Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 119

1.

[Construct Mxi1 mutation gene expression vector from leukemia cell line KG1].

Guo XL, Niu ZY, Zhang GL, Yin FL, Yang L, Ren JH, Dong ZR, Zhu P, Pan L.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2012 Jul;43(4):498-502. Chinese.

PMID:
22997883
2.

[Construction of a recombinant eukaryotic vector of Atoh1 and its expression in 293-T cells].

Zheng GX, Zhu K, Zhu Z, Hou J, Wei JR, Xu M.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2011 Jun;31(7):1131-7. Chinese.

PMID:
21764679
3.

[Construction of recombinant vector expressing ALAS2 gene in X-linked sideroblastic anemia].

Wang YQ, Zhu P, Shi YJ, Gu JY, Bu DF, Liu H, Zhang Y.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2004 Oct;12(5):687-93. Chinese.

PMID:
15498136
4.

[Expression and mutation of myc antagonist genes Mad1, Mxi1 and Rox in leukemia cells].

Suo XH, Pan L, Yao L, Zhang XJ, Niu ZY, Dong ZR.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2007 Nov;28(11):745-9. Chinese.

PMID:
18457265
5.
6.

Expression and mutation analysis of genes that encode the Myc antagonists Mad1, Mxi1 and Rox in acute leukaemia.

Guo XL, Pan L, Zhang XJ, Suo XH, Niu ZY, Zhang JY, Wang F, Dong ZR, Da W, Ohno R.

Leuk Lymphoma. 2007 Jun;48(6):1200-7.

PMID:
17577784
7.

[Construction of recombinant eukaryotic expression vector of NKG2D gene and its expression in COS-7 cells].

Liu YX, Hu GL, Liu M.

Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2003 Dec;28(6):579-82. Chinese.

PMID:
15804065
9.

Mouse Sin3A interacts with and can functionally substitute for the amino-terminal repression of the Myc antagonist Mxi1.

Rao G, Alland L, Guida P, Schreiber-Agus N, Chen K, Chin L, Rochelle JM, Seldin MF, Skoultchi AI, DePinho RA.

Oncogene. 1996 Mar 7;12(5):1165-72.

PMID:
8649810
10.

Overexpression of Mxi1 inhibits the induction of the human ornithine decarboxylase gene by the Myc/Max protein complex.

Wu S, Peña A, Korcz A, Soprano DR, Soprano KJ.

Oncogene. 1996 Feb 1;12(3):621-9.

PMID:
8637719
11.

A minidystrophin-EGFP fusion gene expressed in Cos-7 cells mediated by human source vector.

Liang Y, Liang DS, Xue ZG, Long ZG, Wu LQ, Pan Q, Hu YQ, Dai HP, Xia K, Xia JH.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2005 Oct;22(5):493-6.

PMID:
16215933
12.

Mxi1-0, an alternatively transcribed Mxi1 isoform, is overexpressed in glioblastomas.

Engstrom LD, Youkilis AS, Gorelick JL, Zheng D, Ackley V, Petroff CA, Benson LQ, Coon MR, Zhu X, Hanash SM, Wechsler DS.

Neoplasia. 2004 Sep-Oct;6(5):660-73.

13.

[Construction of pcDNA3.1(+)/ hTSHR and its expression in COS-7 cells].

Zhan SH, Zhang H, Liu C.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2004 Jul;20(4):390-3. Chinese.

PMID:
15207077
14.

[Construction of WISP3 gene's mutants in SEDT-PA and their expression in COS-7 cells].

Wang M, Peng YQ, Zhou HD, Zhai MX, He YL, Xie H.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2008 Jan;33(1):8-15. Chinese.

15.

[The cloning and sequencing of SD rat Atoh1 gene CDS region].

Zheng G, Zhu Z, Zhu K, Hou J, Wei J, Xu M.

Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2011 Aug;25(16):751-5. Chinese.

PMID:
22070085
16.

[Cloning of Chinese Banna minipig inbred-line alpha1,3-galactosyltransferase gene and construction of its recombinant eukaryotic expression vector].

Zhu S, Wang Y, Zheng H, Cheng J, Lu Y, Zeng Y, Wang Y, Wang Z.

Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2009 Apr;26(2):360-5. Chinese.

PMID:
19499803
17.

[Construction of eukaryotic expression vector for EBF3 and EGFP fusion protein and its expression in HepG2 cells].

Mao LP, Wang HM, Wang YG, Wang XY.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Oct;24(10):954-7. Chinese.

PMID:
18845077
18.

[Construction of eukaryotic expression vector of hdll1(ext)-Fc and its expression in COS-7 cells].

Zhang P, Jia HX, Zhou P, Han H.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2004 Jan;20(1):11-4. Chinese.

PMID:
15182611
19.

Construction of porcine CCK pDNA and its expression in COS-7 cells.

Bai J, Lü Y, Bai Q.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2007 Jun;27(3):278-80.

PMID:
17641841
20.

[Construction of recombinant plasmid pIRES2-EGFP/CCK and its expression in vivo and in vitro].

Lu Y, Bai JG, Wang HH.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2006 Feb;31(1):1-5. Chinese.

Supplemental Content

Support Center