Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 249

1.

Genetic variation of new 21 autosomal short tandem repeat loci in a Chinese Salar ethnic group.

Teng Y, Zhang FX, Shen CM, Wang F, Wang HD, Yan JW, Liu JL.

Mol Biol Rep. 2012 Feb;39(2):1465-70. doi: 10.1007/s11033-011-0883-2. Epub 2011 May 27.

PMID:
21617945
2.

Population data of 21 non-CODIS STR loci in Han population of northern China.

Yuan L, Ge J, Lu D, Yang X.

Int J Legal Med. 2012 Jul;126(4):659-64. doi: 10.1007/s00414-011-0664-4. Epub 2012 Jan 13.

PMID:
22245836
3.

Genetic diversities of 21 non-CODIS autosomal STRs of a Chinese Tibetan ethnic minority group in Lhasa.

Zhu BF, Shen CM, Wang HD, Yang G, Yan JW, Qin HX, Guo JX, Huang JF, Jing H, Liu XS.

Int J Legal Med. 2011 Jul;125(4):581-5. doi: 10.1007/s00414-010-0519-4. Epub 2010 Nov 3.

PMID:
21042917
4.

Genetic data provided by 21 autosomal STR loci from Chinese Tujia ethnic group.

Yuan GL, Shen CM, Wang HD, Liu WJ, Yang G, Yan JW, Qin HX, Xie T, Ran H, Yuan J, Liu Z, Zhu B.

Mol Biol Rep. 2012 Dec;39(12):10265-71. doi: 10.1007/s11033-012-1903-6. Epub 2012 Oct 13.

PMID:
23065199
5.

Genetic polymorphism of 21 non-CODIS STR loci in the Chinese Mongolian ethnic minority.

Zha L, Liu Y, Guo Y, Li J, Wang K, Geng K, Liao Q, Liu J, Chen H, Cai J.

Forensic Sci Int Genet. 2014 Mar;9:e32-3. doi: 10.1016/j.fsigen.2013.08.010. Epub 2013 Sep 3.

PMID:
24041912
6.

Population genetics analysis of 38 STR loci in the She population from Fujian Province of China.

Yuan L, Ou Y, Liao Q, Gui J, Bai X, Ge J, Ye J, Zhang L.

Leg Med (Tokyo). 2014 Sep;16(5):314-8. doi: 10.1016/j.legalmed.2014.05.008. Epub 2014 Jun 4.

PMID:
24996955
7.

Developmental validation of the AGCU 21+1 STR kit: a novel multiplex assay for forensic application.

Zhu BF, Zhang YD, Shen CM, Du WA, Liu WJ, Meng HT, Wang HD, Yang G, Jin R, Yang CH, Yan JW, Bie XH.

Electrophoresis. 2015 Jan;36(2):271-6. doi: 10.1002/elps.201400333. Epub 2014 Dec 17.

PMID:
25363755
8.

Allelic polymorphic investigation of 21 autosomal short tandem repeat loci in a Chinese Bai ethnic group.

Shen CM, Wang HD, Liu WJ, Fan SL, Yang G, Qin HX, Xie T, Li SB, Yan JW, Zhu BF.

Leg Med (Tokyo). 2013 Mar;15(2):109-13. doi: 10.1016/j.legalmed.2012.08.012. Epub 2012 Oct 5.

PMID:
23043955
9.

Genetic polymorphisms of 15 STR loci of Chinese Dongxiang and Salar ethnic minority living in Qinghai Province of China.

Deng Y, Zhu B, Yu X, Li Y, Fang J, Xiong X, Mu H, Huang Y, Shi X.

Leg Med (Tokyo). 2007 Jan;9(1):38-42. Epub 2006 Dec 5.

PMID:
17150400
10.

Genetic polymorphisms of 15 STR loci in Chinese Han population living in Xi'an city of Shaanxi Province.

