Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 169

1.

[Comparative study of heat-sensitive moxibustion in the treatment of knee osteoarthritis].

Xie HW, Chen RX, Xu FM, Song YE, Tang X, Li LM.

Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Mar;32(3):229-32. Chinese.

PMID:
22471137
2.

[Knee osteoarthritis treated with moxibustion: a randomized controlled trial].

Ren XM, Cao JJ, Shen XY, Wang LZ, Zhao L, Wu F, Zhang HM.

Zhongguo Zhen Jiu. 2011 Dec;31(12):1057-61. Chinese.

PMID:
22256633
3.
4.
6.

[Treatment of knee osteoarthritis with acupuncture and moxibustion: a randomized controlled trial].

Xu L, Jing L, He K, Wang JL, Wang Y.

Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Oct;33(10):871-6. Chinese.

PMID:
24377213
7.

[Observation on clinical effects of moxibustion stimulation of different sensitive status acupoints for knee osteoarthritis].

Yu D, Xie HW, Zhang B, Wen HJ, Chen RX.

Zhen Ci Yan Jiu. 2013 Dec;38(6):497-501. Chinese.

PMID:
24579366
8.

[Osteoarthritis of knee joint treated with acupuncture and moxibustion].

Zhang QR, Fu WB.

Zhongguo Zhen Jiu. 2010 May;30(5):375-8. Chinese.

PMID:
20518172
9.
10.

[Observation on the therapeutic effect of warming needle moxibustion on knee osteoarthritis].

Wang JG, He LJ.

Zhongguo Zhen Jiu. 2007 Mar;27(3):191-2. Chinese.

PMID:
17432646
11.

[Bibliometric analysis of literature on acupuncture and moxibustion for treatment of knee osteoarthritis].

Li L, Li N, Wu B.

Zhongguo Zhen Jiu. 2007 Nov;27(11):862-4. Review. Chinese.

PMID:
18085154
12.

[Clinical effect of different schemes of mild moxibustion for treatment of knee osteoarthritis].

Xie XJ, Jiao L, Fu Y, Zhang B, Xiong J, Chen RX, He L, Qian HL, Luo XJ.

Zhen Ci Yan Jiu. 2014 Dec;39(6):496-9. Chinese.

PMID:
25632577
13.

[Observation on the long-term efficacy of knee osteoarthritis treated with warm needling and rehabilitation training].

Qiu L, Kan JW, Zheng X, Zhang M, Zhang J.

Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Mar;33(3):199-202. Chinese.

PMID:
23713297
14.

The design and protocol of heat-sensitive moxibustion for knee osteoarthritis: a multicenter randomized controlled trial on the rules of selecting moxibustion location.

Chen R, Chen M, Kang M, Xiong J, Chi Z, Zhang B, Fu Y.

BMC Complement Altern Med. 2010 Jun 25;10:32. doi: 10.1186/1472-6882-10-32.

15.
16.

[Knee osteoarthritis treated with acupuncture at Neiguan (PC 6) and Taichong (LR 3)].

Liu K, Tian LF.

Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Feb;33(2):105-8. Chinese.

PMID:
23620932
17.

[Clinical observation on cake-separated mild-warm moxibustion for treatment of knee osteoarthritis].

Li JW, Xiang SY, Ma ZY, Feng YB, Tong HY, Geng HP, Jin J, Su X.

Zhongguo Zhen Jiu. 2008 Jan;28(1):17-9. Chinese.

PMID:
18257181
18.

[Controlled clinical trials of initial observation on therapeutic effects of moxibustion for osteoarthritis of the knee: multi-center clinical effect].

Su JC, Cao LH, Li ZD, Wang SC, Zhang QJ, Ma YH, Fu XM, Yu BQ, Du N, Zhang CC.

Zhongguo Gu Shang. 2009 Dec;22(12):914-6. Chinese.

PMID:
20112574
19.

[A randomized controlled study on warming needle moxibustion for treatment of knee osteoarthritis].

Ding MH, Zhang H, Li Y.

Zhongguo Zhen Jiu. 2009 Aug;29(8):603-7. Chinese.

PMID:
19947259

Supplemental Content

Support Center