Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 210

1.

[Identification and characteristics of a marine aerobic denitrifying bacterium].

Gao X, Liu Y, Zheng H, Liu Y, Liu Z.

Wei Sheng Wu Xue Bao. 2010 Sep;50(9):1164-71. Chinese.

PMID:
21090256
2.

[Identification and denitrification of an aerobic bacterium].

Yang X, Li W, Chen Y, Cao Y.

Wei Sheng Wu Xue Bao. 2011 Aug;51(8):1062-70. Chinese.

PMID:
22097771
3.

Denitrification characteristics of a marine origin psychrophilic aerobic denitrifying bacterium.

Zheng H, Liu Y, Sun G, Gao X, Zhang Q, Liu Z.

J Environ Sci (China). 2011;23(11):1888-93.

PMID:
22432315
4.

Characterization of a marine origin aerobic nitrifying-denitrifying bacterium.

Zheng HY, Liu Y, Gao XY, Ai GM, Miao LL, Liu ZP.

J Biosci Bioeng. 2012 Jul;114(1):33-7. doi: 10.1016/j.jbiosc.2012.02.025. Epub 2012 May 10.

PMID:
22578593
5.

[Isolation and characterization of the salt-tolerant aerobic denitrifying bacterial strain A-13].

Han Y, Zhang W, Zhuang Z, Zhou Z, Xu X, Li M.

Wei Sheng Wu Xue Bao. 2013 Jan 4;53(1):47-58. Chinese.

PMID:
23614240
6.

[Identification and characterization of a hypothermia nitrite bacterium Pseudomonas tolaasii Y-11].

He T, Xu Y, Li Z.

Wei Sheng Wu Xue Bao. 2015 Aug 4;55(8):991-1000. Chinese.

PMID:
26665596
7.
8.
9.

[Phylogenetic analysis and nitrogen removal characteristics of a heterotrophic nitrifying-aerobic denitrifying bacteria strain from marine environment].

Sun X, Li Q, Zhang Y, Liu H, Zhao J, Qu K.

Wei Sheng Wu Xue Bao. 2012 Jun 4;52(6):687-95. Chinese.

PMID:
22934348
10.

The characteristics of a novel heterotrophic nitrification-aerobic denitrification bacterium, Bacillus methylotrophicus strain L7.

Zhang QL, Liu Y, Ai GM, Miao LL, Zheng HY, Liu ZP.

Bioresour Technol. 2012 Mar;108:35-44. doi: 10.1016/j.biortech.2011.12.139. Epub 2012 Jan 9.

PMID:
22269053
11.
12.

[Identification and denitrification characteristics of a psychrotolerant facultative basophilic aerobic denitrifier].

Wang ZY, Chen GY, Jiang K, Xu PY.

Huan Jing Ke Xue. 2014 Jun;35(6):2341-8. Chinese.

PMID:
25158516
13.

Denitrification characteristics of a newly isolated indigenous aerobic denitrifying bacterium under oligotrophic conditions.

Su JF, Zhang K, Huang TL, Ma F, Guo L, Zhang LN.

Water Sci Technol. 2015;72(7):1082-8. doi: 10.2166/wst.2015.310.

PMID:
26398022
14.

Aerobic denitrification by novel isolated strain using NO-₂-N as nitrogen source.

Wan C, Yang X, Lee DJ, Du M, Wan F, Chen C.

Bioresour Technol. 2011 Aug;102(15):7244-8. doi: 10.1016/j.biortech.2011.04.101. Epub 2011 May 26.

PMID:
21620694
15.

High nitrogen removal from wastewater with several new aerobic bacteria isolated from diverse ecosystems.

Ping L, De-Li L, Nahimana L, Chen SL, Yang X, Zhao L.

J Environ Sci (China). 2006;18(3):525-9.

PMID:
17294651
16.

Characteristics of a Novel Aerobic Denitrifying Bacterium, Enterobacter cloacae Strain HNR.

Guo LJ, Zhao B, An Q, Tian M.

Appl Biochem Biotechnol. 2016 Mar;178(5):947-59. doi: 10.1007/s12010-015-1920-8. Epub 2015 Nov 16.

PMID:
26573667
17.

Anaerobic oxidation of 2-chloroethanol under denitrifying conditions by Pseudomonas stutzeri strain JJ.

Dijk JA, Stams AJ, Schraa G, Ballerstedt H, de Bont JA, Gerritse J.

Appl Microbiol Biotechnol. 2003 Nov;63(1):68-74. Epub 2003 May 27.

PMID:
12774178
18.

Denitrification activity of the bacterium Pseudomonas sp. ASM-2-3 isolated from the Ariake Sea tideland.

Kariminiaae-Hamedaani HR, Kanda K, Kato F.

J Biosci Bioeng. 2004;97(1):39-44.

PMID:
16233587
19.

[Identification and denitrification characteristics of an aerobic denitrifier].

Li WF, Fu LQ, Deng B, Chen NN, Zhou XX.

Huan Jing Ke Xue. 2011 Aug;32(8):2403-8. Chinese.

PMID:
22619970
20.

[Identification and characterization of a bacterial strain C3 capable of aerobic denitrification].

Wang HY, Ma F, Su JF, Zuo W, Zhang XX, Zhang J.

Huan Jing Ke Xue. 2007 Jul;28(7):1548-52. Chinese.

PMID:
17891968

Supplemental Content

Support Center