Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 148

1.

Acute kidney injury caused by consumption of melamine-contaminated infant formula in 47 children: a multi-institutional experience in diagnosis, treatment and follow-up.

Shang P, Chang H, Yue ZJ, Shi W, Zhang H, Tang X, He Q, Wang W.

Urol Res. 2012 Aug;40(4):293-8. doi: 10.1007/s00240-011-0422-6. Epub 2011 Aug 30.

PMID:
21877125
2.

Management of pediatric urolithiasis induced by melamine-contaminated powdered formula (report of 619 cases).

Panfeng S, Hong C, Zhongjin Y, Wei Z, Wenhui L, Baoguang S, Junsheng B, Liingjun Z, Zizhen H.

Urology. 2011 Aug;78(2):411-6. doi: 10.1016/j.urology.2011.02.020. Epub 2011 Apr 15.

PMID:
21497378
3.

Risk factors for acute kidney injury (AKI) in infants with melamine-associated urolithiasis and follow-up: a multi-center retrospective analysis.

He Q, Yue Z, Tang X, Chang H, Wang W, Shi W, Wang Z, Shang P.

Ren Fail. 2014 Oct;36(9):1366-70. doi: 10.3109/0886022X.2014.945215. Epub 2014 Aug 26.

PMID:
25155621
4.

Melamine related bilateral renal calculi in 50 children: single center experience in clinical diagnosis and treatment.

Wen JG, Li ZZ, Zhang H, Wang Y, Zhang RF, Yang L, Chen Y, Wang JX, Zhang SJ.

J Urol. 2010 Apr;183(4):1533-7. doi: 10.1016/j.juro.2009.12.040. Epub 2010 Feb 20.

PMID:
20172562
5.

One-year follow-up of patients with melamine-induced urolithiasis in Southwest China.

Dai Q, Jiang Y, Tu W, Luo H, Wang Z, Lau YL, Shi H, Yang H.

Int J Environ Health Res. 2012;22(5):450-7. doi: 10.1080/09603123.2011.650157. Epub 2012 Jan 10.

PMID:
22233377
6.

Follow-up results of children with melamine induced urolithiasis: a prospective observational cohort study.

Gao J, Xu H, Kuang XY, Huang WY, Zhao NQ, Rao J, Qian QY, Cheng XY, Feng ZM, Xu J, Zhang X, Wang X.

World J Pediatr. 2011 Aug;7(3):232-9. doi: 10.1007/s12519-011-0293-5. Epub 2011 Jun 1.

PMID:
21633859
7.

Continuous renal replacement therapy for patients with acute kidney injury caused by melamine-related urolithiasis.

Yang ZH, Zhang CM, Liu T, Lou XF, Chen ZJ, Ye S.

World J Pediatr. 2010 May;6(2):158-62. doi: 10.1007/s12519-010-0031-4. Epub 2010 May 21.

PMID:
20490771
8.

Extracorporeal shock wave lithotripsy is effective in treating single melamine induced urolithiasis in infants and young children.

Jia J, Shen X, Wang L, Zhang T, Xu M, Fang X, Xu G, Qian C, Wu Y, Geng H.

J Urol. 2013 Apr;189(4):1498-502. doi: 10.1016/j.juro.2012.11.109. Epub 2012 Nov 27.

PMID:
23201375
9.

Melamine-contaminated milk products induced urinary tract calculi in children.

Zhang L, Wu LL, Wang YP, Liu AM, Zou CC, Zhao ZY.

World J Pediatr. 2009 Feb;5(1):31-5. doi: 10.1007/s12519-009-0005-6. Epub 2009 Jan 27.

PMID:
19172329
10.

Ultrasonographic characteristics of urolithiasis in children exposed to melamine-tainted powdered formula.

He Y, Jiang GP, Zhao L, Qian JJ, Yang XZ, Li XY, Du LZ, Shu Q.

