Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 489

1.

A novel mutation in the ATP2C1 gene is associated with Hailey-Hailey disease in a Chinese family.

Liu JZ, Yang T, Li X, Liu M, Wang QK, Liu JY.

Int J Dermatol. 2009 Jan;48(1):47-51. doi: 10.1111/j.1365-4632.2009.03878.x. Erratum in: Int J Dermatol. 2009 May;48(5):554. Liu, Zhou Jiang [corrected to Liu, Jiang Zhou].

PMID:
19126050
2.

Genetic diagnosis in a Chinese Hailey-Hailey disease pedigree with novel ATP2C1 gene mutation.

Ma YM, Zhang XJ, Liang YH, Ma L, Sun LD, Zhou FS, Fang QY, Gao M, Yang S, Li YZ.

Arch Dermatol Res. 2008 Apr;300(4):203-7. doi: 10.1007/s00403-008-0834-5. Epub 2008 Feb 8.

PMID:
18259764
3.

Two novel mutations of the ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Li X, Xiao S, Peng Z, Liu Y, Wang J, Zhou X.

Arch Dermatol Res. 2007 Jul;299(4):209-11. Epub 2007 May 15.

PMID:
17503064
4.

Mutation analysis of ATP2C1 gene in Taiwanese patients with Hailey-Hailey disease.

Chao SC, Tsai YM, Yang MH.

Br J Dermatol. 2002 Apr;146(4):595-600.

PMID:
11966689
5.

Detection and comparison of two types of ATP2C1 gene mutations in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Zhang D, Li X, Xiao S, Huo J, Wang S, Zhou P.

Arch Dermatol Res. 2012 Mar;304(2):163-70. doi: 10.1007/s00403-011-1185-1. Epub 2011 Nov 29.

PMID:
22124882
6.

[Mutation detection of ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease].

Li XL, Peng ZH, Xiao SX, Liu Y, Pan M, Zhou SN.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2008 Feb;25(1):63-5. Chinese.

PMID:
18247307
7.

Mutations in the ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Zhang XQ, Wu HZ, Li BX, Xu YS, Wu JB, Lin LL, Yang Y, Li ZM, Lin XH, Zhang QY.

Clin Exp Dermatol. 2006 Sep;31(5):702-5.

PMID:
16901313
8.

Novel mutation in ATP2C1 gene in a Japanese patient with Hailey-Hailey disease.

Ohtsuka T, Okita H, Hama N, Yamazaki S.

Dermatology. 2006;212(2):194-7.

PMID:
16484827
9.

Four novel mutations in ATP2C1 found in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Li H, Sun XK, Zhu XJ.

Br J Dermatol. 2003 Sep;149(3):471-4.

PMID:
14510977
10.

Eight novel mutations of ATP2C1 identified in 17 Chinese families with Hailey-Hailey disease.

Zhang F, Yan X, Jiang D, Tian H, Wang C, Yu L.

Dermatology. 2007;215(4):277-83.

PMID:
17911984
11.

[Identification of a novel mutation in the ATP2C1 gene in a Chinese pedigree with Hailey-Hailey disease].

Zhang ZZ, Li W, Zhou FS, Gao M, Xiao FL, Fang QY, Shen YJ, Du WH, Sui WC, Yang S, Zhang XJ.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2007 Apr;29(2):163-6. Chinese.

12.

Molecular and clinical characterization in Japanese and Korean patients with Hailey-Hailey disease: six new mutations in the ATP2C1 gene.

Hamada T, Fukuda S, Sakaguchi S, Yasumoto S, Kim SC, Hashimoto T.

J Dermatol Sci. 2008 Jul;51(1):31-6. doi: 10.1016/j.jdermsci.2008.02.003. Epub 2008 Mar 26.

PMID:
18372165
13.

Genetic diagnosis of Hailey-Hailey disease in two Chinese families: novel mutations in the ATP2C1 gene.

Ding YG, Fang H, Lao LM, Jiang XJ, Chen HC.

Clin Exp Dermatol. 2009 Dec;34(8):e968-71. doi: 10.1111/j.1365-2230.2009.03715.x.

PMID:
20055875
14.

A novel missense mutation of the ATP2C1 gene in a Chinese patient with Hailey-Hailey disease.

Cheng Y, Cheng YM, Zhao G, Jia MC.

Biochem Biophys Res Commun. 2011 Mar 18;406(3):420-2. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.02.060. Epub 2011 Feb 15.

PMID:
21329674
15.

Hailey-Hailey disease is caused by mutations in ATP2C1 encoding a novel Ca(2+) pump.

Sudbrak R, Brown J, Dobson-Stone C, Carter S, Ramser J, White J, Healy E, Dissanayake M, Larrègue M, Perrussel M, Lehrach H, Munro CS, Strachan T, Burge S, Hovnanian A, Monaco AP.

Hum Mol Genet. 2000 Apr 12;9(7):1131-40.

PMID:
10767338
16.

Heterogeneous mutations of the ATP2C1 gene causing Hailey-Hailey disease in Hong Kong Chinese.

Cheng TS, Ho KM, Lam CW.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Oct;24(10):1202-6. doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03623.x.

PMID:
20236194
17.

[Mutation analysis of ATP2C1 gene in a Chinese family with Hailey-Hailey disease].

Zhang GL, Sun YT, Shi HJ, Gu Y, Shao MH, Du XF.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2010 Aug;27(4):414-6. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2010.04.012. Chinese.

PMID:
20677148
18.

Novel mutations in the ATP2C1 gene in two patients with Hailey-Hailey disease.

Rácz E, Csikós M, Kárpáti S.

Clin Exp Dermatol. 2005 Sep;30(5):575-7.

PMID:
16045696
19.

Mutations in ATP2C1, encoding a calcium pump, cause Hailey-Hailey disease.

Hu Z, Bonifas JM, Beech J, Bench G, Shigihara T, Ogawa H, Ikeda S, Mauro T, Epstein EH Jr.

Nat Genet. 2000 Jan;24(1):61-5.

PMID:
10615129
20.

Two novel mutations of the ATP2C1 gene in Chinese families with Hailey-Hailey disease.

Zhu YG, Yang S, Gao M, Chen JJ, Li W, Wang PG, Zhou HL, Zhao XY, Ren YQ, Xiao FL, Du WH, Zhang XJ, Zhou FS, Shen YJ.

J Dermatol Sci. 2006 May;42(2):125-7. Epub 2006 Mar 15. No abstract available.

PMID:
16540292

Supplemental Content

Support Center