Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 179

1.

[Cost-effectiveness of schistosomiasis monitoring in Rugao City from 2001 to 2010].

Du SR, Xie RS, Wu J, Bian WD.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):318-21. Chinese.

PMID:
23012958
2.
3.

[Surveillance and risk assessment system of schistosomiasis in Jiangsu Province. II. Surveillance pattern and effect of Oncomelania hupensis snail status in Dongtai City, Jiangsu Province].

Jiang HY, Sun BC, Cao GX, Gao X, Zhang CG, Zhou XJ, Yang K, Sun LP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):622-5, 631. Chinese.

PMID:
25856886
4.

[Cost-effectiveness of schistosomiasis comprehensive control in Lushan County from 2007 to 2012].

Zhu JY, Wang CX, Wang CF, Wang SZ, Lu K, Hu XJ, Li YQ, Li ZQ, Lu XQ, Wang YJ, Liu Y, Xu W, Sheng XY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Oct;25(5):513-5. Chinese.

PMID:
24490367
5.

[Surveillance of schistosomiasis in national surveillance sites of Fuqing City and Xiapu County, 2006 -2009].

Chen BJ, Li LS, Lin MX, Xu MC, Chen ZL, Fang YE, Yang H.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Feb;23(1):89-92. Chinese.

PMID:
22164386
6.

[Retrospective investigation on national endemic situation of schistosomiasis. III. Changes of endemic situation in endemic rebounded counties after transmission of schistosomiasis under control or interruption].

Xu J, Lin DD, Wu XH, Zhu R, Wang QZ, Lv SB, Yang GJ, Han YQ, Xiao Y, Zhang Y, Chen W, Xiong MT, Lin R, Zhang LJ, Xu JF, Zhang SQ, Wang TP, Wen LY, Zhou XN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):350-7. Chinese.

PMID:
22164840
7.

[Schistosomiasis monitoring and its cost in population in Danyang City, 2010-2014].

Zhu T, Jiang T, Shi YK, Wang J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Dec;27(6):615-7, 627. Chinese.

PMID:
27097481
8.

[Effect evaluation of transmission control of schistosomiasis in 14 counties (cities, districts) of Jiangsu Province].

Sun LP, Tian ZX, Yang K, Huang YX, Hong QB, Gao Y, Wu WQ, Qiu ZJ, Yang GJ, Min J, Ge J, Liang YS, Gao Q, Wu HH.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Feb;24(1):26-31. Chinese.

PMID:
22590859
9.

[Surveillance of schistosomiasis in Yiling District of Yichang City where schistosomiasis transmission has been interrupted for 24 years].

Wang KY, Zhang XH, Huang WD, Sun B.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Aug;24(4):494-5. Chinese.

PMID:
23236809
10.

[Surveillance of endemic situation of schistosomiasis in a national surveillance site in Honghu City from 2005 to 2013].

Jiang HW, Hong M, Guo J, Huang YS, Ma HW, Tu ZW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Apr;27(2):210-2. Chinese.

PMID:
26263794
11.

[Strategy of comprehensive control for schistosomiasis and its effect in key areas of Jiangsu Province].

Sun LP, Tian ZX, Yang K, Hong QB, Gao Y, Gao Y, Zhang LH, Yang GJ, Min J, Ge J, Wu HH, Huang YX, Liang YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):626-33. Chinese.

PMID:
22379816
13.

[Retrospective investigation on national endemic situation of schistosomiasis. II. Analysis of changes of endemic situation in transmission-controlled counties].

Zhu R, Lin DD, Wu XH, Wang QZ, Lv SB, Yang GJ, Han YQ, Xiao Y, Zhang Y, Chen W, Xiong MT, Lin R, Xu J, Zhang LJ, Xu JF, Zhang SQ, Wang TP, Wen LY, Zhou XN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):237-42. Chinese.

PMID:
22164481
14.

[Retrospective investigation on national endemic situation of schistosomiasis I analysis of changes of endemic situation in transmission-interrupted counties].

Lin DD, Wu XH, Zhu R, Wang QZ, Lv SB, Yang GJ, Han YQ, Xiao Y, Zhang Y, Chen W, Xiong MT, Lin R, Xu J, Zhang LJ, Xu JF, Zhang SQ, Wang TP, Wen LY, Zhou XN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):114-20. Chinese.

PMID:
22164605
15.

[Surveillance of schistosomiasis in a national surveillance site, Nanzhong Village, Nanjing City, 2010-2011].

Zhang K, Hou N, Gong YH, Zhang QP, Sun JJ, Liu SH, Wu F.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):116-7. Chinese.

PMID:
23687838
16.

[Oncomelania snail recurrence after schistosomiasis transmission interrupted in Chuxiong City].

Wang JX.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):118, 120. Chinese.

PMID:
23687839
17.

[Evaluation on cost-effectiveness of snail control project by environmental modification in hilly regions].

Li SM, Chen SJ, Wu XJ, Chen XQ, Zhang RP, Zhang JR.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Feb;23(1):85-8. Chinese.

PMID:
22164385
18.

[Epidemic situation of schistosomiasis in a provincial surveillance site of Shengzhou City, 2008-2011].

Wang Y, Wang YR, Ying XJ, Zhu XC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):104-5. Chinese.

PMID:
23687831
19.

[Performance of detection and treatment in schistosomiasis in Hubei Province, 2011].

Pi WL, Tan XD, Di J, Deng Y, Jiang BJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):405-7. Chinese.

PMID:
24358753
20.

[Surveillance of schistosomiasis endemic situation in Jingzhou City in 2011].

Bie WT, Zheng ZW, Yuan MZ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Dec;25(6):652-4. Chinese.

PMID:
24490408

Supplemental Content

Support Center