Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 83

1.

[Effects of jin chai antiviral capsule on IFITM3 expression in mice].

Zhong JY, Cui XL, Shi YJ, Guo SS, Liu Y, Liu FZ, Gao YJ, Jin YH, Cao HX.

Yao Xue Xue Bao. 2012 Jul;47(7):904-8. Chinese.

PMID:
22993855
2.

[Effects of yin qiaojiedu soft capsule on influenza virus load and M1 expression in mice].

Liu Y, Shi YJ, Shi H, Zhong JY, Liu FZ, Gao YJ, Jin YH, Guo SS, Cui XL.

Yao Xue Xue Bao. 2011 Jun;46(6):650-5. Chinese.

PMID:
21882524
3.

[Pharmacodynamic experiment of the antivirus effect of Houttuynia cordata injection on influenza virus in mice].

Liu FZ, Shi H, Shi YJ, Liu Y, Jin YH, Gao YJ, Guo SS, Cui XL.

Yao Xue Xue Bao. 2010 Mar;45(3):399-402. Chinese.

PMID:
21351520
4.
5.

[Effects of Qiulirunfei extracta on immunological function and influenza virus in mice].

Li X, Li XM.

Zhong Yao Cai. 2008 Apr;31(4):561-4. Chinese.

PMID:
18661831
6.

[Screening for genes associated with natural killer cell mediated cytotoxicity in pneumonia mice infected with influenza virus and regulation of two herbal anti-virus formulas].

Lu NN, Liu Q, Gu LG, Zhou XP, Wu J, Qiu ZJ, Zhang HC, Chao EX, Zhang Y.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2013 Jun;25(6):322-6. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2013.06.002. Chinese.

7.

Evaluation of the anti-neuraminidase activity of the traditional Chinese medicines and determination of the anti-influenza A virus effects of the neuraminidase inhibitory TCMs in vitro and in vivo.

Tian L, Wang Z, Wu H, Wang S, Wang Y, Wang Y, Xu J, Wang L, Qi F, Fang M, Yu D, Fang X.

J Ethnopharmacol. 2011 Sep 1;137(1):534-42. doi: 10.1016/j.jep.2011.06.002.

PMID:
21699971
8.

[Effect of anti-influenza virus H3N2 of Hypericum japonicum in vivo].

Liu N, Hu XL, Meng YR, Zhu YT, Huang BS, Lin PZ.

Zhong Yao Cai. 2008 Jul;31(7):1022-4. Chinese.

PMID:
18973021
9.

[A research on the influence of two herbal concoctions on Toll-like receptor signal pathways of influenza virus induced pneumonia in mice].

Liu Q, Wang J, Ma Y, Gu L.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2014 May;26(5):321-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2014.05.007. Chinese.

10.

Prophylactic and therapeutic combination effects of rimantadine and oseltamivir against influenza virus A (H3N2) infection in mice.

Simeonova L, Gegova G, Galabov AS.

Antiviral Res. 2012 Aug;95(2):172-81. doi: 10.1016/j.antiviral.2012.05.004.

PMID:
22617756
11.

Anti-H1N1 influenza effects and its possible mechanism of Huanglian Xiangru Decoction.

Wu QF, Zhu WR, Yan YL, Zhang XX, Jiang YQ, Zhang FL.

J Ethnopharmacol. 2016 Jun 5;185:282-8. doi: 10.1016/j.jep.2016.02.042.

PMID:
26940899
12.

Therapeutic efficacy of Hypericum perforatum L. extract for mice infected with an influenza A virus.

Xiuying P, Jianping L, Ruofeng S, Liye Z, Xuehong W, Yan L.

Can J Physiol Pharmacol. 2012 Feb;90(2):123-30. doi: 10.1139/y11-111.

PMID:
22260349
13.

[Effects of Dureping Injection on the contents of MMP-9 and TIMP-1 in the lung tissue of mice with pneumonia of influenza virus infection].

Qi GJ, Gu LG, Peng GY.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2011 Nov;31(11):1510-3. Chinese.

PMID:
22303715
14.

[Effect of baicalin on in vivo anti-virus].

Chu ZY, Chu M, Teng Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Nov;32(22):2413-5. Chinese.

PMID:
18257272
15.

In vivo and in vitro antiviral effects of berberine on influenza virus.

Wu Y, Li JQ, Kim YJ, Wu J, Wang Q, Hao Y.

Chin J Integr Med. 2011 Jun;17(6):444-52. doi: 10.1007/s11655-011-0640-3.

PMID:
21660679
16.

Modified Jiu Wei Qiang Huo decoction improves dysfunctional metabolomics in influenza A pneumonia-infected mice.

Chen L, Fan J, Li Y, Shi X, Ju D, Yan Q, Yan X, Han L, Zhu H.

Biomed Chromatogr. 2014 Apr;28(4):468-74. doi: 10.1002/bmc.3055.

PMID:
24132661
17.
18.

Mechanism by which ma-xing-shi-gan-tang inhibits the entry of influenza virus.

Hsieh CF, Lo CW, Liu CH, Lin S, Yen HR, Lin TY, Horng JT.

J Ethnopharmacol. 2012 Aug 30;143(1):57-67. doi: 10.1016/j.jep.2012.05.061.

PMID:
22710290
19.
20.

[The expression of the inflammation-related cytokines in pneumonia mice infected with influenza virus and regulation of Shufengxuanfei and Jiebiaoqingli herbal anti-virus formulas].

Lu N, Liu Q, Gu L, Wu J, Qiu Z, Zhang H, Chao E, Zhang Y, Yu Z.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2014 Mar;30(3):254-7. Chinese.

PMID:
24606741

Supplemental Content

Support Center