Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 182

1.

[Japanese encephalitis virus with genotype I is predominant in Sichuan Province].

Zhang JK, Lin SH, Zhou XY, Chen DL, Fu SH, Liu XC, Yuan W, Cao YO, Wang HY, Li W, Hu M, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2012 Aug;26(4):241-5. Chinese.

PMID:
23189833
2.

[Molecular characterization of Japanese encephalitis virus isolated from Gansu province in 2008].

Li MH, Fu SH, Feng Y, Gao XY, Zhai YG, Yu DS, Li GT, Jia YX, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Aug;23(4):251-3. Chinese.

PMID:
20108765
3.

[Analysis of sequence and genotype of E gene of the newly isolated Japanese encephalitis virus strains in Wuhan, Hubei Province].

Zhu ZR, Tian JH, Chen BH, Peng JS, Wu TP, Hu Q.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2011 Aug;25(4):258-61. Chinese.

PMID:
22097600
4.

[Genotype 1 JEV was isolated again from Liaoning Province, China, 2007].

Meng WS, Li MH, Wang HY, Zhang JB, Gao Y, Ding J, Fu SH, Zhai YG, Chen Z, Gou JQ, Zhao YJ, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2008 Apr;22(2):91-4. Chinese.

PMID:
18574524
5.

[Isolation and identification of Japanese encephalitis virus in Tanghe County, Henan Province].

Wang HY, Hao ZY, Fu SH, Zhang AM, Cao YX, Song FD, Li LH, He Y, Wang HQ, Tang Q, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2008 Apr;22(2):83-6. Chinese.

PMID:
18574522
6.

Japanese encephalitis virus in mosquitoes and swine in Yunnan province, China 2009-2010.

Liu H, Lu HJ, Liu ZJ, Jing J, Ren JQ, Liu YY, Lu F, Jin NY.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2013 Jan;13(1):41-9. doi: 10.1089/vbz.2012.1016. Epub 2012 Nov 30.

7.

[Molecular characteristics of the genome of G I of Japanese encephalitis virus isolated from the specimen collected from viral encephalitis case for the first time].

Li J, Fu SH, Wang LH, Gao XY, Wang HY, Ye XF, Zhao SY, Liu CT, Zhu WY, Wang L, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2012 Apr;26(2):84-6. Chinese.

PMID:
23002539
8.

[Identification of genotype III Japanese encephalitis virus isolated in Zhejiang province].

Yan JY, Wang JY, Wang ZF, Yu ZW, Yu ZQ, Zhou JY, Zhang YJ.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012 Aug;46(8):722-7. Chinese.

PMID:
23157867
9.

Molecular epidemiological analysis of Japanese encephalitis virus in China.

Wang HY, Takasaki T, Fu SH, Sun XH, Zhang HL, Wang ZX, Hao ZY, Zhang JK, Tang Q, Kotaki A, Tajima S, Liang XF, Yang WZ, Kurane I, Liang GD.

J Gen Virol. 2007 Mar;88(Pt 3):885-94.

PMID:
17325361
10.

Identification and isolation of Genotype-I Japanese encephalitis virus from encephalitis patients.

Wang L, Fu S, Zhang H, Ye X, Yu D, Deng Z, Yuan J, Zhai Y, Li M, Lv Z, Chen W, Jiang H, Gao X, Cao Y, Wang H, Tang Q, Liang G.

Virol J. 2010 Nov 26;7:345. doi: 10.1186/1743-422X-7-345.

11.

[Molecular characterization of full-length genome of Japanese encephalitis virus isolated in Liaoning Province in 2008].

Cao YX, Fu SH, Wang HY, Pan XL, Zhang JB, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Aug;23(4):248-50. Chinese.

PMID:
20108764
12.

Molecular phylogenetic and positive selection analysis of Japanese encephalitis virus strains isolated from pigs in China.

Liu WJ, Zhu M, Pei JJ, Dong XY, Liu W, Zhao MQ, Wang JY, Gou HC, Luo YW, Chen JD.

Virus Res. 2013 Dec 26;178(2):547-52. doi: 10.1016/j.virusres.2013.09.002. Epub 2013 Sep 14.

PMID:
24045128
13.

Molecular epidemiology of Japanese encephalitis virus circulating in South Korea, 1983-2005.

Yun SM, Cho JE, Ju YR, Kim SY, Ryou J, Han MG, Choi WY, Jeong YE.

Virol J. 2010 Jun 14;7:127. doi: 10.1186/1743-422X-7-127.

14.

[Isolation and identification of Japanese encephalitis virus from mosquitoes in Zhejiang province].

Xie RH, Fu SH, Cheng YK, Xu F, Yao PP, Weng JQ, Zhu HP, Zhang YJ, Zhu ZY.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2008 Jul;29(7):712-5. Chinese.

PMID:
19031767
15.

[Isolation and identification of Japanese encephalitis virus in Liaoning Province].

Wang JW, Fu SH, Wang HY, Mao XY, Liu WB, He Y, Sun XH, Cai ZL, Wu LP, Zhao XF, Han RH, Jing Y, Liang GD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2006 Mar;20(1):61-5. Chinese.

PMID:
16642222
16.
17.

[Study on the molecular characteristics of Japanese encephalitis virus living in vector mosquitoes, in Zhejiang province, 2009 - 2010].

Yan JY, Tang XW, Fan FN, Zhang YJ, Luo YN, Ying YP, Shen J, Zhang YJ.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2012 Jan;33(1):78-81. Chinese.

PMID:
22575117
18.

Complete genome sequence analysis of Japanese encephalitis virus isolated from a horse in India.

Singha H, Gulati BR, Kumar P, Singh BK, Virmani N, Singh RK.

Arch Virol. 2013 Jan;158(1):113-22. doi: 10.1007/s00705-012-1474-9. Epub 2012 Sep 22.

PMID:
23001697
19.

[Molecular characteristics of the full-length genomes of Japanese encephalitis virus strains newly isolated in 2009, China].

Yang DJ, Li MH, Fu SH, Zhang HL, Liang GD.

Bing Du Xue Bao. 2011 Nov;27(6):571-9. Chinese.

PMID:
22263270
20.

Genetic diversity of Japanese encephalitis virus isolates obtained from the Indonesian archipelago between 1974 and 1987.

Schuh AJ, Guzman H, Tesh RB, Barrett AD.

Vector Borne Zoonotic Dis. 2013 Jul;13(7):479-88. doi: 10.1089/vbz.2011.0870. Epub 2013 Apr 16.

Supplemental Content

Support Center