Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 772

1.

Prevalence and risk factors of post-traumatic stress disorder among adult survivors six months after the Wenchuan earthquake.

Zhou X, Kang L, Sun X, Song H, Mao W, Huang X, Zhang Y, Li J.

Compr Psychiatry. 2013 Jul;54(5):493-9. doi: 10.1016/j.comppsych.2012.12.010. Epub 2013 Jan 18.

PMID:
23337407
2.

Posttraumatic stress disorder among survivors of the Wenchuan earthquake 1 year after: prevalence and risk factors.

Xu J, Song X.

Compr Psychiatry. 2011 Jul-Aug;52(4):431-7. doi: 10.1016/j.comppsych.2010.08.002. Epub 2010 Sep 23.

PMID:
21683180
3.
4.

What are the determinants of post-traumatic stress disorder: age, gender, ethnicity or other? Evidence from 2008 Wenchuan earthquake.

Kun P, Tong X, Liu Y, Pei X, Luo H.

Public Health. 2013 Jul;127(7):644-52. doi: 10.1016/j.puhe.2013.04.018. Epub 2013 Jun 24.

PMID:
23806187
5.

Risk factors of mental illness among adult survivors after the Wenchuan earthquake.

Zhou X, Kang L, Sun X, Song H, Mao W, Huang X, Zhang Y, Li J.

Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2013 Jun;48(6):907-15. doi: 10.1007/s00127-012-0596-4. Epub 2012 Oct 4.

PMID:
23052427
6.

Prevalence and predictors of stress disorders following two earthquakes.

Yuan KC, Ruo Yao Z, Zhen Yu S, Xu Dong Z, Jian Zhong Y, Edwards JG, Edwards GD.

Int J Soc Psychiatry. 2013 Sep;59(6):525-30. doi: 10.1177/0020764012453233. Epub 2012 Jul 31.

PMID:
22851134
7.

Risk indicators for post-traumatic stress disorder in adolescents exposed to the 5.12 Wenchuan earthquake in China.

Ma X, Liu X, Hu X, Qiu C, Wang Y, Huang Y, Wang Q, Zhang W, Li T.

Psychiatry Res. 2011 Oct 30;189(3):385-91. doi: 10.1016/j.psychres.2011.02.016. Epub 2011 Feb 3.

PMID:
21295350
8.

[Assessment of the posttraumatic symptoms among survivors for three years following Wenchuan Earthquake].

Zhang LP, Wang PX, Li YF, Hu QX.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012 Aug;46(8):708-12. Chinese.

PMID:
23157864
9.

[Influence factors of post-traumatic stress disorder (PTSD) and depression symptoms in children and adolescents after Wenchuan earthquake in China].

Zhu CZ, Situ MJ, Zhang Y, Fang H, Jing LS, Wang D, Yan J, Huang Y.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2011 Jun;45(6):531-6. Chinese.

PMID:
21914337
10.

Prevalence of post-traumatic stress disorder in Sichuan Province, China after the 2008 Wenchuan earthquake.

Kun P, Chen X, Han S, Gong X, Chen M, Zhang W, Yao L.

Public Health. 2009 Nov;123(11):703-7. doi: 10.1016/j.puhe.2009.09.017. Epub 2009 Nov 4.

PMID:
19892379
11.

Post-traumatic stress disorder among adult survivors of the Wenchuan earthquake in China: a repeated cross-sectional study.

Guo J, Wu P, Tian D, Wang X, Zhang W, Zhang X, Qu Z.

J Anxiety Disord. 2014 Jan;28(1):75-82. doi: 10.1016/j.janxdis.2013.12.001. Epub 2013 Dec 14.

PMID:
24389578
12.

Symptoms of posttraumatic stress disorder among adult survivors two months after the Wenchuan earthquake.

Wang L, Zhang Y, Shi Z, Wang W.

Psychol Rep. 2009 Dec;105(3 Pt 1):879-85.

PMID:
20099550
13.

Prevalence and predictors of posttraumatic growth among adult survivors one year following 2008 Sichuan earthquake.

Xu J, Liao Q.

J Affect Disord. 2011 Sep;133(1-2):274-80. doi: 10.1016/j.jad.2011.03.034.

PMID:
21684612
14.

Posttraumatic stress disorder and its risk factors among adolescent survivors three years after an 8.0 magnitude earthquake in China.

Tian Y, Wong TK, Li J, Jiang X.

BMC Public Health. 2014 Oct 15;14:1073. doi: 10.1186/1471-2458-14-1073.

15.

Post-traumatic stress disorder and depression among adult survivors 8 years after the 2008 Wenchuan earthquake in China.

Guo J, He H, Qu Z, Wang X, Liu C.

J Affect Disord. 2017 Mar 1;210:27-34. doi: 10.1016/j.jad.2016.12.009. Epub 2016 Dec 16.

PMID:
28006696
16.

Posttraumatic stress disorder 1 month after 2008 earthquake in China: Wenchuan earthquake survey.

Wang B, Ni C, Chen J, Liu X, Wang A, Shao Z, Xiao D, Cheng H, Jiang J, Yan Y.

Psychiatry Res. 2011 May 30;187(3):392-6. doi: 10.1016/j.psychres.2009.07.001. Epub 2011 Apr 2.

PMID:
20537713
17.

Risk factors of severity of post-traumatic stress disorder among survivors with physical disabilities one year after the Wenchuan earthquake.

Zhou X, Song H, Hu M, Li X, Cai Y, Huang G, Li J, Kang L, Li J.

Psychiatry Res. 2015 Aug 30;228(3):468-74. doi: 10.1016/j.psychres.2015.05.062. Epub 2015 Jun 27.

PMID:
26163729
18.

Symptoms of posttraumatic stress disorder among adult survivors three months after the Sichuan earthquake in China.

Wang L, Zhang Y, Wang W, Shi Z, Shen J, Li M, Xin Y.

J Trauma Stress. 2009 Oct;22(5):444-50. doi: 10.1002/jts.20439.

PMID:
19718756
19.

Prevalence of post-traumatic stress disorder among adolescents after the Wenchuan earthquake in China.

Zhang Z, Ran MS, Li YH, Ou GJ, Gong RR, Li RH, Fan M, Jiang Z, Fang DZ.

Psychol Med. 2012 Aug;42(8):1687-93. doi: 10.1017/S0033291711002844. Epub 2011 Dec 13.

PMID:
22152150
20.

[Risk factors for acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in patients who survived the Wenchuan earthquake].

Ma CL, Xiao J, Wang K, Xu ZB, Chen B, Yin C, Feng YL.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2012 Jul;43(4):566-72. Chinese.

PMID:
22997898

Supplemental Content

Support Center