Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 140

1.

[Health risk assessment of atmospheric volatile organic compounds in urban-rural juncture belt area].

Zhou YM, Hao ZP, Wang HL.

Huan Jing Ke Xue. 2011 Dec;32(12):3566-70. Chinese.

PMID:
22468519
2.

[Pollution and source of atmospheric volatile organic compounds in urban-rural juncture belt area in Beijing].

Zhou YM, Hao ZP, Wang HL.

Huan Jing Ke Xue. 2011 Dec;32(12):3560-5. Chinese.

PMID:
22468518
3.

[Composition characteristics of atmospheric volatile organic compounds in the urban area of Beibei District, Chongqing].

Qi X, Hao QJ, Ji DS, Zhang JK, Liu ZR, Hu B, Wang YS, Jiang CS.

Huan Jing Ke Xue. 2014 Sep;35(9):3293-301. Chinese.

PMID:
25518644
4.

[Concentration and change of VOCs in summer and autumn in Tangshan].

Sun J, Wang YS, Wu FK, Qiu J.

Huan Jing Ke Xue. 2010 Jul;31(7):1438-43. Chinese.

PMID:
20825007
5.

[Pollution characteristics and health risk assessment of atmospheric volatile organic compounds (VOCs) in pesticide factory].

Tan B, Wang TY, Pang B, Zhu ZY, Wang DH, Lü YL.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Dec;34(12):4577-84. Chinese.

PMID:
24640893
6.

[Pollution characterization of volatile organic compounds in ambient air of Tianjin downtown].

Zhai ZX, Zou KH, Li WF, Wang G, Zhai YC.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Dec;34(12):4513-8. Chinese.

PMID:
24640884
7.

Characterization and source apportionment of volatile organic compounds based on 1-year of observational data in Tianjin, China.

Liu B, Liang D, Yang J, Dai Q, Bi X, Feng Y, Yuan J, Xiao Z, Zhang Y, Xu H.

Environ Pollut. 2016 Nov;218:757-769. doi: 10.1016/j.envpol.2016.07.072. Epub 2016 Aug 25.

PMID:
27567166
8.

[Pollution characteristics of VOCs in ambient air of Ji'nan City in summer].

Liu ZC, Zhang F, Hou LJ, Liu YT, Lü B.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Oct;33(10):3656-61. Chinese.

PMID:
23234002
9.

Concentration, ozone formation potential and source analysis of volatile organic compounds (VOCs) in a thermal power station centralized area: A study in Shuozhou, China.

Yan Y, Peng L, Li R, Li Y, Li L, Bai H.

Environ Pollut. 2017 Apr;223:295-304. doi: 10.1016/j.envpol.2017.01.026. Epub 2017 Jan 25.

PMID:
28131475
10.

[Pollution characteristics and ozone formation potential of ambient VOCs in winter and spring in Xiamen].

Xu H, Zhang H, Xing ZY, Deng JJ.

Huan Jing Ke Xue. 2015 Jan;36(1):11-7. Chinese.

PMID:
25898641
11.

[Source apportionment of VOCs in the northern suburb of Nanjing in summer].

Yang H, Zhu B, Gao JH, Li YY, Xia L.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Dec;34(12):4519-28. Chinese.

PMID:
24640885
12.

[Correlation Analysis Between Characteristics of VOCs and Ozone Formation Potential in Summer in Nanjing Urban District].

Yang XX, Tang LL, Zhang YJ, Mu YF, Wang M, Chen WT, Zhou HC, Hua Y, Jiang RX.

Huan Jing Ke Xue. 2016 Feb 15;37(2):443-51. Chinese.

PMID:
27363129
13.
14.

[Pollution characteristics and health risk assessment of atmospheric VOCs in the downtown area of Guangzhou, China].

Li L, Li H, Wang XZ, Zhang XM, Wen C.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Dec;34(12):4558-64. Chinese.

PMID:
24640890
15.

Source Apportionment of Volatile Organic Compounds in an Urban Environment at the Yangtze River Delta, China.

An J, Wang J, Zhang Y, Zhu B.

Arch Environ Contam Toxicol. 2017 Apr;72(3):335-348. doi: 10.1007/s00244-017-0371-3. Epub 2017 Feb 11.

PMID:
28190079
16.

[Variation characteristics of ambient volatile organic compounds (VOCs) in Nanjing northern suburb, China].

An JL, Zhu B, Li YY.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Dec;34(12):4504-12. Chinese.

PMID:
24640883
17.

[Characteristics and source apportionment of volatile organic compounds (VOCs) in the northern suburb of Nanjing].

An JL, Zhu B, Wang HL, Yang H.

Huan Jing Ke Xue. 2014 Dec;35(12):4454-64. Chinese.

PMID:
25826913
18.

[Observation and study on atmospheric VOCs in Changsha city].

Liu Q, Wang YS, Wu FK, Sun J.

Huan Jing Ke Xue. 2011 Dec;32(12):3543-8. Chinese.

PMID:
22468515
19.

[Forming potential of secondary organic aerosols and sources apportionment of VOCs in autumn of Shanghai, China].

Wang Q, Chen CH, Wang HL, Zhou M, Lou SR, Qiao LP, Huang C, Li L, Su LY, Mu YY, Chen YR, Chen MH.

Huan Jing Ke Xue. 2013 Feb;34(2):424-33. Chinese.

PMID:
23668105
20.

[Study on atmospheric VOCs in Gongga Mountain base station].

Zhang JK, Wang YS, Wu FK, Sun J.

Huan Jing Ke Xue. 2012 Dec;33(12):4159-66. Chinese.

PMID:
23379137

Supplemental Content

Support Center