World J Pediatr. 2009 May;5(2):118-21. doi: 10.1007/s12519-009-0023-4. Epub 2009 Jul 9.

PMID:
19718533
11.

Four years follow-up of 101 children with melamine-related urinary stones.

Yang L, Wen JG, Wen JJ, Su ZQ, Zhu W, Huang CX, Yu SL, Guo Z.

Urolithiasis. 2013 Jun;41(3):265-6. doi: 10.1007/s00240-013-0548-9. Epub 2013 Apr 3.

PMID:
23549684
12.

A survey of urolithiasis in young children fed infant formula contaminated with melamine in two townships of Gansu, China.

Shi GQ, Wang ZJ, Feng ZJ, Gao YJ, Di Liu J, Shen T, Li M, Yang J, Xu HB, Jiang XH, Wang ZN, Cai M, Wang YM, Zhu YF, Liu HH, Wang R, Xiong WY, Wang ZT, Yang WZ, Hou PS, Zeng G, Wang Y.

Biomed Environ Sci. 2012 Apr;25(2):149-55.

13.

Melamine-contaminated powdered formula and urolithiasis in young children.

Guan N, Fan Q, Ding J, Zhao Y, Lu J, Ai Y, Xu G, Zhu S, Yao C, Jiang L, Miao J, Zhang H, Zhao D, Liu X, Yao Y.

N Engl J Med. 2009 Mar 12;360(11):1067-74. doi: 10.1056/NEJMoa0809550. Epub 2009 Feb 4.

14.

The characteristics of immune system changes in children who ingested melamine-contaminated powdered formula in China.

Zhou W, Jiang Y, Shi H, Dai Q, Liu J, Shen C, Yang H.

Int J Environ Health Res. 2010 Aug;20(4):289-97. doi: 10.1080/09603121003663479.

PMID:
20645202
15.

[Follow-up study on children with urinary calculi associated with exposure to melamine-contaminated formula].

Chang YM, Tong XM, Wang XL, Zhao YM.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2010 Apr;12(4):278-9. Chinese.

PMID:
20416220
16.

Clinical observation of childhood urinary stones induced by melamine-tainted infant formula in Anhui province, China.

Hu P, Wang J, Hu B, Lu L, Zhang M.

Arch Med Sci. 2013 Feb 21;9(1):98-104. doi: 10.5114/aoms.2013.33350.

17.

Outcome of children with melamine-induced urolithiasis: results of a two-year follow-up.

Zou CC, Chen XY, Zhao ZY, Zhang WF, Shu Q, Wang JH, Zhang L, Huang SJ, Yang LL.

Clin Toxicol (Phila). 2013 Jul;51(6):473-9. doi: 10.3109/15563650.2013.804191. Epub 2013 Jun 4.

PMID:
23731372
18.

Blood purification therapy in treatment of acute renal failure in infants with melamine-induced stones.

Shen Y, Liu XR, Zhang GJ, Zhou N.

Chin Med J (Engl). 2009 Feb 5;122(3):257-61.

PMID:
19236800
19.

Acute kidney injury caused by ceftriaxone-induced urolithiasis in children: a single-institutional experience in diagnosis, treatment and follow-up.

Shen X, Liu W, Fang X, Jia J, Lin H, Xu M, Geng H.

Int Urol Nephrol. 2014 Oct;46(10):1909-14. doi: 10.1007/s11255-014-0742-x. Epub 2014 May 31.

PMID:
24879561
20.

Diagnosis, treatment and follow-up of 25 patients with melamine-induced kidney stones complicated by acute obstructive renal failure in Beijing Children's Hospital.

Sun Q, Shen Y, Sun N, Zhang GJ, Chen Z, Fan JF, Jia LQ, Xiao HZ, Li XR, Puschner B.

Eur J Pediatr. 2010 Apr;169(4):483-9. doi: 10.1007/s00431-009-1093-y. Epub 2009 Oct 21.

Supplemental Content

Support Center