Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 96

1.

The geographic polymorphisms of Y chromosome at YAP locus among 25 ethnic groups in Yunnan, China.

Shi H, Dong Y, Li W, Yang J, Li K, Zan R, Xiao C.

Sci China C Life Sci. 2003 Apr;46(2):135-40. doi: 10.1360/03yc9015.

PMID:
18758704
2.
3.

[Polymorphism of DYS287 on Y chromosome in 28 ethnic populations of China].

Chen Y, Chu JY, Yu JK, Yu L, Sun H, Lin KQ, Tao YF, Shi L, Huang XQ, Shi TL, Fu SB.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2006 Apr;28(2):196-201. Chinese.

4.

[Current situation and comparison of age at menarche in 26 ethnic minority groups in Chinese girls in 2010].

Song Y, Zhang B, Hu PJ, Ma J.

Beijing Da Xue Xue Bao. 2014 Jun 18;46(3):360-5. Chinese.

5.

[Current situation of semenarche in boys aged 11-18 of 18 Chinese ethnic minority].

Song Y, Hu PJ, Zhang B, Ma J.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012 Mar;46(3):209-13. Chinese.

PMID:
22800589
6.

[The polymorphism of Y chromosome and mtDNA distribution among two Bai populations].

Dong YL, Gao L, Yang XX, Wen B, Yang ZL, Tang WR, Cheng BW, Zheng BR, Li KY, Xiao CJ.

Yi Chuan Xue Bao. 2005 May;32(5):450-6. Chinese.

PMID:
16018253
7.

[Distribution of F13A01, FESFPS and vWA loci in ten minority populations in Yunnan of China].

Zou LP, Shen B, Yang Y, Li DL, Chu JY.

Yi Chuan Xue Bao. 2001;28(10):895-902. Chinese.

PMID:
11695260
8.

[Investigation of Y chromosome and polymorphism of 5 Chinese ethnic groups in Yunnan Province, China].

Qian Y, Chu Z, Wei C, Xu S, Lin K, Tao Y, Chu J.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 1999 Dec;16(6):381-2. Chinese.

PMID:
10581349
9.

[Distribution of phenotypes of ACP in ten ethnic groups in Yunnan of China].

Zou LP, Shen B, Cao ZM, Zhang HY.

Yi Chuan Xue Bao. 1991;18(6):481-4. Chinese.

PMID:
1768452
10.
11.

Genetic analysis of 17 Y-chromosomal STR loci of Chinese Tujia ethnic group residing in Youyang Region of Southern China.

Yang YR, Jing YT, Zhang GD, Fang XD, Yan JW.

Leg Med (Tokyo). 2014 May;16(3):173-5. doi: 10.1016/j.legalmed.2014.01.010.

PMID:
24565965
12.

[Genetic analysis of 17 biallelic markers on Y chromosome in 3 Chinese ethnic group populations].

Yu JK, Sun H, Shi L, Qian YP, Shi L, Huang XQ, Chu JY.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2004 Oct;26(5):537-42. Chinese.

PMID:
15562768
13.

[HLA-DRB1 gene polymorphism of Naxi ethnic group of Yunnan Province, China and its ethnological evolution analysis].

Jia ZJ, Pan DJ, Fu YG, Chen WM, Liu ZH, Lin JH, Zhu YF, Chen RX, Fu ZY, Zhou DM, Xu AL.

Yi Chuan Xue Bao. 2001;28(12):1107-15. Chinese.

PMID:
11797339
14.

Origin of Tibeto-Burman speakers: evidence from HLA allele distribution in Lisu and Nu inhabiting Yunnan of China.

Chen S, Hu Q, Xie Y, Zhou L, Xiao C, Wu Y, Xu A.

Hum Immunol. 2007 Jun;68(6):550-9.

PMID:
17509456
15.
16.

Genetic link among Hani, Bulang and other Southeast Asian populations: evidence from HLA -A, -B, -C, -DRB1 genes and haplotypes distribution.

Shi L, Shi L, Yao YF, Matsushita M, Yu L, Huang XQ, Yi W, Oka T, Tokunaga K, Chu JY.

Int J Immunogenet. 2010 Dec;37(6):467-75. doi: 10.1111/j.1744-313X.2010.00949.x.

PMID:
20637045
17.

[Y-SNP analysis of Bouyei, Gelao, Mulao, Maonan, and Zhuang populations in Guizhou].

Liu X, Shan KR, Qi XL, He Y, Zhao Y, Wu CX, Li Y, Chu X, Ren XL.

Yi Chuan. 2006 Nov;28(11):1350-4. Chinese.

PMID:
17098700
18.

[Genetic polymorphism of AcP, EsD, 6-PGD and GPT in eleven ethnic groups of China].

Xu JJ, Tan QA, Zhao XX, Du RF.

Yi Chuan Xue Bao. 1989;16(3):230-7. Chinese.

PMID:
2629916
19.

The origin of Mosuo people as revealed by mtDNA and Y chromosome variation.

Bo W, Hong S, Ling R, Huifeng X, Kaiyuan L, Wenyi Z, Bing S, Shiheng S, Li J, Chunjie X.

Sci China C Life Sci. 2004 Feb;47(1):1-10.

PMID:
15382670
20.

[A survey on distribution of red cell blood group systems in naxi and primi ethnic groups].

Xiao C, Hao L, Zhang W, Tao Y, Zhou Z, Du R.

Yi Chuan Xue Bao. 1995;22(4):252-7. Chinese.

PMID:
8703517
Items per page

Supplemental Content

Support Center