Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 141

1.

[Cloning, expression and immunodiagnostic analysis of Schistosoma japonicum calcium-binding EF-hand domain containing protein].

Lu Y, Xu B, Ju C, Mo XJ, Chen SB, Feng Z, Wang XN, Hu W.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Jun 30;30(3):165-9. Chinese.

PMID:
23072127
2.

[Cloning, expression and stage-specific analysis of Schistosoma japonicum P7 antigen and evaluation of its value in early diagnosis].

Xu B, Duan XW, Lu Y, Chen SB, Feng Z, Hu W.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2011 Jun;29(3):161-6. Chinese.

PMID:
21970101
3.

[Gene synthesis, expression and immunogenicity analysis of TSP2 hydrophilic domain(TSP2HD) of Schistosoma japonicum].

Yu CX, Li J, Yin XR, Hua WQ, Liang YS, Gao Q.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2008 Jun 30;26(3):161-5. Chinese.

PMID:
19160958
4.

[Molecular cloning and characterization of a novel Clonorchis sinensis antigenic protein containing tandem repeat sequences].

Liu Q, Xu XN, Zhou Y, Cheng N, Dong YT, Zheng HJ, Zhu YQ, Zhu YQ.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2013 Aug;31(4):245-50. Chinese.

PMID:
24812871
5.

[Construction and expression of the recombinant plasmid pGEX-Sj14-3-3 of Schistosoma japonicum in BL21(DE3)].

Zhang N, Li WG, Wang M, Cai SF.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2012 May;43(3):310-3. Chinese.

PMID:
22812227
6.

[Detection of specific IgG in the sera of patients with chronic schistosomiasis japonica by dot-ELISA with the recombinant Sj26-Sj32 fusion protein].

Cai SF, Li WG, Wang M.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2011 Feb 28;29(1):21-4. Chinese.

PMID:
21823318
7.

[Diagnosis of chronic schistosomiasis japonicum with the recombinant Sj26GST-Sj32 fusion protein by ELISA].

Cai SF, Li WG, Wang M.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2011 May;42(3):331-4. Chinese.

PMID:
21826993
8.

[Characterization and preliminary application of six monoclonal antibodies against recombinant signal protein 14-3-3 of Schistosoma japonicum].

Qian CY, Yu CX, Song LJ, Yin XR, Wang J, Xu YL, Zhang W.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Feb;23(1):65-70. Chinese.

PMID:
22164379
9.

[Isolation and expression of recombinant diagnostic antigen gene of Schistosoma japonicum].

Zhang Z, Huggins M, Taylor M.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 1995 Jun;75(6):329-32, 381. Chinese.

PMID:
7553141
10.

[Cloning and expression of metalloprotease gene from Schistosoma japonicum and its immunoprotective efficiency].

Xu B, Ju C, Lu Y, Mo XJ, Feng Z, Xu XN, Hu W.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2011 Apr 30;29(2):81-6. Chinese.

PMID:
21826888
11.

[Cloning, expression and identification of membrane protein Tetraspanin 2-A of Schistosoma japonicum].

Wang YY, Liu M, Zhu SC, Ren CP, Shen JJ.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2008 Feb 28;26(1):21-4. Chinese.

PMID:
18637579
12.

[Evaluation on the immuno-protective efficacy of the recombinant antigen SjPGAM-SjEnol against Schistosoma japonicum in mice].

Guo FJ, Wang Y, Li Y, Peng JB, Hong Y, Qiu CH, Chen S, Fu ZQ, Shi YJ, Lin JJ.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2010 Aug;28(4):246-51. Chinese.

PMID:
21137305
13.

[Cloning, expression and identification of Toll like receptor interacting protein gene of Schistosoma japonicum].

Wang XN, Xu B, Feng Z, Wang XN, Hu W.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):406-11. Chinese.

PMID:
22164852
14.

[Construction and expression of recombinant plasmid pET28alpha-Sj26GST of Schistosoma japonicum in Escherichia coli BL21].

Li WG, Xiao BZ, Luo XJ, Chen YT, Wu CG.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2010 Sep;41(5):760-3, 770. Chinese.

PMID:
21302435
15.

Evaluation of recombinant SjLAP and SjFBPA in detecting antibodies to Schistosoma japonicum.

Faustina HL, Luo QL, Zhong ZR, Song XR, Chen ZW, Wang L, Hu MM, Chu DY, Shen JL.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2011 Oct;29(5):339-47.

PMID:
24830194
16.

[Clonning and identification of the gene encoding specific IgE antibody-related antigen of Schistosoma japonicum].

Wang Y, Su C, Zhang ZS, Hu XM, Shen L, Liu F, Wang RZ, Chen SZ, Li CL, Wu GL.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2001;19(5):272-5. Chinese.

PMID:
12572040
17.

[Cloning, expression and immunodiagnostic evaluation of antigen EPC1 from Echinococcus granulosus].

Cai HX, Shen YJ, Han XM, Yuan ZY, Wang H, Xu YX, Hu Y, Lu WY, Guan YY, Cao JP.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2011 Jun;29(3):167-71. Chinese.

PMID:
21970102
18.

[Evaluation of early diagnostic value of 6 antigens from Schistosoma japonicum in mice].

Wang J, Yu CX, Yin XR, Qian CY, Song LJ, Xu YL, He W, Cao GQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):273-8. Chinese.

PMID:
22164490
19.

[Fusion expression and antigenicity analysis of miracidial antigen from eggs of Schistosoma japonicum].

Liu JF, Yu CX, Zhu YC, Yin XR, Xu YL.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2005 Jun 30;23(3):155-8. Chinese.

PMID:
16300006
20.

[Purification of soluble egg antigen (SEA) 38 kDa molecule of Schistosoma japonicum and preliminary evaluation of its immunodiagnostic efficacy].

Zhou XH, Chen XG, Feng MZ, Dai SW, Li H, Shen SM, Xu L, Liu GZ.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2000;18(3):135-7. Chinese.

PMID:
12567685

Supplemental Content

Support Center