Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 147

1.

A novel single-nucleotide polymorphism in the 5' upstream region of the prolactin receptor gene is associated with fiber traits in Liaoning cashmere goats.

Zhou JP, Zhu XP, Zhang W, Qin F, Zhang SW, Jia ZH.

Genet Mol Res. 2011 Oct 13;10(4):2511-6. doi: 10.4238/2011.October.13.8.

2.

Novel SNP of the goat prolactin gene (PRL) associated with cashmere traits.

Lan XY, Pan ChY, Chen H, Lei ChZ, Li FY, Zhang HY, Ni YS.

J Appl Genet. 2009;50(1):51-4.

PMID:
19193983
3.

[Polymorphism of exon 10 of prolactin receptor gene and its relationship with prolificacy of Jining Grey goats].

Zhang GX, Chu MX, Wang JY, Fang L, Ye SC.

Yi Chuan. 2007 Mar;29(3):329-36. Chinese.

PMID:
17369155
4.

Characterization of the GHR gene genetic variation in Chinese indigenous goat breeds.

Bai WL, Zhou CY, Ren Y, Yin RH, Jiang WQ, Zhao SJ, Zhang SC, Zhang BL, Luo GB, Zhao ZH.

Mol Biol Rep. 2011 Jan;38(1):471-9. doi: 10.1007/s11033-010-0130-2. Epub 2010 Apr 3.

PMID:
20364329
5.

A novel genetic variant of the goat Six6 gene and its association with production traits in Chinese goat breeds.

Pan CY, Lan XY, Zhao HY, Hu SR, Huai YT, Lei CZ, Chen H.

Genet Mol Res. 2011 Nov 22;10(4):3888-900. doi: 10.4238/2011.November.22.9.

6.

Characterization and polymorphism of keratin associated protein 1.4 gene in goats.

Shah RM, Ganai TA, Sheikh FD, Shanaz S, Shabir M, Khan HM.

Gene. 2013 Apr 15;518(2):431-42. doi: 10.1016/j.gene.2012.12.021. Epub 2012 Dec 21.

PMID:
23266633
7.

Variation and expression of KAP9.2 gene affecting cashmere trait in goats.

Wang X, Zhao ZD, Xu HR, Qu L, Zhao HB, Li T, Zhang ZY.

Mol Biol Rep. 2012 Dec;39(12):10525-9. doi: 10.1007/s11033-012-1937-9. Epub 2012 Oct 8.

PMID:
23053952
8.

Effects of genetic variability of the caprine homeobox transcription factor HESX1 gene on performance traits.

Lan X, Lai X, Li Z, Wang J, Lei C, Chen H.

Mol Biol Rep. 2010 Jan;37(1):441-9. doi: 10.1007/s11033-009-9625-0. Epub 2009 Jul 23.

PMID:
19629745
9.

Combined effects of four SNPs within goat PRLR gene on milk production traits.

Hou JX, An XP, Song YX, Wang JG, Ma T, Han P, Fang F, Cao BY.

Gene. 2013 Oct 25;529(2):276-81. doi: 10.1016/j.gene.2013.07.057. Epub 2013 Aug 13.

PMID:
23954220
10.

POLYMORPHISM OF THE PROLACTIN GENE AND ITS EFFECT ON FIBER TRAITS IN GOAT.

Shamsalddini S, Mohammadabadi MR, Esmailizadeh AK.

Genetika. 2016 Apr;52(4):461-5.

PMID:
27529980
11.

A novel missense (A79V) mutation of goat PROP1 gene and its association with production traits.

Lan X, Pan C, Zhang L, Zhao M, Zhang C, Lei C, Chen H.

Mol Biol Rep. 2009 Nov;36(8):2069-73. doi: 10.1007/s11033-008-9418-x. Epub 2008 Nov 22.

PMID:
19031010
12.

Correlation analysis of economic traits in Liaoning new breed of cashmere goats using microsatellite DNA markers.

Jin M, Guo CL, Hu JH, Gao WB, Wang W.

Yi Chuan Xue Bao. 2006 Mar;33(3):230-5.

PMID:
16553211
13.

Single nucleotide polymorphisms of the prolactin receptor (PRLR) gene and its association with growth traits in Chinese cattle.

Lü A, Hu X, Chen H, Dong Y, Pang Y.

Mol Biol Rep. 2011 Jan;38(1):261-6. doi: 10.1007/s11033-010-0103-5. Epub 2010 Mar 27.

PMID:
20349144
14.

Polymorphisms of PRLR and FOLR1 genes and association with milk production traits in goats.

Hou JX, Fang F, An XP, Yan Y, Ma T, Han P, Meng FX, Song YX, Wang JG, Cao BY.

Genet Mol Res. 2014 Jan 24;13(2):2555-62. doi: 10.4238/2014.January.24.1.

15.

A PstI polymorphism at 3'UTR of goat POU1F1 gene and its effect on cashmere production.

Lan XY, Shu JH, Chen H, Pan CY, Lei CZ, Wang X, Liu SQ, Zhang YB.

Mol Biol Rep. 2009 Jul;36(6):1371-4. doi: 10.1007/s11033-008-9322-4. Epub 2008 Jul 25.

PMID:
18654839
16.

Polymorphisms of caprine GDF9 gene and their association with litter size in Jining Grey goats.

Feng T, Geng CX, Lang XZ, Chu MX, Cao GL, Di R, Fang L, Chen HQ, Liu XL, Li N.

Mol Biol Rep. 2011 Nov;38(8):5189-97. doi: 10.1007/s11033-010-0669-y. Epub 2010 Dec 24.

PMID:
21181498
17.

Polymorphisms of caprine POU1F1 gene and their association with litter size in Jining Grey goats.

Feng T, Chu MX, Cao GL, Tang QQ, Di R, Fang L, Li N.

Mol Biol Rep. 2012 Apr;39(4):4029-38. doi: 10.1007/s11033-011-1184-5. Epub 2011 Jul 17.

PMID:
21769479
18.

Association of polymorphisms for prolactin and prolactin receptor genes with broody traits in chickens.

Jiang RS, Xu GY, Zhang XQ, Yang N.

Poult Sci. 2005 Jun;84(6):839-45.

PMID:
15971519
19.

Novel polymorphisms of goat growth hormone and growth hormone receptor genes and their effects on growth traits.

An X, Wang L, Hou J, Li G, Song Y, Wang J, Yang M, Cui Y, Cao B.

Mol Biol Rep. 2011 Aug;38(6):4037-43. doi: 10.1007/s11033-010-0522-3. Epub 2010 Nov 25.

PMID:
21107713
20.

Molecular characterization of HOXC8 gene and methylation status analysis of its exon 1 associated with the length of cashmere fiber in Liaoning cashmere goat.

Bai WL, Wang JJ, Yin RH, Dang YL, Wang ZY, Zhu YB, Cong YY, Deng L, Guo D, Wang SQ, Yang SH, Xue HL.

Genetica. 2017 Feb;145(1):115-126. doi: 10.1007/s10709-017-9950-5. Epub 2017 Jan 16.

PMID:
28093668

Supplemental Content

Support Center