Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 179

1.

A novel model of burn-blast combined injury and its phasic changes of blood coagulation in rats.

Chai JK, Liu W, Deng HP, Cai JH, Hu QG, Zou XF, Shen CA, Yin HN, Han YF, Zhang XB, Chi YF, Ma L, Sun TJ, Feng R, Lan YT.

Shock. 2013 Oct;40(4):297-302. doi: 10.1097/SHK.0b013e3182837831.

PMID:
23364430
2.

[Effects of exogenous pulmonary surfactant on acute lung injury in rats with severe burn-blast combined injury].

Li B, Chai J, Hu Q, Zhang X, Zhang D, Ma L, Yu Y, Liu L.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2015 Jan 13;95(2):133-7. Chinese.

PMID:
25876902
3.

Role of neutrophil elastase in lung injury induced by burn-blast combined injury in rats.

Chai JK, Cai JH, Deng HP, Zou XF, Liu W, Hu QG, Shen CA, Yin HN, Zhang XB, Chi YF, Ma L, Feng R.

Burns. 2013 Jun;39(4):745-53. doi: 10.1016/j.burns.2012.08.005. Epub 2012 Sep 19.

PMID:
22999209
4.

[Early changes in serum neutrophil elastase in rats with burn, blast injury or combined burn-blast injury and its significance].

Cai JH, Chai JK, Shen CA, Yin HN, Zhou XF, Lu W, Hu QG, Chi YF, Ma L, Deng HP, Zhang XB, Sun TJ, Han YF.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2010 Jun 22;90(24):1707-10. Chinese.

PMID:
20979883
5.

Characteristics of and strategies for patients with severe burn-blast combined injury.

Chai JK, Sheng ZY, Lu JY, Wen ZG, Yang HM, Jia XM, Li LG, Cao WH, Hao DF, Shen CA, Tuo XY, Liang LM, Wang SJ.

Chin Med J (Engl). 2007 Oct 20;120(20):1783-7.

PMID:
18028771
6.

Study on characteristics of blast-fragment combined injury in dogs.

Huang JZ, Yang Z, Wang Z, Leng H.

J Trauma. 1996 Mar;40(3 Suppl):S63-7.

PMID:
8606426
8.

[Ultrastructural changes in pulmonary microvascular damage in rats inflicted with burn, blast and combined burn-blast injury].

Zheng H, Cheng T, Lin Y.

Zhonghua Zheng Xing Shao Shang Wai Ke Za Zhi. 1995 Nov;11(6):425-9. Chinese.

PMID:
8728929
9.

[Experimental study on acute respiratory distress syndrome and analysis of relevant factors in rabbits subjected to thoracic blast trauma].

Fan CX, Zhang ZP, Cheng QS, Li YZ, Zhu YF, Wang J, Liu T, Deng YC, Li XF.

Zhongguo Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2011 Apr;23(4):243-6. Chinese.

10.
11.

[Effect of low-dose cyclophosphamide on the apoptosis of lung parenchyma cells in the early severe burn stage in rats].

Wei Z, Wang Y, Luo D, You X, Wang D, Sun G, Wang B.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2008 Dec;22(12):1429-32. Chinese.

PMID:
19137882
12.

[Comparative proteomics study on lung tissue in early stage of burn-blast combined injury in rats].

Zhang XL, Ma L, Chai JK, Li BL, Zhang DH, Feng R.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2016 Apr 26;96(16):1289-92. doi: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.16.014. Chinese.

PMID:
27122464
13.

Lung injury following lower extremity blast trauma in rats.

Ning JL, Mo LW, Lu KZ, Lai XN, Wang ZG, Ma D.

J Trauma Acute Care Surg. 2012 Dec;73(6):1537-44. doi: 10.1097/TA.0b013e318266013a.

PMID:
23064609
14.

Development of a rat model for studying blast-induced traumatic brain injury.

Cheng J, Gu J, Ma Y, Yang T, Kuang Y, Li B, Kang J.

J Neurol Sci. 2010 Jul 15;294(1-2):23-8. doi: 10.1016/j.jns.2010.04.010. Epub 2010 May 16.

PMID:
20478573
15.

Melatonin reduces oxidative damage to skin and normalizes blood coagulation in a rat model of thermal injury.

Tunali T, Sener G, Yarat A, Emekli N.

Life Sci. 2005 Jan 28;76(11):1259-65. Epub 2004 Dec 28.

PMID:
15642596
16.

[Experimental study on burns, blast and combined burn-blast injuries].

He QJ, Chu XG, Yan YT.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 1985 Feb;23(2):87-9, 126. Chinese. No abstract available.

PMID:
3987469
17.

Ligustrazine attenuates acute lung injury after burn trauma.

Zheng H, Chen XL, Han ZX, Zhang Z, Wang SY, Xu QL.

Burns. 2005 Jun;31(4):453-8. Epub 2005 Mar 5.

PMID:
15896507
18.

[The protective effect of high density lipoprotein on the lung function of rats with severe burns].

Zheng QY, Hu AG, Zhang MF, Chen JH, Cai SF, Zheng JS, Zhang YG.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2007 Aug;23(4):249-52. Chinese.

PMID:
18095545
19.

[The effect of hypertonic saline solution on the rheology after burn-blast combined injury].

Zhou J, Zhu P, Wang Z, Liu D, Wu Z, Song G, Long M.

Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 1997 Dec;14(4):338-41. Chinese.

PMID:
11367623
20.

Anticoagulation therapy for renal insufficiency after burns.

Ono I, Ohura T, Azami K, Hoshi M, Hasegawa T.

Burns Incl Therm Inj. 1984 Dec;11(2):104-10.

PMID:
6525533

Supplemental Content

Support Center