Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 323

1.

[History and current status of acupuncture-moxibustion in Russia and former Soviet Union].

Yang YY, Zhang WP, Zhu JP, Lei Y.

Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Oct;32(10):928-32. Chinese.

PMID:
23259276
2.

[Acupuncture and moxibustion in Tunisia].

Zeng SL, Xu JS.

Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Apr;33(4):357-9. Chinese.

PMID:
23819247
3.

[Acupuncturists and their academic contributions in Lingnan area: a review].

Bi WQ, Zhuang LX.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Jun;34(6):611-4. Review. Chinese.

PMID:
25112107
4.

[Classification on academic systems of acupuncture in Keynotes of Acupuncture-Moxibustion].

Zhang JB, Dong Q.

Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Dec;32(12):1139-42. Chinese.

PMID:
23301493
5.

[History of World Federation of Acupuncture-Moxibustion Societies].

Wang HC, Deng LY, Liu BY.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Dec;34(12):1235-7. Chinese.

PMID:
25876363
6.

[Scientific practice of Chengjiang Acupuncture School in the Republic of China].

Zhang JB, Zhang HR, Jin X, Xia YB.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Feb;34(2):199-202. Chinese.

PMID:
24796069
7.

[Academic characteristics of Huang's school of acupuncture and moxibustion].

Li J, Xia Y, Liu LG.

Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Sep;32(9):810-4. Chinese.

PMID:
23227689
8.
9.
10.

[Brief introduction of contents of acupuncture and moxibustion sciences in the Puji Benshi fang].

Shao SJ, Qin XY.

Zhongguo Zhen Jiu. 2007 Sep;27(9):709-11. Chinese.

PMID:
17926630
11.

[Research on the development of acupuncture-moxibustion in Taiwan in 1970s].

Ha HC.

Zhonghua Yi Shi Za Zhi. 2007 Jul;37(3):157-60. Chinese.

PMID:
18453206
12.

[Zhu Lian's contribution to international communication of acupuncture-moxibustion].

Liu B, Zhang LJ, Zhang SX, Li SY.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Sep;34(9):929-32. Chinese.

PMID:
25509759
13.
14.

[Professor He Pu-ren: the founder of Santong method of acupuncture and moxibustion].

Wang LP, Xie XC, He C, Cheng HY, Xu CY, Wang JX, Zhang XY, Wang GL, He XJ.

Zhongguo Zhen Jiu. 2009 Feb;29(2):147-50. Chinese.

PMID:
19391541
15.

[Present situation and development of acupuncture and moxibustion in Singapore].

Meng XJ, Zhu AN, Liao XL, Ouyang QB.

Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Oct;33(10):925-9. Chinese.

PMID:
24377229
16.
17.

[Development idea and practice of Qiu Mao-liang's acupuncture diagnosis and treatment].

Zhao JS.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Nov;34(11):1131-4. Chinese.

PMID:
25675583
18.

[Professor MA Ji-Xing's contribution in the field of acupuncture and moxibustion science].

Guo JS.

Zhongguo Zhen Jiu. 2006 Oct;26(10):745-8. Chinese.

PMID:
17117578
19.
20.

[The present situation and development of acupuncture and moxibustion in Portugal].

Meng XJ, Huang J, Zhu AN.

Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Aug;33(8):747-51. Chinese.

PMID:
24195223

Supplemental Content

Support Center