Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 104

2.

[18FDG PET cerebral function imaging in 10 vascular dementia patients receiving needling at Baihui(DU20), Shuigou(DU26) and Shenmen(HT7)].

Chen J, Huang Y, Wang SX, Li QS, Liang YJ, Guo YN.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 May;26(5):610-2. Chinese.

PMID:
16762862
3.
4.
5.
7.

[Impact on the gait time cycle of ischemic stroke in the treatment with yin-yang respiratory reinforcing and reducing needling technique].

Li Q, Tian FL, Liu GR, Zheng DS, Chen JM, Ma SR, Cui JM, Wang HB, Li XQ.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Mar;34(3):237-40. Chinese.

PMID:
24843962
8.

[Effects of scalp acupuncture combined with auricular point sticking on cognitive behavior ability in patients with vascular dementia].

Li SK, Ding DM, Zhang ZL, Ma L, Huang HY, Wu XH.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 May;34(5):417-20. Chinese.

PMID:
25022106
9.
10.

A cerebral functional imaging study by positron emission tomography in healthy volunteers receiving true or sham acupuncture needling.

Lai X, Zhang G, Huang Y, Tang C, Yang J, Wang S, Zhou SF.

Neurosci Lett. 2009 Mar 13;452(2):194-9. doi: 10.1016/j.neulet.2009.01.052. Epub 2009 Jan 24.

PMID:
19383438
11.
12.

Acupuncture increases cerebral glucose metabolism in human vascular dementia.

Huang Y, Chen J, Htut WM, Lai X, Wik G.

Int J Neurosci. 2007 Jul;117(7):1029-37.

PMID:
17613112
13.

Acupuncture regulates the glucose metabolism in cerebral functional regions in chronic stage ischemic stroke patients--a PET-CT cerebral functional imaging study.

Huang Y, Tang C, Wang S, Lu Y, Shen W, Yang J, Chen J, Lin R, Cui S, Xiao H, Qu S, Lai X, Shan B.

BMC Neurosci. 2012 Jun 27;13:75. doi: 10.1186/1471-2202-13-75.

14.

Contra-lateral needling in the treatment of hemiplegia due to acute ischemic stroke.

Gao H, Gao X, Liang G, Ma BX.

Acupunct Electrother Res. 2012;37(1):1-12.

PMID:
22852210
15.

[Effects of acupuncture on different acupoints in combination with rehabilitation on hemiplegic muscle spasticity in hemiplegia patients].

Lu JY, Tu WZ, Zheng DY, Xie WX, Li JM, Jiang SH.

Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Jul;30(7):542-6. Chinese.

PMID:
20862934
16.

[Therapeutic effect of deep acupuncture at local acupoints on trigeminal neuralgia].

Zhang XY.

Zhongguo Zhen Jiu. 2005 Aug;25(8):549-50. Chinese.

PMID:
16309053
17.

[Clinical investigation on electroacupuncture treatment of vascular dementia with "Xiusanzhen"].

Liu ZB, Niu WM, Yang XH, Niu XM.

Zhen Ci Yan Jiu. 2008 Apr;33(2):131-4. Chinese.

PMID:
18630591
18.

[Effect of warmth-promotion needling on cerebral SOD, MDA and AChE in vascular dementia rats].

Yang XB, Kou ST, Zheng KS.

Zhen Ci Yan Jiu. 2007;32(3):170-3. Chinese.

PMID:
17691574
19.
20.

Supplemental Content

Support Center