Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 274

1.

New iridoid glycoside and triterpenoid glycoside from Premna fulva.

Niu KY, Wang LY, Liu SZ, Zhao WM.

J Asian Nat Prod Res. 2013;15(1):1-8. doi: 10.1080/10286020.2012.734503. Epub 2012 Dec 11.

PMID:
23231586
2.

A new triterpenoid and a new glycoside from Pilea cavaleriei.

Ren HC, Qin RD, Wang Q, Cheng W, Zhang QY, Liang H.

J Asian Nat Prod Res. 2012;14(11):1032-8. doi: 10.1080/10286020.2012.702760. Epub 2012 Aug 28.

PMID:
22924790
3.

A new triterpenoid glycoside from the leaves and stems of Duranta repens.

Furusawa C, Yasuda S, Tsuji H, Ito S, Miyashita H, Yoshimitsu H, Nohara T, Ono M.

Nat Prod Res. 2016;30(2):246-50. doi: 10.1080/14786419.2015.1046870. Epub 2015 Jul 2.

PMID:
26134247
4.

Two new triterpenoid glycosides from the leaves of Anthocephalus chinensis.

Xu XY, Yang XH, Li SZ, Song QS.

J Asian Nat Prod Res. 2011 Oct;13(11):1008-13. doi: 10.1080/10286020.2011.606812. Epub 2011 Oct 10.

PMID:
21985583
5.

New iridoid glycosides from the twigs and leaves of Callicarpa formosana var. formosana.

Wang YM, Xiao H, Liu JK, Wang F.

J Asian Nat Prod Res. 2010 Mar;12(3):220-6. doi: 10.1080/10286020903569434.

PMID:
20390769
6.

Study on chemical constituents of Cyclocarya paliurus.

Liu Y, Zhang MQ, Li XL, Xu TH, Xie SX, Xu YJ, Xu DM.

J Asian Nat Prod Res. 2014;16(2):206-9. doi: 10.1080/10286020.2013.825254. Epub 2013 Nov 29.

PMID:
24286491
7.

Hepatoprotective iridoid glycosides from the roots of Rehmannia glutinosa.

Liu YF, Liang D, Luo H, Hao ZY, Wang Y, Zhang CL, Zhang QJ, Chen RY, Yu DQ.

J Nat Prod. 2012 Sep 28;75(9):1625-31. Epub 2012 Aug 23.

PMID:
22916954
8.

Two new dammarane-type glycosides from Phlomis umbrosa.

Ding MM, Yan FL, Tan J, Bai YX, Wang X, Yang YX.

Nat Prod Res. 2014;28(1):18-23. doi: 10.1080/14786419.2013.828291. Epub 2013 Aug 25.

PMID:
23972014
9.

A flavonoid 8-C-glycoside and a triterpenoid cinnamate from Nervilia fordii.

Chen JM, Wei LB, Lu CL, Zhou GX.

J Asian Nat Prod Res. 2013;15(10):1088-93. doi: 10.1080/10286020.2013.814107. Epub 2013 Jul 11.

PMID:
23844721
10.

Two new triterpenoids from the leaves and stems of Fritillaria hupehensis.

Pi HF, Zhang P, Ruan HL, Zhang YH, Sun HD, Wu JZ.

J Asian Nat Prod Res. 2009 Sep;11(9):779-82. doi: 10.1080/10286020903071050.

PMID:
20183324
11.

Three new cycloartane glycosides from Nervilia fordii.

Wei LB, Chen JM, Ye WC, Yao XS, Zhou GX.

J Asian Nat Prod Res. 2012;14(6):521-7. doi: 10.1080/10286020.2012.670223. Epub 2012 Mar 20.

PMID:
22428755
12.

New triterpenoids with protein tyrosine phosphatase 1B inhibition from Cedrela odorata.

Wu WB, Zhang H, Dong SH, Sheng L, Wu Y, Li J, Yue JM.

J Asian Nat Prod Res. 2014;16(7):709-16. doi: 10.1080/10286020.2014.919281. Epub 2014 May 20.

PMID:
24841003
13.

Three new secoiridoid glycoside dimers from Swertia mileensis.

Geng CA, Zhang XM, Ma YB, Jiang ZY, Liu JF, Zhou J, Chen JJ.

J Asian Nat Prod Res. 2010 Jun;12(6):542-8. doi: 10.1080/10286020.2010.491477.

PMID:
20552496
14.

Cytotoxic triterpenoid alkaloids from Buxus microphylla.

Yan YX, Hu XD, Chen JC, Sun Y, Zhang XM, Qing C, Qiu MH.

J Nat Prod. 2009 Feb 27;72(2):308-11. doi: 10.1021/np800719h.

PMID:
19133780
15.

Chemical constituents from the leaves and stems of Schisandra rubriflora.

Xiao WL, Yang SY, Yang LM, Yang GY, Wang RR, Zhang HB, Zhao W, Pu JX, Lu Y, Zheng YT, Sun HD.

J Nat Prod. 2010 Feb 26;73(2):221-5. doi: 10.1021/np900849y.

PMID:
20146529
16.

Triterpene and sterol derivatives from the roots of Breynia fruticosa.

Liu YP, Cai XH, Feng T, Li Y, Li XN, Luo XD.

J Nat Prod. 2011 May 27;74(5):1161-8. doi: 10.1021/np2000914. Epub 2011 Mar 23.

PMID:
21428418
17.

A new highly oxygenated nortriterpenoid from Schisandra chinensis.

Wang JR, Zhao ZB, Guo YW.

J Asian Nat Prod Res. 2011 Jun;13(6):551-5. doi: 10.1080/10286020.2011.570751.

PMID:
21623519
18.

Nortriterpenoids from Chukrasia tabularis var. velutina.

Zhang CR, Yang SP, Zhu Q, Liao SG, Wu Y, Yue JM.

J Nat Prod. 2007 Oct;70(10):1616-9. Epub 2007 Oct 12.

PMID:
17929895
19.

Four new N-contained iridoid glycosides from flower buds of Lonicera japonica.

Zheng ZF, Zhang QJ, Chen RY, Yu DQ.

J Asian Nat Prod Res. 2012;14(8):729-37. doi: 10.1080/10286020.2012.688038. Epub 2012 Jun 14.

PMID:
22693961
20.

A new cycloartane glycoside from Comptosorus sibiricus rupr.

Li N, Li X, Ma ZJ, Wang JH.

J Asian Nat Prod Res. 2005 Apr;7(2):161-4.

PMID:
15621620

Supplemental Content

Support Center