Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 99

1.

H2 strain attenuated live hepatitis A vaccines:protective efficacy in a hepatitis A outbreak.

Zhao YL, Meng ZD, Xu ZY, Guo JJ, Chai SA, Duo CG, Wang XY, Yao JF, Liu HB, Qi SX, Zhu HB.

World J Gastroenterol. 2000 Dec;6(6):829-832.

2.

[Protective efficacy of H2 strain live attenuated hepatitis A vaccines in an outbreak of hepatitis A].

Zhao Y, Meng Z, Guo J, Wang X, Duo C, Liu H, Yao J, Chai S, Zhu H, Xu Z.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2000 May;34(3):144-6. Chinese.

PMID:
11860920
3.

[Further survey on efficacy of attenuated live hepatitis A vaccines].

Meng Z, Yao J, Zhao Y.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2000 Jan;80(1):9-11. Chinese.

PMID:
11798728
4.

[Primary study on immunologic effect of live attenuated hepatitis A vaccine (H2 strain) after booster dose].

Wang X, Ma J, Zhang Y, Zhang Y, Han C, Xing Z, Chen J, Zhang Y, Zhao S, Gu H, Xu Z.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2000 Apr;21(2):124-7. Chinese.

PMID:
11860772
5.

[Long-term immunogenicity and effectiveness of live attenuated hepatitis A vaccine (H2-strain)-a study on the result of 15 years' follow up].

Zhuang FC, Mao ZA, Jiang LM, Wu J, Chen YQ, Jiang Q, Chen NL, Chai SA, Mao JS.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2010 Dec;31(12):1332-5. Chinese.

PMID:
21223658
6.

Hepatitis A immunisation in persons not previously exposed to hepatitis A.

Irving GJ, Holden J, Yang R, Pope D.

Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 11;(7):CD009051. doi: 10.1002/14651858.CD009051.pub2. Review.

PMID:
22786522
7.

[Immunogenicity and efficacy of two live attenuated hepatitis A vaccines (H(2) strains and LA-1 strains)].

Xu Z, Wang X, Li R, Meng Z, Zhang Y, Gong J, Ma J, Li Y, Zhao S, Li Y, Zhao Y, Huang Q, Luo D, Xia J, Liu H, Liu X, Ouyang P.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2002 May 25;82(10):678-81. Chinese.

PMID:
12133465
8.
9.

[Epidemiological effects of live attenuated hepatitis A vaccine (H(2)-strain): results of A 10-year observation].

Zhuang F, Jiang Q, Gong Y.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2001 Jun;22(3):188-90. Chinese.

PMID:
11860874
10.

Persistent efficacy of live attenuated hepatitis A vaccine (H2-strain) after a mass vaccination program.

Zhuang FC, Qian W, Mao ZA, Gong YP, Jiang Q, Jiang LM, Chen NL, Chai SA, Mao JS.

Chin Med J (Engl). 2005 Nov 20;118(22):1851-6.

PMID:
16313838
11.

[Immunological effects of live attenuated hepatitis A vaccine].

Cheng NL.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 1992 Oct;72(10):581-3, 638. Chinese.

PMID:
1338501
12.

Long-term immunogenicity after single and booster dose of a live attenuated hepatitis A vaccine: results from 8-year follow-up.

Wang XY, Xu ZY, Ma JC, von Seidlein L, Zhang Y, Hao ZY, Han OP, Zhang YL, Tian MY, Ouyang PY, Zhang ZY, Han CQ, Xing ZC, Chen JC.

Vaccine. 2007 Jan 5;25(3):446-9. Epub 2006 Aug 17.

PMID:
16949710
13.

[A field evaluation of the epidemiological efficacy of an attenuated live hepatitis A vaccine (H2 strain)].

Zhang Y, Liu X, Ma J.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2001 Nov;35(6):387-9. Chinese.

PMID:
11840766
14.

[Immunogenicity and efficacy trials of live attenuated hepatitis A vaccines].

Xu Z, Li R, Meng Z.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 1998 Apr;78(4):254-6. Chinese.

PMID:
10923477
15.

Safety and immunogenicity of live attenuated hepatitis A virus vaccine (H2 strain) in humans.

Ran LA, Wang DZ, Duan QY, Yan TY, Liu QL, Luo YG, Yang DZ, Yang DF, Xiao Z, Xie QJ, et al.

Chin Med J (Engl). 1993 Aug;106(8):604-7.

PMID:
8222910
16.

Further evaluation of the safety and protective efficacy of live attenuated hepatitis A vaccine (H2-strain) in humans.

Mao JS, Chai SA, Xie RY, Chen NL, Jiang Q, Zhu XZ, Zhang SY, Huang HY, Mao HW, Bao XN, Liu CJ.

Vaccine. 1997 Jun;15(9):944-7.

PMID:
9261939
17.

[Safety observation of attenuated live hepatitis B vaccine (H2 strain) in humans].

Zhang S.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 1990 Dec;70(12):682-4, 48. Chinese.

PMID:
1963372
18.

[The immunological effects of three doses of a live attenuated hepatitis A vaccine (H2 strain) in 8 years].

Liu HF, Zhang XJ, Zhang JL, Hao ZY, Zhang ZY, Ma JC, Chen JC, Chu J, Wang XY, Xu ZY.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2009 Jun;23(3):180-1. Chinese.

PMID:
20104771
19.

Live attenuated hepatitis A vaccines developed in China.

Xu ZY, Wang XY.

Hum Vaccin Immunother. 2014;10(3):659-66. Epub 2013 Nov 26. Review.

20.

[Effectiveness of post-exposure prophylaxis using live attenuated hepatitis Alpha vaccine (H(2) strain) among schoolchildren].

Wang X, Ma J, Xu Z, Liu H, Zhang Y, Han C.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2002 Jul 25;82(14):955-7. Chinese.

PMID:
12181087

Supplemental Content

Support Center