Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 107

1.

[Screening and identification of CD13-binding peptides with phage display peptide library].

Zhang Y, Lü Y, Zhang XF, Yu L, Liu C, Zhang N, Wang HH, Wan Z, Xie ZT, Hu LS, Zhan HX.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Apr;30(4):827-30. Chinese.

2.

[Selection and identification of specific-binding peptides for cancer stem cell surface marker CD133].

Tian PG, Zhou CP, Zhang C, Yang H, Wu XJ, Lu YX, Liu GB, Li XN.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2011 May;31(5):761-6. Chinese.

3.

Screening and identification of a novel hepatocellular carcinoma cell binding peptide by using a phage display library.

Zhu X, Wu H, Luo S, Xianyu Z, Zhu D.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2008 Jun;28(3):299-303. doi: 10.1007/s11596-008-0316-1. Epub 2008 Jun 19.

PMID:
18563328
4.

Screening and identification of a renal carcinoma specific peptide from a phage display peptide library.

Tu X, Zhuang J, Wang W, Zhao L, Zhao L, Zhao J, Deng C, Qiu S, Zhang Y.

J Exp Clin Cancer Res. 2011 Nov 10;30:105. doi: 10.1186/1756-9966-30-105. Retraction in: J Exp Clin Cancer Res. 2012;31:21.

5.

Screening and identification of vascular-endothelial-cell-specific binding peptide in gastric cancer.

Liang S, Lin T, Ding J, Pan Y, Dang D, Guo C, Zhi M, Zhao P, Sun L, Hong L, Shi Y, Yao L, Liu J, Wu K, Fan D.

J Mol Med (Berl). 2006 Sep;84(9):764-73. Epub 2006 Jun 9.

PMID:
16763842
6.

[Screening of tuberculosis specific antibody binding peptides].

Yang HS, Hu ZY, Liu ZH, Wang J, Sha W, Yang H.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2011 Jan;45(1):12-6. Chinese.

PMID:
21418812
7.

[Screening peptides binding specifically to large intestinal cancer LoVo cells from phage random peptide library].

Liao KX, Yao XQ, Wu CT, Lin F, Wu WL, Zeng SD, Luo YQ, Lei ST.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Jun;28(6):986-90. Chinese.

8.

Identification of a high affinity TAG-72 binding peptide by phage display selection.

Xiao N, Cheng D, Wang Y, Chen L, Liu X, Dou S, Liu G, Liang M, Hnatowich DJ, Rusckowski M.

Cancer Biol Ther. 2011 Jan 1;11(1):22-31. Epub 2011 Jan 1.

9.

Screening for PreS specific binding ligands with a phage displayed peptides library.

Deng Q, Zhuang M, Kong YY, Xie YH, Wang Y.

World J Gastroenterol. 2005 Jul 14;11(26):4018-23.

10.

Screening of a specific peptide binding to VPAC1 receptor from a phage display peptide library.

Tang B, Li Z, Huang D, Zheng L, Li Q.

PLoS One. 2013;8(1):e54264. doi: 10.1371/journal.pone.0054264. Epub 2013 Jan 24.

11.

[Screening of targeting peptides for highly metastatic human ovarian cancer cells and their effect on the biological behavior of ovarian cancer cells].

Zhou C, Kang J, Wang X, Nie M, Jiang W.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2014 Aug;36(8):565-70. Chinese.

PMID:
25430020
12.

Identification of peptides that selectively bind to myoglobin by biopanning of phage displayed-peptide library.

Padmanaban G, Park H, Choi JS, Cho YW, Kang WC, Moon CI, Kim IS, Lee BH.

J Biotechnol. 2014 Oct 10;187:43-50. doi: 10.1016/j.jbiotec.2014.07.435. Epub 2014 Jul 29.

PMID:
25078431
13.

[Screening of short peptides that bind specifically to osteosarcoma cells by phage-displayed peptide library].

Zhu GH, Liu BY, Zheng SG, Lü H, Shi ZJ.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2003 Jan;23(1):12-5. Chinese.

PMID:
12527505
14.

Screening and identification of a peptide specifically targeted to NCI-H1299 from a phage display peptide library.

Zang L, Shi L, Guo J, Pan Q, Wu W, Pan X, Wang J.

Cancer Lett. 2009 Aug 18;281(1):64-70. doi: 10.1016/j.canlet.2009.02.021. Epub 2009 Mar 26.

PMID:
19327883
15.

[Screening of atherosclerosis related polypeptide from phage display peptide library].

Xiao Z, Zhao X, Zhao M, Yang G.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 May;29(5):485-7. Chinese.

PMID:
23643267
16.

[Screening human keratinocyte growth factor mimic peptide with Ph.D.-7 phage display peptide library].

Zong X, Cai J, Pang L, Liu J, Jiang D, Wang W.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2009 Feb;23(2):183-7. Chinese.

PMID:
19275099
17.

In vitro panning of a targeting peptide to hepatocarcinoma from a phage display peptide library.

Du B, Qian M, Zhou Z, Wang P, Wang L, Zhang X, Wu M, Zhang P, Mei B.

Biochem Biophys Res Commun. 2006 Apr 14;342(3):956-62.

PMID:
16598852
18.

Identification of high-affinity VEGFR3-binding peptides through a phage-displayed random peptide library.

Shi LF, Wu Y, Li CY.

J Gynecol Oncol. 2015 Oct;26(4):327-35. doi: 10.3802/jgo.2015.26.4.327. Epub 2015 Jul 17.

19.

[Isolation of a novel peptide that binds to BLyS from a 12-mer phage display peptide library].

Ding YL, Han W, Shen Q, Liu H, Yang SL, Gong Y.

Yi Chuan. 2006 Feb;28(2):208-11. Chinese.

PMID:
16520318
20.

Supplemental Content

Support Center