Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 145

1.

[Ear reconstruction after rupture of postauricular expanded flap].

Hu SD, He LR, Zhao YY, Jiang HY, Yang QH, Zhuang HX.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2012 Sep;28(5):328-31. Chinese.

PMID:
23259303
2.

Expanded retroauricular skin and fascial flap in congenital microtia reconstruction.

Zhang Q, Quan Y, Su Y, Shi L, Xie Y, Liu X.

Ann Plast Surg. 2010 Apr;64(4):428-34. doi: 10.1097/SAP.0b013e3181b0bb7e.

PMID:
20224343
3.

[Clinical study on external ear reconstruction using expanded postauricular flap and medpor framework].

Song C, Jiao F, Zhuang H.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2007 Jan;21(1):40-3. Chinese.

PMID:
17305003
4.

Post-traumatic ear reconstruction using postauricular fascial flap combined with expanded skin flap.

Xiaobo Y, Haiyue J, Hongxing Z, Bo P, Lei L.

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Sep;64(9):1145-51. doi: 10.1016/j.bjps.2011.03.040. Epub 2011 May 6.

PMID:
21549651
5.

[External ear reconstruction using expanded postauricular scar flap and Medpor framework].

Song CQ, Zhuang HX, Wang SJ, Hu XG, He LR.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2006 Nov;22(6):427-9. Chinese.

PMID:
17285999
6.

[Reconstruction of traumatic ear defect by retro-auricular expanded flap and cartilage graft].

Liu ZZ, Liu L, Pan B, Yu XB, Jiang HY.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2012 Jul;28(4):267-9. Chinese.

PMID:
23173422
7.

Ten-year experience in microtia reconstruction using tissue expander and autogenous cartilage.

Jiang H, Pan B, Lin L, Cai Z, Zhuang H.

Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008 Aug;72(8):1251-9. doi: 10.1016/j.ijporl.2008.05.006. Epub 2008 Jun 24.

PMID:
18572254
8.
9.

Exceedingly expanded retroauricular flaps for microtia reconstruction.

Chen Z, Zhang W, Huang J, Ren J, Zhu Y.

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Nov;64(11):1448-53. doi: 10.1016/j.bjps.2011.06.025. Epub 2011 Jul 20.

PMID:
21768005
10.

Clinical evaluation of three total ear reconstruction methods.

Zhao Y, Wang Y, Zhuang H, Jiang H, Jiang W, Hu X, Hu S, Wang S, Pan B.

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2009 Dec;62(12):1550-4. doi: 10.1016/j.bjps.2008.07.009. Epub 2008 Oct 9.

PMID:
18848514
11.

[Reconstruction of the external ear utilizing expanded scarred skin flap].

Yang Q, Zhuang H, Luo J, Han J, Zhao Y.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2002 May;18(3):179-80. Chinese.

PMID:
12189711
12.

Expansion method in secondary total ear reconstruction for undesirable reconstructed ear.

Liu T, Hu J, Zhou X, Zhang Q.

Ann Plast Surg. 2014 Sep;73 Suppl 1:S49-52. doi: 10.1097/SAP.0000000000000285.

PMID:
25115377
13.

[Ear reconstruction for microtia with craniofacial deformities].

He L, Zhang J, Jiang H, Yang Q, Zhuang H.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012 Dec;26(12):1477-81. Chinese.

PMID:
23316640
14.

The anatomy and application of the postauricular fascia flap in auricular reconstruction for congenital microtia.

Wang Y, Zhuang X, Jiang H, Yang Q, Zhao Y, Han J, Yu D, Zhang Z.

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008;61 Suppl 1:S70-6. doi: 10.1016/j.bjps.2008.07.008. Epub 2008 Sep 30.

PMID:
18829408
15.

Total auricular reconstruction without skin grafting.

Liu J, Sun J, Li X.

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2011 Oct;64(10):1312-7. doi: 10.1016/j.bjps.2011.05.006. Epub 2011 Jun 24.

PMID:
21703954
16.

Combined fascial flap and expanded skin flap for enveloping Medpor framework in microtia reconstruction.

Yang SL, Zheng JH, Ding Z, Liu QY, Mao GY, Jin YP.

Aesthetic Plast Surg. 2009 Jul;33(4):518-22. doi: 10.1007/s00266-008-9249-0. Epub 2008 Oct 7.

PMID:
18839238
17.

[Auricular reconstruction with overlapping tissue expansion techniques].

Liu JF, Sun JM, Zhang YM.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2009 Sep;25(5):347-50. Chinese.

PMID:
20030111
18.

Salvage of expanded skin flap perforation and infection after total ear reconstruction with autogenous costal cartilage.

Park SE, Park BY.

J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):805-8. doi: 10.1097/SCS.0b013e31820f364d.

PMID:
21558946
19.

Technical innovations in ear reconstruction using a skin expander with autogenous cartilage grafts.

Dashan Y, Haiyue J, Qinghua Y, Bo P, Lin L, Tailing W, Yanmei W, Xiao Q, Hongxing Z.

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008;61 Suppl 1:S59-69. doi: 10.1016/j.bjps.2008.06.051. Epub 2008 Oct 11.

PMID:
18849209
20.

[Total auricle reconstruction with postauricular flap and a Medpor framework].

Wu J, Lin Z, Liu Q.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2001 Sep;17(5):297-9. Chinese.

PMID:
11767710

Supplemental Content

Support Center