Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 150

1.
2.

[Study on the acute toxicity experiment of mice and anti-tumor function in vitro of the qinglongyi].

Liu W, Lin WH, Ji YB.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2004 Sep;29(9):887-90. Chinese.

PMID:
15575211
3.

[Study on the effects of two kinds of cactus polysaccharide on erythrocyte membrane protein and fluidity of the lipid in S180 mice].

Ji YB, Ji CF, Zou X, Gao SY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2004 Oct;29(10):967-70. Chinese.

PMID:
15631085
4.

[Experimental study on antitumor effect of extracts from Cestrum nocturnum in vivo].

Zhong ZG, Zhao SY, Lv JY, Li P.

Zhong Yao Cai. 2008 Nov;31(11):1709-12. Chinese.

PMID:
19260288
5.

[Antitumor effect of alcohol extract from Sesamum indicum flower on S180 and H22 experimental tumor].

Xu H, Yang X, Yang J, Qi W, Liu C, Yang Y.

Zhong Yao Cai. 2003 Apr;26(4):272-3. Chinese.

PMID:
14528695
6.

[Primary study on the anti-tumor effect of ethanol extracts of Solanum lyratum].

Ren J, Feng GN, Wang MW, Sun LX.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Mar;31(6):497-500. Chinese.

PMID:
16722384
7.

[Study on antitumor activities of huanglian jiedu decoction].

Sun J, Wen QH, Song Y, Li X, Jin J, Ma JS, Zhou QL.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Sep;31(17):1461-3. Chinese.

PMID:
17087092
8.

[Antitumor effects of raddeanin A on S180, H22 and U14 cell xenografts in mice].

Wang MK, Ding LS, Wu FE.

Ai Zheng. 2008 Sep;27(9):910-3. Chinese.

PMID:
18799026
9.

[Study on effects of anticancer and immunoregulation of Fuganchun 6 on hepatoma of mouse].

Li XJ, Mao YX, Zhang HL, Wang JX, Liu FY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Oct;31(19):1622-5. Chinese.

PMID:
17165590
10.

[Study on anti-tumor effect of extractions from roots of Actinidia deliciosa].

Liang J, Wang XS, Zhen HS, Zhong ZG, Zhang WY, Zhang WW, Li WL.

Zhong Yao Cai. 2007 Oct;30(10):1279-82. Chinese.

PMID:
18300504
11.
12.

[Experimental study on anti-tumor effect of extractive from Celastrus orbiculatus in vivo].

Zhang J, Xu YM, Wang WM, Liu YQ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Sep;31(18):1514-6. Chinese.

PMID:
17144469
13.

[Study on the anticancer activities (in vivo) of the extract from Citrus reticulata Blanco and its influence on sarcoma-180 cells cycle].

Qian SH, Wang YX, Yang NY, Yuan LH.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2003 Dec;28(12):1167-70. Chinese.

PMID:
15617503
14.

[Experimental study on antitumor activity of the root of Eurphorbia helioscopia in vivo].

Cai Y, Lu Y, Liang B, Yu G, Xie Y.

Zhong Yao Cai. 1999 Nov;22(11):579-81. Chinese.

PMID:
12571898
15.

[Anticancer effects of various fractions extracted from Dioscorea bulbifera on mice bearing HepA].

Yu ZL, Liu XR, McCulloch M, Gao J.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2004 Jun;29(6):563-7. Chinese.

PMID:
15706925
16.

[Study of antitumous effect of the complex prescription of Chinese crude drug in athymic mice with HCC].

Sun BG, Chen ZX, Zhang SJ, Liu YD, Huang HZ, Yin LR.

Zhong Yao Cai. 2007 Nov;30(11):1417-21. Chinese.

PMID:
18323213
17.
18.

[Study on the anticancer activities of the Clematis manshrica saponins in vivo].

Zhao Y, Wang CM, Wang BG, Zhang CX.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Sep;30(18):1452-3. Chinese.

PMID:
16381470
19.

[Experimental study on the antitumor effects of extracts from roots of Actinidia indochinensis in carcinoma cell lines].

Zhong Z, Zhang W, Zhang F, Chen X, Huang C.

Zhong Yao Cai. 2005 Mar;28(3):215-8. Chinese.

PMID:
16107031
20.

[Experimental study on antitumor effects of Shen Qi Jin Kang (SQJK)].

Liu ZY, Wang DC, Fu ZD, Liu HY, Liang Z, Cheng DW, Liang JL, Liang JM.

Ai Zheng. 2006 Aug;25(8):983-9. Chinese.

PMID:
16965679

Supplemental Content

Support Center