Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 103

1.

[Recommendation of a new clinical classification of advanced schistosomiasis].

Deng WC, Li JX, Pan K, Kong GQ, He YK, Li YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Apr;24(2):235-6. Chinese.

PMID:
22799179
2.

[Investigation on current status of advanced schistosomiasis in Sichuan Province, 2010].

Zhang Y, Zhang XD, Zhong B, Qiu DC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):264-7, 278. Chinese.

PMID:
23012946
3.

[Analysis of epidemiological characteristics of advanced schistosomiasis in Hu-nan province, 2012].

Liu ZC, Xiao SY, Zhou J, Yu XL, Hu BJ, Zhu JH, Li YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Apr;26(2):148-52. Chinese.

PMID:
25051826
4.

[Investigation and treatment of newly discovered advanced schistosomiasis cases in Hunan Province in 2011].

Chen WZ, Xu HL, Liu ZC, Zhu JH.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2013 Oct;31(5):342-5. Chinese.

PMID:
24818385
5.

[Multi-disciplinary treatment for advanced schistosomiasis].

Deng WC, Zhao ZY, Liu JX, Li SM, Guo FY, Wang ZH, Ren GH, Li YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):67-9. Chinese.

PMID:
23687818
6.

[Investigation on advanced schistosomiasis cases in Mianyang].

Shi YH, Liu CD.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Dec 30;30(6):474-6, 479. Chinese.

PMID:
23484261
7.

Study on histopathology, ultrasonography and some special serum enzymes and collagens for 38 advanced patients of schistosomiasis japonica.

Guangjin S, Mingdao J, Qiyang L, Hui X, Jiangming H, Xiaomei Y.

Acta Trop. 2002 May;82(2):235-46.

PMID:
12020897
8.

[Investigation on current status of advanced schistosomiasis in Shanggao County].

Tao WM, Mao YH, Hu F, Ning A.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):693-4. Chinese.

PMID:
25856905
9.

[Causes of death of advanced schistosomiasis patients in Jiaxing City from 1998 to 2008].

Cai CX, Xu XF, Chen XQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Feb;24(1):88-90. Chinese.

PMID:
22590875
10.

[Discussion on clinical pathways of schistosomiasis].

Deng WC, Wang HB, Jing QS, Liu JX, Zhu JJ, Ren GH, Li YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):601-4. Chinese.

PMID:
23373278
11.

[Nursing of advanced schistosomiasis patients: a report of 52 cases].

Fan XC, Jiang LY, Liu WX.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Jun;26(3):345, 348. Chinese.

PMID:
25345173
12.

[Advanced schistosomiasis chemotherapy and assistance in Xinjian County, 2005-2009].

Mao YH, Hu WC, Tu J, Chen FJ, Wan RF, Ning A, Zhang B, Chen Z, Li M, Zhang BY, Zou JX, Deng Q.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Apr;24(2):203-4, 211. Chinese.

PMID:
22799170
13.

[Current status of advanced schistosomiasis in Pukou District, Nanjing City, 2013].

Zhu HM, Yu XM, You J, Wei JM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Aug;26(4):463, 472. Chinese.

PMID:
25434156
14.

[Development of performance evaluation and management system on advanced schistosomiasis medical treatment].

Zhou XR, Huang SS, Gong XG, Cen LP, Zhang C, Zhu H, Yang JJ, Chen L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Apr;24(2):212-3, 216. Chinese.

PMID:
22799173
15.

[Current status of advanced schistosomiasis in Pukou District, Nanjing City, 2013].

Zhu HM, Yu XM, You J, Wei JM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Aug;26(4):463, 472. Chinese.

PMID:
25507754
16.

[Current status of advanced schistosomiasis in Deyang City, Sichuan Province].

Ma Y, Sun SB, Jiang J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):380, 385. Chinese.

PMID:
22164846
17.

[Evaluation on effect of treatment and assistance to advanced schistosomiasis patients in Hunan Province from 2004 to 2013].

Li SM, Zhao ZY, Peng ZZ, Wang ZH, Li Y, Guo FY, Ren GH.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Aug;26(4):362-6. Chinese.

PMID:
25464519
18.

[Study on spatial distribution of advanced schistosomiasis at village level in Anxiang County based on geographic information system].

Yao BD, Zhou YB, Wang ZL, Tian AP, Zhu SP, Hu BJ, Zhang ZJ, Song XX, Yi P, Jiang QW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Feb;24(1):72-5. Chinese.

PMID:
22590869
19.

[Treatment and assistance for advanced schistosomiasis patients in Changshu City from 2006 to 2014].

Zhou WE, Yin AH, Pu YY, Feng JY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2015 Aug;27(4):425-7. Chinese.

PMID:
26767272
20.

[Analysis of advanced schistosomiasis situation in Hubei Province, 2004-2011].

Zhou XR, Huang SS, Gong XG, Yang JJ, Wang J, Cen LP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):735, 738. Chinese.

PMID:
23593862
Items per page

Supplemental Content

Support Center