Wu YM, Zhang XN, Zhou Y, Chen ZY, Wang XB.

Forensic Sci Int Genet. 2008 Mar;2(2):e15-8. doi: 10.1016/j.fsigen.2007.11.003.

PMID:
19083797
11.

Genetic polymorphism analysis of 15 STR loci in Chinese Hui ethnic group residing in Qinghai province of China.

Deng YJ, Zhu BF, Shen CM, Wang HD, Huang JF, Li YZ, Qin HX, Mu HF, Su J, Wu J, Zhang B, Fan SL.

Mol Biol Rep. 2011 Apr;38(4):2315-22. doi: 10.1007/s11033-010-0364-z. Epub 2010 Nov 13.

PMID:
21076875
12.

Forensic and population genetic analyses of eighteen non-CODIS miniSTR loci in the Korean population.

Jin HJ, Kim KC, Yoon CE, Kim W.

J Forensic Leg Med. 2013 Nov;20(8):1093-7. doi: 10.1016/j.jflm.2013.09.027. Epub 2013 Oct 14.

PMID:
24237828
13.

Allele frequencies for six miniSTR loci of Northwestern Chinese Han populations.

Bai X, Cong B, Li S, Guo X, Li X, He L.

J Forensic Leg Med. 2009 Nov;16(8):469-71. doi: 10.1016/j.jflm.2009.05.004. Epub 2009 Jun 25.

PMID:
19782318
14.

[Polymorphisms of 21 short tandem repeat loci of Salar minority ethnic group in Qinghai Province].

Ma J, Wang YB, Li K, Wang JW.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2013 Oct;35(5):535-41. doi: 10.3881/j.issn.1000-503X.2013.05.010. Chinese.

15.

Genetic polymorphisms of 15 STR in Chinese Salar ethnic minority group.

Zhu J, Shen C, Ma Y, He Y, Zhao J, Li X, Liu Y.

Forensic Sci Int. 2007 Dec 20;173(2-3):210-3. Epub 2007 Feb 22.

PMID:
17320329
16.

[Genetic polymorphism of 6 short-tandem repeat loci in Miao minority group of Rongshui county in Guangxi province].

Zhou LN, Xu L, Gong JC, Li SF, Deng QY, Deng XF, Yu HR.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2005 Dec;22(6):709-11. Chinese.

PMID:
16331580
17.

[Study of genetic polymorphism of 6 short tandem repeat loci in Nongqu Mongolian of inner Mongolia Autonomous Region in China].

Liu S, Bi L, Su X.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2005 Apr;22(2):222-3. Chinese.

PMID:
15793793
18.

Genetic variation of 15 autosomal STR loci in a population sample from Poland.

Parys-Proszek A, Kupiec T, WolaƄska-Nowak P, Branicki W.

Leg Med (Tokyo). 2010 Sep;12(5):246-8. doi: 10.1016/j.legalmed.2010.05.002. Epub 2010 Jul 10.

PMID:
20624686
19.

Polymorphic distribution and forensic effectiveness study of eight miniSTR in Chinese Uyghur ethnic group.

Wang HD, Ruan JG, Shen CM, Zhang YD, Liu WJ, Meng HT, Yang XY, Yan JW, Liao SX, Fan SL, Jia XD, Wei X.

Mol Biol Rep. 2014;41(4):2371-5. doi: 10.1007/s11033-014-3091-z. Epub 2014 Jan 28.

PMID:
24469714
20.

Genetic profile characterization and population study of 21 autosomal STR in Chinese Kazak ethnic minority group.

Yuan JY, Wang XY, Shen CM, Liu WJ, Yan JW, Wang HD, Pu HW, Wang YL, Yang G, Zhang YD, Meng HT, Jing H, Zhu BF.

Electrophoresis. 2014 Feb;35(4):503-10. doi: 10.1002/elps.201300398. Epub 2013 Nov 27.

PMID:
24132724

Supplemental Content

Support Center