Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 181

1.

Follow-up results of children with melamine induced urolithiasis: a prospective observational cohort study.

Gao J, Xu H, Kuang XY, Huang WY, Zhao NQ, Rao J, Qian QY, Cheng XY, Feng ZM, Xu J, Zhang X, Wang X.

World J Pediatr. 2011 Aug;7(3):232-9. doi: 10.1007/s12519-011-0293-5. Epub 2011 Jun 1.

PMID:
21633859
2.

Assessment of chronic renal injury from melamine-associated pediatric urolithiasis: an eighteen-month prospective cohort study.

Gao J, Wang F, Kuang X, Chen R, Rao J, Wang B, Li W, Liu H, Shen Q, Wang X, Xu H.

Ann Saudi Med. 2016 Jul-Aug;36(4):252-7. doi: 10.5144/0256-4947.2016.252.

3.

[Risk factors of melamine-contaminated milk powder related urolithiasis: a multicenter nested case-control study].

Guan N, Yao C, Huang SM, Hu BJ, Zhang DF, Fang QW, Fan QF, Xu GB, Zhu SN, Zhang AH, Liu H, Liu L, Zhang GM, Tao LY, Chang YM, Liu XY, Ai Y, Zhao YM, Ding J.

Beijing Da Xue Xue Bao. 2010 Dec 18;42(6):690-6. Chinese.

4.

Melamine-contaminated powdered formula and urolithiasis in young children.

Guan N, Fan Q, Ding J, Zhao Y, Lu J, Ai Y, Xu G, Zhu S, Yao C, Jiang L, Miao J, Zhang H, Zhao D, Liu X, Yao Y.

N Engl J Med. 2009 Mar 12;360(11):1067-74. doi: 10.1056/NEJMoa0809550. Epub 2009 Feb 4.

5.

Outcome of children with melamine-induced urolithiasis: results of a two-year follow-up.

Zou CC, Chen XY, Zhao ZY, Zhang WF, Shu Q, Wang JH, Zhang L, Huang SJ, Yang LL.

Clin Toxicol (Phila). 2013 Jul;51(6):473-9. doi: 10.3109/15563650.2013.804191. Epub 2013 Jun 4.

PMID:
23731372
6.

Four years follow-up of 101 children with melamine-related urinary stones.

Yang L, Wen JG, Wen JJ, Su ZQ, Zhu W, Huang CX, Yu SL, Guo Z.

Urolithiasis. 2013 Jun;41(3):265-6. doi: 10.1007/s00240-013-0548-9. Epub 2013 Apr 3.

PMID:
23549684
7.

Diagnosis and spectrum of melamine-related renal disease: plausible mechanism of stone formation in humans.

Lam CW, Lan L, Che X, Tam S, Wong SS, Chen Y, Jin J, Tao SH, Tang XM, Yuen KY, Tam PK.

Clin Chim Acta. 2009 Apr;402(1-2):150-5. doi: 10.1016/j.cca.2008.12.035. Epub 2009 Jan 9.

PMID:
19171128
8.

Melamine-contaminated milk products induced urinary tract calculi in children.

Zhang L, Wu LL, Wang YP, Liu AM, Zou CC, Zhao ZY.

World J Pediatr. 2009 Feb;5(1):31-5. doi: 10.1007/s12519-009-0005-6. Epub 2009 Jan 27.

PMID:
19172329
9.

Acute kidney injury caused by consumption of melamine-contaminated infant formula in 47 children: a multi-institutional experience in diagnosis, treatment and follow-up.

Shang P, Chang H, Yue ZJ, Shi W, Zhang H, Tang X, He Q, Wang W.

Urol Res. 2012 Aug;40(4):293-8. doi: 10.1007/s00240-011-0422-6. Epub 2011 Aug 30.

PMID:
21877125
10.

Management of pediatric urolithiasis induced by melamine-contaminated powdered formula (report of 619 cases).

Panfeng S, Hong C, Zhongjin Y, Wei Z, Wenhui L, Baoguang S, Junsheng B, Liingjun Z, Zizhen H.

