Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 189

1.

[Effects of straw mulching on the soil aggregates in dryland wheat field under no-tillage].

Wang HX, Sun HX, Han QF, Wang M, Zhang R, Jia ZK, Nie JF, Liu T.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2012 Apr;23(4):1025-30. Chinese.

PMID:
22803469
2.

[Effects of mulching on soil moisture in a dryland winter wheat field, Northwest China].

Fan YD, Chai SX, Cheng HB, Chen YZ, Yang CG, Huang CX, Chang L, Pang L.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2013 Nov;24(11):3137-44. Chinese.

PMID:
24564142
3.
4.
5.

[Soil respiration and carbon balance in wheat field under conservation tillage].

Zhang S, Wang LC, Huang ZC, Jia HJ, Ran CY.

Huan Jing Ke Xue. 2014 Jun;35(6):2419-25. Chinese.

PMID:
25158525
6.

[Effects of different mulching measures on winter wheat field soil respiration in Loess Plateau dry land region].

Guan Q, Wang J, Song SY, Liu WZ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2011 Jun;22(6):1471-6. Chinese.

PMID:
21941747
7.

[Short-term effects of different tillage modes combined with straw-returning on the soil labile organic carbon components in a farmland with rice-wheat double cropping].

Yang MF, Zhu LQ, Han XZ, Gu KJ, Hu NJ, Bian XM.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2013 May;24(5):1387-93. Chinese.

PMID:
24015560
8.

[Effects of tillage and mulching on orchard soil moisture content and temperature in Loess Plateau].

Huang JH, Liao YC, Gao MS, Yin RJ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2009 Nov;20(11):2652-8. Chinese.

PMID:
20135996
9.

Effects of different tillage and straw return on soil organic carbon in a rice-wheat rotation system.

Zhu L, Hu N, Yang M, Zhan X, Zhang Z.

PLoS One. 2014 Feb 20;9(2):e88900. doi: 10.1371/journal.pone.0088900. eCollection 2014.

10.

Integrated double mulching practices optimizes soil temperature and improves soil water utilization in arid environments.

Yin W, Feng F, Zhao C, Yu A, Hu F, Chai Q, Gan Y, Guo Y.

Int J Biometeorol. 2016 Sep;60(9):1423-37. doi: 10.1007/s00484-016-1134-y. Epub 2016 Jan 26.

PMID:
26813883
11.

[Effects of different tillage methods and straw-returning on soil organic carbon content in a winter wheat field].

Tian SZ, Ning TY, Wang Y, Li HJ, Zhong WL, Li ZJ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2010 Feb;21(2):373-8. Chinese.

PMID:
20462008
12.

[Effects of different maize straw-returning modes on the soil respiration in a winter wheat field].

Wang BW, Chi SY, Tian SZ, Ning TY, Han HF, Zhao HX, Li ZJ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2013 May;24(5):1374-80. Chinese.

PMID:
24015558
13.

[Effects of mulching patterns on soil water, broomcorn millet growth, photosynthetic charac- teristics and yield in the dryland of Loess Plateau in China].

Su W, Zhang YP, Qu Y, Li C, Miao JY, Gao XL, Liu JH, Feng BL.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2014 Nov;25(11):3215-22. Chinese.

PMID:
25898619
14.

[Effects of ground cover and water-retaining agent on winter wheat growth and precipitation utilization].

Wu JC, Guan XJ, Yang YH.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2011 Jan;22(1):86-92. Chinese.

PMID:
21548293
15.

[Effects of mulching and fertilization on winter wheat field soil moisture in dry highland region of Loess Plateau].

Wang XF, Tian XH, Chen ZH, Chen HL, Wang ZH.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2009 May;20(5):1105-11. Chinese.

PMID:
19803167
17.

Effects of straw and plastic film mulching on greenhouse gas emissions in Loess Plateau, China: A field study of 2 consecutive wheat-maize rotation cycles.

Chen H, Liu J, Zhang A, Chen J, Cheng G, Sun B, Pi X, Dyck M, Si B, Zhao Y, Feng H.

Sci Total Environ. 2017 Feb 1;579:814-824. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.022. Epub 2016 Nov 12.

PMID:
27847188
18.

[Effect of straw-returning on the storage and distribution of different active fractions of soil organic carbon].

Wang H, Wang XD, Tian XH.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2014 Dec;25(12):3491-8. Chinese.

PMID:
25876399
19.

[Nitrate leaching characteristics of wheat-corn rotation farmland in Guanzhong area of Shaanxi].

Yin XF, Tong YA, Zhang SL, Zeng YJ, Gao PC, Zhou J, Yang XL.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2010 Mar;21(3):640-6. Chinese.

PMID:
20560319
20.

[Effects of different tillage measures on upland soil respiration in Loess Plateau].

Sun XH, Zhang RZ, Cai LQ, Chen QQ.

Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. 2009 Sep;20(9):2173-80. Chinese.

PMID:
20030139

Supplemental Content

Support Center