Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 123

1.

[Effect of valproic acid on apoptosis of leukemia HL-60 cells and expression of h-tert gene].

Li YQ, Yin SM, Feng SQ, Nie DN, Xie SF, Ma LP, Wang XJ, Wu YD.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Dec;18(6):1445-50. Chinese.

PMID:
21176348
2.

[Experimental study on the mechanism of the apoptosis of leukemic cells induced by valproic acid].

Xue HM, Li WY, Guo HX, Xia Y, Chen Q, Liu Y.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2005 Dec;43(12):894-8. Chinese.

PMID:
16412349
3.

[Apoptosis-inducing effect of valproic acid combined with arsenic trioxide on RPMI 8226 cells and its mechanism].

Wang XN, Zhang M.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2014 Aug;22(4):1016-21. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2014.04.024. Chinese.

PMID:
25130820
4.

[Molecular mechanism of HL-60 cell apoptosis induced by baicalin].

Ren X, Li CL, Wang HX, Wen PE, Yuan CJ, Li YM, Jiang GS.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Aug;20(4):847-51. Chinese.

PMID:
22931640
5.

A novel combination of oridonin and valproic acid in enhancement of apoptosis induction of HL-60 leukemia cells.

Shi M, Ren X, Wang X, Wang H, Liu G, Yuan X, Zheng S, Yu L, Pan S, Song G, Guo Q, Li L, Zhang X, Zhang Z, Ding H, Jiang G.

Int J Oncol. 2016 Feb;48(2):734-46. doi: 10.3892/ijo.2015.3294.

PMID:
26676928
6.

[Effect of valproic acid sodium on proliferation and apoptosis of acute T-lymphoblastic leukemia Jurkat cells].

Miao M, Du B, Hu R, Yang Y, Yang W, Liao AJ, Liu ZG.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Apr;21(2):343-6. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2013.02.017. Chinese.

PMID:
23628029
7.

[Inducement effect of Meisoindigo on apoptosis of leukemia cell line HL-60 and its mechanism].

Wang Y, Zhu XF, Xiao ZJ, Wang HH, Zhou JM, Mei YP, Deng R, Jiang WQ, Liu ZC.

Ai Zheng. 2005 Dec;24(12):1464-8. Chinese.

PMID:
16351793
8.

[Inhibitory effect of sodium valproate on human lung carcinoma SPC-A1 cell proliferation and the mechanism].

Huang Z, Chen Q, Ma L, Chen Z, Chen W, Qin L, Jiang J.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2012 May;32(5):606-9. Chinese.

9.

Quercetin induces apoptosis by activating caspase-3 and regulating Bcl-2 and cyclooxygenase-2 pathways in human HL-60 cells.

Niu G, Yin S, Xie S, Li Y, Nie D, Ma L, Wang X, Wu Y.

Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). 2011 Jan;43(1):30-7. doi: 10.1093/abbs/gmq107.

PMID:
21173056
10.

[Effect of Magnolol on Proliferation and Apoptosis of HL-60 Cells and Its Molecular Mechanism].

Fang K, Yuan XF, Liao Q, Zhang ZY, Song GH, Guo Q, Ren X, Jiang GS.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2016 Apr;24(2):388-93. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2016.02.015. Chinese.

PMID:
27150997
11.

Lipopolysaccharide prevents valproic acid-induced apoptosis via activation of nuclear factor-κB and inhibition of p53 activation.

Tsolmongyn B, Koide N, Odkhuu E, Haque A, Naiki Y, Komatsu T, Yoshida T, Yokochi T.

Cell Immunol. 2013 Apr;282(2):100-5. doi: 10.1016/j.cellimm.2013.04.011.

PMID:
23770718
12.

Apoptosis induced by DNA primase inhibitor 3,3'-diethyl-9-methylthia-carbocyanine iodide in human leukemia HL-60 cells.

Li ZM, Jiang WQ, Guan ZZ, Zhu XF, Zhou JM, Xie BF, Feng GK, Zhu ZY, Liu ZC.

Yao Xue Xue Bao. 2006 Oct;41(10):978-84.

PMID:
17184117
13.

[Downregulation of Bcl-2 and survivin expression and release of Smac/DIABLO involved in bufalin-induced HL-60 cell apoptosis].

Tian X, Luo Y, Liu YP, Hou KZ, Jin B, Zhang JD, Wang S.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2006 Jan;27(1):21-4. Chinese.

PMID:
16732934
14.

[Effect of ursolic acid on proliferation and apoptosis of hepatic stellate cells in vitro].

Shen YM, Zhu X, Zhang KH, Xie Y, Chen J, Dai Y, Ou-Yang CH, Li BM.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2008 Apr;16(4):298-301. Chinese.

PMID:
18423155
15.

[Influence of TIEG1 on apoptosis of HL-60 cells and expression of Bcl-2/Bax].

Yao K, Yang Y, Hu R, Miao M, Liao AJ, Yang W, Liu ZG.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Jun;21(3):587-90. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2013.03.010. Chinese.

PMID:
23815903
16.

[Apoptosis of human leukemia HL-60 cells induced by rhabdastrellic acid-A and its mechanisms].

Guo JF, Zhou JM, Feng GK, Liu ZC, Xiao DJ, Deng SZ, Deng R, Zhu XF.

Ai Zheng. 2007 Aug;26(8):809-14. Chinese.

PMID:
17697538
17.

[Docetaxel induces apoptosis and influences the expression of P-gp, BCL-2 and BAX protein in HL-60/ADR cells].

Yu JX, Liu X, Xu B.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Apr;18(2):311-6. Chinese.

PMID:
20416158
19.

Bcl-2, bax and bcl-xL expression in human sensitive and resistant leukemia cell lines.

Nuessler V, Stötzer O, Gullis E, Pelka-Fleischer R, Pogrebniak A, Gieseler F, Wilmanns W.

Leukemia. 1999 Nov;13(11):1864-72.

PMID:
10557064
20.

Down-regulation of telomerase activity and activation of caspase-3 are responsible for Tanshinone I-induced apoptosis in monocyte leukemia cells in vitro.

Liu XD, Fan RF, Zhang Y, Yang HZ, Fang ZG, Guan WB, Lin DJ, Xiao RZ, Huang RW, Huang HQ, Liu PQ, Liu JJ.

Int J Mol Sci. 2010 May 26;11(6):2267-80. doi: 10.3390/ijms11062267.

Items per page

Supplemental Content

Support Center