Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 125

1.

[Correction of progressive hemifacial atrophy by orthognathic surgical procedures combined distraction osteogenesis and scapular flap transplantation: 5 cases report].

Li ZL, Mao C, Yi B, Peng X, Liang C, Wang XX, Wang X.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2008 Jan;24(1):13-6. Chinese.

PMID:
18437974
2.

[Skeleton and soft tissue contour reconstruction for severe progressive hemifacial atrophy].

Tang XJ, Zhang ZY, Shi L, Yin L, Yin HY, Yang RK, Ruan SJ.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2012 Nov;28(6):411-5. Chinese.

PMID:
23520774
3.

[Distraction osteogenesis of the mandibular ramus in hemifacial microsomia].

Yang ZC, Wang X, Yi B, Li ZL, Liang C, Wang XX.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2009 Mar;25(2):104-7. Chinese.

PMID:
19558162
4.

Combined skeletal and soft tissue reconstruction for severe Parry-Romberg syndrome.

Hu J, Yin L, Tang X, Gui L, Zhang Z.

J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):937-41. doi: 10.1097/SCS.0b013e31820fe27d.

PMID:
21558914
5.

Simultaneous maxillomandibular distraction osteogenesis in severe progressive hemifacial atrophy with two distractors.

Wang C, Zeng RS, Wang JN, Huang HZ, Liu X, Wang A.

Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011 Mar;111(3):292-7. doi: 10.1016/j.tripleo.2010.04.050. Epub 2010 Aug 12.

PMID:
20708420
6.

Simultaneous distraction osteogenesis and microsurgical reconstruction for facial asymmetry.

Polley JW, Breckler GL, Ramasastry S, Figueroa AA, Cohen M.

J Craniofac Surg. 1996 Nov;7(6):469-72.

PMID:
10332268
7.

Use of various free flaps in progressive hemifacial atrophy.

Baek R, Heo C, Kim BK.

J Craniofac Surg. 2011 Nov;22(6):2268-71. doi: 10.1097/SCS.0b013e318232784a.

PMID:
22075830
8.

Restoration of facial contour in Romberg's disease and hemifacial microsomia: experience with 118 cases.

Iñigo F, Jimenez-Murat Y, Arroyo O, Fernandez M, Ysunza A.

Microsurgery. 2000;20(4):167-72.

PMID:
10980515
9.

Bimaxillary osteodistraction for the treatment of facial asymmetry in adults.

Cho BC, Shin DP, Park JW, Baik BS.

Br J Plast Surg. 2001 Sep;54(6):491-8.

PMID:
11513510
10.

[Microsurgical tissue transfer for the reconstruction of hemifacial atrophy (Parry-Romberg syndrome)].

Wang XC, Qiao Q, Liu ZF, Feng R, Zhang HL, Yan YJ, Wang Y, Bai M, Zeng A.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2006 Nov;22(6):433-5. Chinese.

PMID:
17286001
11.

[Application of distraction osteogenesis in correction of hemifacial microsomia].

Wang X, Lin Y, Yi B.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2001 Mar 10;81(5):259-62. Chinese.

PMID:
11798882
12.

[Correction of hemifacial atrophy by use of a chest dermal-fat flap with the platysma pedicle].

Xiu Z, Chen Z.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2002 Nov;18(6):348-9. Chinese.

PMID:
12664802
13.

[Mandibular distraction combined with orthognathic techniques for the correction of adult hemifacial microsomia].

Shi L, Gui L, Yin L, Tang XJ, Yin HY, Yang B, Yang RK, Zhang ZY.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2013 May;29(3):170-4. Chinese.

PMID:
25069340
14.

Bimaxillary Orthognathic Approach to Correct Skeletal Facial Asymmetry of Hemifacial Microsomia in Adults.

Luo E, Yang S, Du W, Chen Q, Liao C, Fei W, Hu J.

Aesthetic Plast Surg. 2016 Jun;40(3):400-9. doi: 10.1007/s00266-015-0590-9. Epub 2016 Feb 23.

PMID:
26908014
15.

Correction of hemifacial atrophy using free anterolateral thigh adipofascial flap.

Teng L, Jin X, Wu G, Zhang Z, Ji Y, Xu J, Lu J, Zhang B, Zhou G.

J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2010 Jul;63(7):1110-6. doi: 10.1016/j.bjps.2009.06.009. Epub 2009 Jul 18.

PMID:
19616490
16.

Free latissimus dorsi perforator flap for reconstruction of hemifacial atrophy: case report.

Suominen EA, Niemi TS, Koskivuo IO, Brück NM, Saaristo AM.

Microsurgery. 2007;27(5):369-71.

PMID:
17557288
17.
18.

[Potential for operative correction in progressive facial hemiatrophy].

Przybilski R, Lemperle G.

Z Plast Chir. 1979 Dec;3(4):216-25. German.

PMID:
550626
19.

[Clinical study on correction of hemifacial atrophy with free anterolateral thigh adipofascial flap].

Ren M, Teng L, Gui L.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2007 Sep;21(9):913-6. Chinese.

PMID:
17933220
20.

[The surgical management of unilateral Craniofacial Atrophy and Hypoplasia].

Zhang ZY, Gui L, Liu JF, Teng L, Niu F, Jin J, Huang LP, Yu B, Yu D, Tang XJ, Zheng ZM, Liu YF.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2006 Mar;22(2):99-102. Chinese.

PMID:
16736609

Supplemental Content

Support Center