Xue. 2010 Dec;31(12):2988-94. Chinese.

PMID:
21360890
4.

Seasonal Patterns of Soil Respiration and Related Soil Biochemical Properties under Nitrogen Addition in Winter Wheat Field.

Liang G, Houssou AA, Wu H, Cai D, Wu X, Gao L, Li J, Wang B, Li S.

PLoS One. 2015 Dec 2;10(12):e0144115. doi: 10.1371/journal.pone.0144115. eCollection 2015.

5.

[Soil respiration characteristics in winter wheat field in North China Plain].

Chen S, Li J, Lu P, Wang Y, Yu Q.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2004 Sep;15(9):1552-60. Chinese.

PMID:
15669483
6.

[Analysis of soil respiration and influence factors in wheat farmland under conservation tillage in southwest hilly region].

Zhang S, Zhang XY, Wang LC, Luo HX, Zhou HF, Ma ZL, Zhang CW.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Jul;34(7):2815-20. Chinese.

PMID:
24028018
7.

[Effects of different mulching measures on winter wheat field soil respiration in Loess Plateau dry land region].

Guan Q, Wang J, Song SY, Liu WZ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2011 Jun;22(6):1471-6. Chinese.

PMID:
21941747
8.

[Effects of elevated ozone concentration on CO2 emission from soil-winter wheat system].

Hu ZH, Li CZ, Chen ST, Li HM, Yang YP, Shen SH.

Huan Jing Ke Xue. 2011 Jan;32(1):46-50. Chinese.

PMID:
21404663
9.

[Effects of management regime on soil respiration from agroecosystems].

Chen ST, Zhu DW, Niu CP, Zou JW, Wang C, Sun WJ.

Huan Jing Ke Xue. 2009 Oct 15;30(10):2858-65. Chinese.

PMID:
19968098
10.

[Differences in soil respiration between cropland and grassland ecosystems and factors influencing soil respiration on the Loess Plateau].

Zhou XG, Zhang YJ, Nan YF, Liu QF, Guo SL.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Mar;34(3):1026-33. Chinese.

PMID:
23745411
11.
12.

[Effects of Reduced Water and Diurnal Warming on Winter-Wheat Biomass and Soil Respiration].

Wu YZ, Chen J, Hu ZH, Xie Y, Chen ST, Zhang XS, Shen SH, Chen X.

Huan Jing Ke Xue. 2016 Jan 15;37(1):280-7. Chinese.

PMID:
27078968
13.

Spatial Variation of Soil Respiration in a Cropland under Winter Wheat and Summer Maize Rotation in the North China Plain.

Huang N, Wang L, Hu Y, Tian H, Niu Z.

PLoS One. 2016 Dec 15;11(12):e0168249. doi: 10.1371/journal.pone.0168249. eCollection 2016.

14.

[Soil respiration and carbon balance in wheat field under conservation tillage].

Zhang S, Wang LC, Huang ZC, Jia HJ, Ran CY.

Huan Jing Ke Xue. 2014 Jun;35(6):2419-25. Chinese.

PMID:
25158525
15.

Dynamics of CO2 fluxes and environmental responses in the rain-fed winter wheat ecosystem of the Loess Plateau, China.

Wang W, Liao Y, Wen X, Guo Q.

Sci Total Environ. 2013 Sep 1;461-462:10-8. doi: 10.1016/j.scitotenv.2013.04.068. Epub 2013 May 24.

16.

[CO2 flux and its correlation with soil temperature in winter wheat growth season under different tillage measures].

Li L, Zhang HL, Chen F, Li SJ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2007 Dec;18(12):2765-70. Chinese.

PMID:
18333452
17.

Comparison of soil respiration in typical conventional and new alternative cereal cropping systems on the North China plain.

Gao B, Ju X, Su F, Gao F, Cao Q, Oenema O, Christie P, Chen X, Zhang F.

PLoS One. 2013 Nov 20;8(11):e80887. doi: 10.1371/journal.pone.0080887. eCollection 2013. Erratum in: PLoS One. 2013;8(12). doi:10.1371/annotation/e7f51456-9b9e-4766-966f-a252bc2ca4f1.

18.

[Influence of enhanced UV-B radiation and straw application on soil respiration in soybean field].

Hu ZH, Li HM, Yang YP, Chen ST, Li CZ, Shen SH.

Huan Jing Ke Xue. 2010 Jul;31(7):1638-42. Chinese.

PMID:
20825038
19.
20.

[Effects of Short-time Conservation Tillage Managements on Greenhouse Gases Emissions from Soybean-Winter Wheat Rotation System].

Xie Y, Chen X, Hu ZH, Chen ST, Zhang H, Ling H, Shen SH.

Huan Jing Ke Xue. 2016 Apr 15;37(4):1499-506. Chinese.

PMID:
27548975

Supplemental Content

Support Center