Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 101

1.

[Report of the first human case of H5N1 avian influenza pneumonia in Hunan, China].

Luo RP, Zhu YM, Xu ZY, Gao JP, Yu SJ.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2006 May;44(5):342-5. Chinese.

PMID:
16780710
2.

[The first confirmed human case of avian influenza A (H5N1) in mainland, China].

Yu HJ, Chen YX, Shu YL, Li JH, Gao ZC, Hu SX, Dong J, Zhang H, Xiang NJ, Zhang Y, Hu YH, Xu CL, Gao LD, Wang M, Li ZJ, Zhou L, Liu ZT, Li DX, Wang MW, Wang ZJ, Wang Y, Yang WZ.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2006 Apr;27(4):281-7. Chinese.

PMID:
16875527
3.

[Laboratory diagnoses of the first confirmed human case of avian influenza A (H5N1) in the mainland of China].

Dong J, Zhang H, Liu YZ, Zhang Y, Wang M, Yu HJ, Yang WZ, Xu CL, Xiang NJ, Li ZJ, Chen YX, Guo YJ, Li DX, Li JH, Wang Y, Shu YL.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2006 Jun;20(2):14-6. Chinese.

PMID:
16816853
4.

[A report of first fatal case of H10N8 avian influenza virus pneumonia in the world].

Wan J, Zhang J, Tao W, Jiang G, Zhou W, Pan J, Xiong W, Guo H.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2014 Feb;26(2):120-2. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2014.02.013. Chinese.

5.

[Epidemiology, clinical picture, prevention and treatment of Avian influenza].

Angelava NA, Angelava AV.

Georgian Med News. 2006 Feb;(131):69-76. Review. Russian.

PMID:
16575138
6.

[Clinical analysis of the first patient with imported Middle East respiratory syndrome in China].

Ling Y, Qu R, Luo Y.

Zhonghua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2015 Aug;27(8):630-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2015.08.002. Chinese.

7.

[Laboratory diagnosis and molecular characterization of highly pathogenic avian influenza virus (H5N1) in human in Hunan Province in 2005-2006].

Huang YW, Li Z, Zhang H, Liu YZ, Wen LY, Li JH, Gao LD, Zhao XS, Li ZJ, Chen BY, Lan Y, Zhou L, Shu YL.

Bing Du Xue Bao. 2007 Nov;23(6):434-9. Chinese.

PMID:
18092679
8.

[Relationship between clinical features and prognosis of highly pathogenic avian influenza A/H5N1 infection in humans in mainland China].

Li J, Xu Y, Chen YQ, Ge Y, Zhang LH, Xu XL, Wu TS, Chen YS, Wang J, Liu JN, Wei LP, Qiu C, Zhong XN, Huang MX, Xin JB, Luo RP, Zhao MS, Li ZQ, Hu CP, Zhao W, Wang H, Zhang W, Guo LS, Wang QY, Zhou LN, Liang ZA, Ma JQ, Liu YJ, Jiang YM, Xie WS, Sheng JF, Gao ZC.

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2009 May;32(5):335-41. Chinese.

PMID:
19799066
9.

[Risk related to the transmission of H5N1 subtype avian influenza virus in the environment of poultry markets in Changsha, China].

Zhang RS, Ou XH, Song KY, Yuan J, Chen TM, Xiao S, Sun BC.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2012 Aug;33(8):768-73. Chinese.

PMID:
22967325
10.

Surveillance of the first case of human avian influenza A (H7N9) virus in Beijing, China.

Song R, Pang X, Yang P, Shu Y, Zhang Y, Wang Q, Chen Z, Liu J, Cheng J, Jiao Y, Jiang R, Lu L, Chen L, Ma J, Li C, Zeng H, Peng X, Huang L, Zheng Y, Deng Y, Li X.

Infection. 2014 Feb;42(1):127-33. doi: 10.1007/s15010-013-0533-9. Epub 2013 Oct 16.

PMID:
24129555
11.