Urology. 2011 Aug;78(2):411-6. doi: 10.1016/j.urology.2011.02.020. Epub 2011 Apr 15.

PMID:
21497378
11.

Infrared spectroscopic analysis of urinary stones (including stones induced by melamine-contaminated milk powder) in 189 Chinese children.

Sun X, Shen L, Cong X, Zhu H, Lv J, He L.

J Pediatr Surg. 2011 Apr;46(4):723-8. doi: 10.1016/j.jpedsurg.2010.09.013.

PMID:
21496544
12.

A survey of urolithiasis in young children fed infant formula contaminated with melamine in two townships of Gansu, China.

Shi GQ, Wang ZJ, Feng ZJ, Gao YJ, Di Liu J, Shen T, Li M, Yang J, Xu HB, Jiang XH, Wang ZN, Cai M, Wang YM, Zhu YF, Liu HH, Wang R, Xiong WY, Wang ZT, Yang WZ, Hou PS, Zeng G, Wang Y.

Biomed Environ Sci. 2012 Apr;25(2):149-55.

13.

[Follow-up study on children with urinary calculi associated with exposure to melamine-contaminated formula].

Chang YM, Tong XM, Wang XL, Zhao YM.

Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2010 Apr;12(4):278-9. Chinese.

PMID:
20416220
14.

Continuous renal replacement therapy for patients with acute kidney injury caused by melamine-related urolithiasis.

Yang ZH, Zhang CM, Liu T, Lou XF, Chen ZJ, Ye S.

World J Pediatr. 2010 May;6(2):158-62. doi: 10.1007/s12519-010-0031-4. Epub 2010 May 21.

PMID:
20490771
15.

Melamine-induced infant urinary calculi: a report on 24 cases and a 1-year follow-up.

Zhang X, Bai J, Ma P, Ma J, Wan J, Jiang B.

Urol Res. 2010 Oct;38(5):391-5. doi: 10.1007/s00240-010-0279-0. Epub 2010 Jun 2.

PMID:
20517603
16.

Risk factors for acute kidney injury (AKI) in infants with melamine-associated urolithiasis and follow-up: a multi-center retrospective analysis.

He Q, Yue Z, Tang X, Chang H, Wang W, Shi W, Wang Z, Shang P.

Ren Fail. 2014 Oct;36(9):1366-70. doi: 10.3109/0886022X.2014.945215. Epub 2014 Aug 26.

PMID:
25155621
17.

One-year follow-up of patients with melamine-induced urolithiasis in Southwest China.

Dai Q, Jiang Y, Tu W, Luo H, Wang Z, Lau YL, Shi H, Yang H.

Int J Environ Health Res. 2012;22(5):450-7. doi: 10.1080/09603123.2011.650157. Epub 2012 Jan 10.

PMID:
22233377
18.

Extracorporeal shock wave lithotripsy is effective in treating single melamine induced urolithiasis in infants and young children.

Jia J, Shen X, Wang L, Zhang T, Xu M, Fang X, Xu G, Qian C, Wu Y, Geng H.

J Urol. 2013 Apr;189(4):1498-502. doi: 10.1016/j.juro.2012.11.109. Epub 2012 Nov 27.

PMID:
23201375
19.

One year follow up of the outcomes of child patients with melamine-related kidney stones in Beijing and surrounding provinces in China.

Shen Y, Sun Q, Gao J, Jia LQ, Sun N, Pan YS, Liu XM, Liu XR, Wang Y, Wu DX, Jiang YP.

Nephrology (Carlton). 2011 May;16(4):433-9. doi: 10.1111/j.1440-1797.2010.01434.x.

PMID:
21126288
20.

Diagnosis, treatment and follow-up of 25 patients with melamine-induced kidney stones complicated by acute obstructive renal failure in Beijing Children's Hospital.

Sun Q, Shen Y, Sun N, Zhang GJ, Chen Z, Fan JF, Jia LQ, Xiao HZ, Li XR, Puschner B.

Eur J Pediatr. 2010 Apr;169(4):483-9. doi: 10.1007/s00431-009-1093-y. Epub 2009 Oct 21.

Supplemental Content

Support Center