Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 102

1.

[Screening of bioactive components in epimedium for osteoporosis treatment by model population analysis].

Yang QX, Liu YQ, Wang L, Xiao HB.

Yao Xue Xue Bao. 2012 Sep;47(9):1205-9. Chinese.

PMID:
23227552
2.

[Affect regularity of medicinal species and heating time on flavonoids contents in Epimedium cut crude drug].

Sun E, Chen LL, Jia XB, Qian Q, Cui L.

Zhong Yao Cai. 2012 Sep;35(9):1402-7. Chinese.

PMID:
23451493
3.

[Comparative study on chemical quality of main species of epimedium].

Han S, Xie YY, Wang YM, Liang QL, Luo GA.

Yao Xue Xue Bao. 2012 Apr;47(4):502-7. Chinese.

PMID:
22799034
4.

[Comparison of antioxidative and antitumor activities of six flavonoids from Epimedium koreanum].

Wang T, Zhang JC, Chen Y, Huang F, Yang MS, Xiao PG.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Apr;32(8):715-8. Chinese.

PMID:
17608228
5.

[Studies on flavones of Epimedium bevicorum Maxim].

Yan W, Fu Y, Ma Y, Li Y, Zhang X, Xin F.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1998 Dec;23(12):735-6, 764. Chinese.

PMID:
12242823
6.

Herba epimedii flavonoids suppress osteoclastic differentiation and bone resorption by inducing G2/M arrest and apoptosis.

Zhang D, Zhang J, Fong C, Yao X, Yang M.

Biochimie. 2012 Dec;94(12):2514-22. doi: 10.1016/j.biochi.2012.06.033. Epub 2012 Jul 11.

PMID:
22796380
7.

[Advances in study on pharmacological effects of Epimedium].

Ye LC, Chen JM.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2001 May;26(5):293-5. Review. Chinese.

PMID:
12528515
8.

Effects of total flavonoids and flavonol glycosides from Epimedium koreanum Nakai on the proliferation and differentiation of primary osteoblasts.

Zhang DW, Cheng Y, Wang NL, Zhang JC, Yang MS, Yao XS.

Phytomedicine. 2008 Jan;15(1-2):55-61. Epub 2007 May 4.

PMID:
17482445
9.

Two new flavonol glycosides from Epimedium koreanum Nakai.

Jiang F, Wang XL, Wang NL, Yao XS.

J Asian Nat Prod Res. 2009;11(5):401-9. doi: 10.1080/10286020902867151.

PMID:
19504382
10.

[HPLC-MS3 analysis of chemical constituents in Epimedium brevicornum].

Liu PF, Xu DR, Kong LY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Aug;32(16):1666-8. Chinese.

PMID:
18027664
11.

[Inhibitory effect of icariin on acetylcholinesterase].

Zhang YD, Cai YN, Zhang Q, Qi ZL, Gao QQ.

Yao Xue Xue Bao. 2012 Sep;47(9):1141-6. Chinese.

PMID:
23227542
12.

[Progress in anti-osteoporosis activity of traditional Chinese medicine and medicinal plants].

Wang T, Zhang JC, Yang MS, Xiao PG.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 May;31(9):718-22. Review. Chinese.

PMID:
17048674
13.

[Effect of five species of Epimedium on growth of cartilage and proliferation of cartilage cell in vitro].

Feng K, Xie W, Chen BL, Wang JZ, Guo JG.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Dec;31(24):2065-7. Chinese.

PMID:
17357558
14.

[Research on variation regularity of five main flavonoids contents in Epimedium and processed Epimedium].

Jin X, Jia X, Sun E, Wang J, Chen Y, Cai B.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 Nov;34(21):2738-42. Chinese.

PMID:
20209904
15.

[Chemical constituents of Epimedium acuminatum Franch. (II)].

Jia X, Wu J, Mao Q.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1998 Dec;23(12):737-9, 765. Chinese.

PMID:
12242824
16.

[Effects of Epimedium pubescens icariine on proliferation and differentiation of human osteoblasts].

Yin XX, Chen ZQ, Dang GT, Ma QJ, Liu ZJ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Feb;30(4):289-91. Chinese.

PMID:
15724410
17.

[Effects of rat serum containing total flavonoid extract of Epimedium sagittatum on development of osteoblasts].

Ma HP, Jia ZP, Cheng KM, Zhang RX, Li MX, Wang J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Apr;33(8):928-31. Chinese.

PMID:
18619355
18.

Chemical and pharmacological investigations of Epimedium species: a survey.

Wu H, Lien EJ, Lien LL.

Prog Drug Res. 2003;60:1-57. Review.

PMID:
12790338
19.

[A review on research of raw material and cut crude drug of Herba epimedii in last ten years].

Pei LK, Guo BL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Mar;32(6):466-71. Review. Chinese.

PMID:
17552145

Supplemental Content

Support Center