Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 120

1.

[Analysis of PAX6 gene in a Chinese family with congenital aniridia].

Li PC, Yao Q, Ren X, Zhang MC, Li H, Liu JY, Sheng SY, Wang Q, Liu MG.

Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2009 Oct;45(10):931-4. Chinese.

PMID:
20137456
2.

Mutation analysis of PAX6 in a Chinese family and a patient with a presumed sporadic case of congenital aniridia.

Luo F, Zhou L, Ma X, He Y, Zou L, Jie Y, Liu J, Pan Z.

Ophthalmic Res. 2012;47(1):27-31. doi: 10.1159/000327593. Epub 2011 Jun 21.

PMID:
21691140
3.

[Mutation analysis of the PAX6 gene in a family with congenital aniridia and cataract].

Lin Y, Li J, Yang Y, Yang JY, Zhang B, Tang X, Liu XQ, Lu F, Yang ZL.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2009 Oct;26(5):542-5. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2009.05.015. Chinese.

PMID:
19806578
4.

A novel PAX6 gene mutation in a Chinese family with aniridia.

Song S, Liu Y, Guo S, Zhang L, Zhang X, Wang S, Lu A, Li L.

Mol Vis. 2005 May 6;11:335-7.

5.

A novel PAX6 deletion in a Chinese family with congenital aniridia.

Chen JH, Lin W, Sun G, Huang C, Huang Y, Chen H, Pang CP, Zhang M.

Mol Vis. 2012;18:989-95. Epub 2012 Apr 21.

6.

Mutation analysis of paired box 6 gene in inherited aniridia in northern China.

Chen P, Zang X, Sun D, Wang Y, Wang Y, Zhao X, Zhang M, Xie L.

Mol Vis. 2013 May 30;19:1169-77. Print 2013.

7.

[R240X mutation of the PAX6 gene in a Chinese family with congenital aniridia].

Wang LM, Ying M, Wang X, Wang YC, Hao P, Li ND.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2009 Oct;26(5):546-9. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2009.05.016. Chinese.

PMID:
19806579
8.

A recurrent PAX6 mutation is associated with aniridia and congenital progressive cataract in a Chinese family.

Jin C, Wang Q, Li J, Zhu Y, Shentu X, Yao K.

Mol Vis. 2012;18:465-70. Epub 2012 Feb 16.

9.

[Identification of a novel PAX6 mutation in a family with congenital aniridia].

Li J, Zhao L, Cai XJ, Lu L, Li G.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Oct;30(5):579-81. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.05.015. Chinese.

PMID:
24078574
10.

A novel PAX6 mutation in a large Chinese family with aniridia and congenital cataract.

Cai F, Zhu J, Chen W, Ke T, Wang F, Tu X, Zhang Y, Jin R, Wu X.

Mol Vis. 2010 Jun 22;16:1141-5.

11.

[Study of genetic mutation locus in a family with congenital aniridia].

Cong RC, Song SJ, Liu YZ.

Zhonghua Yan Ke Za Zhi. 2006 Dec;42(12):1113-7. Chinese.

PMID:
17415970
12.

A novel PAX6 mutation in Chinese patients with severe congenital aniridia.

He Y, Pan Z, Luo F.

Curr Eye Res. 2012 Oct;37(10):879-83. doi: 10.3109/02713683.2012.688165. Epub 2012 May 23.

PMID:
22621390
13.

Mutation analysis of PAX6 in inherited and sporadic aniridia from northeastern China.

Kang Y, Lin Y, Li X, Wu Q, Huang L, Li Q, Hu Q.

Mol Vis. 2012;18:1750-4. Epub 2012 Jun 27.

14.

A novel PAX6 deletion in a Chinese family with congenital aniridia.

Liu Q, Wan W, Liu Y, Liu Y, Hu Z, Guo H, Xia K, Jin X.

Gene. 2015 May 25;563(1):41-4. doi: 10.1016/j.gene.2015.03.001. Epub 2015 Mar 4.

PMID:
25746674
15.

A rare PAX6 mutation in a Chinese family with congenital aniridia.

He F, Liu DL, Chen MP, Liu L, Lu L, Ouyang M, Yang J, Gan R, Liu XY.

Genet Mol Res. 2015 Oct 27;14(4):13328-36. doi: 10.4238/2015.October.26.29.

16.

[A novel mutation of the PAX6 gene identified in a northeastern Chinese family with congenital aniridia].

Kang Y, Yuan HP, Li YY.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2008 Apr;25(2):172-5. Chinese.

PMID:
18393239
17.

Identification of novel mutant PAX6 alleles in Indian cases of familial aniridia.

Neethirajan G, Nallathambi J, Krishnadas SR, Vijayalakshmi P, Shashikanth S, Collinson JM, Sundaresan P.

BMC Ophthalmol. 2006 Jun 27;6:28.

18.
19.

PAX6 analysis of two sporadic patients from southern China with classic aniridia.

Lin Y, Liu X, Yu S, Luo L, Liang X, Wang Z, Chen C, Zhu Y, Ye S, Yan H, Liu Y.

Mol Vis. 2012;18:2190-4. Epub 2012 Aug 7.

20.

Mutation analysis of PAX6 gene in a large Chinese family with aniridia.

Song SJ, Liu YZ, Cong RC, Jin Y, Hou ZQ, Ma ZZ, Ren GC, Li LS.

Chin Med J (Engl). 2005 Feb 20;118(4):302-6.

PMID:
15740668

Supplemental Content

Support Center