[Risk assessment of H5N1 human infection after an outbreak of avian influenza in water fowl].

Wang YL, Liu YF, Jiang LY, Liu Y, Yang ZC, Hao AH, Wu YJ, Li HL, Li TG, Wang M.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2009 Jan;43(1):41-4. Chinese.

PMID:
19534879
12.

[A case of human highly pathogenic avian influenza in Shenzhen, China: application of field epidemiological study].

Zhang SX, Cheng JQ, Ma HW, He JF, Cheng XW, Jiang LJ, Mou J, Wu CL, Lv X, Zhang SH, Zhang YD, Wu YS, Wang X.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2008 Mar;29(3):248-52. Chinese.

PMID:
18788523
13.

Clinical characteristics of 26 human cases of highly pathogenic avian influenza A (H5N1) virus infection in China.

Yu H, Gao Z, Feng Z, Shu Y, Xiang N, Zhou L, Huai Y, Feng L, Peng Z, Li Z, Xu C, Li J, Hu C, Li Q, Xu X, Liu X, Liu Z, Xu L, Chen Y, Luo H, Wei L, Zhang X, Xin J, Guo J, Wang Q, Yuan Z, Zhou L, Zhang K, Zhang W, Yang J, Zhong X, Xia S, Li L, Cheng J, Ma E, He P, Lee SS, Wang Y, Uyeki TM, Yang W.

PLoS One. 2008 Aug 21;3(8):e2985. doi: 10.1371/journal.pone.0002985.

14.

A successful treatment of avian influenza infection in Turkey.

Dogan N, Ozkan B, Boga I, Kizilkaya M, Altinda─č H.

J Trop Pediatr. 2009 Aug;55(4):268-71. doi: 10.1093/tropej/fmn082. Epub 2008 Nov 13.

PMID:
19008273
15.

[Laboratory diagnosis and molecular characterization analysis of the H5N1 influenza virus isolated from the first human case in Shenzhen, China].

He JF, Lv X, Cheng XW, Wu CL, Zhang SX, Shu Y, Fang SS, Lu JH, Gu LN, Lai JW, Gao RB.

Bing Du Xue Bao. 2008 Jan;24(1):28-33. Chinese.

PMID:
18320819
16.

Human infection with a highly pathogenic avian influenza A (H5N6) virus in Yunnan province, China.

Xu W, Li H, Jiang L.

Infect Dis (Lond). 2016;48(6):477-82. doi: 10.3109/23744235.2015.1135253. Epub 2016 Jan 25.

PMID:
27030920
17.

Prevalence of influenza A H5N1 virus in cats from areas with occurrence of highly pathogenic avian influenza in birds.

Marschall J, Schulz B, Harder Priv-Doz TC, Vahlenkamp Priv-Doz TW, Huebner J, Huisinga E, Hartmann K.

J Feline Med Surg. 2008 Aug;10(4):355-8. doi: 10.1016/j.jfms.2008.03.007. Epub 2008 Jul 21.

PMID:
18640861
18.

Characterizing wild bird contact and seropositivity to highly pathogenic avian influenza A (H5N1) virus in Alaskan residents.

Reed C, Bruden D, Byrd KK, Veguilla V, Bruce M, Hurlburt D, Wang D, Holiday C, Hancock K, Ortiz JR, Klejka J, Katz JM, Uyeki TM.

Influenza Other Respir Viruses. 2014 Sep;8(5):516-23. doi: 10.1111/irv.12253. Epub 2014 May 14.

19.

A model to control the epidemic of H5N1 influenza at the source.

Guan Y, Chen H, Li K, Riley S, Leung G, Webster R, Peiris J, Yuen K.

BMC Infect Dis. 2007 Nov 13;7:132.

20.

[Influenza type A (H5N1) virus infection].

Engin A.

Mikrobiyol Bul. 2007 Jul;41(3):485-94. Review. Turkish.

PMID:
17933264

Supplemental Content

Support Center