Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 99

1.

Direction-changeable cage reduces X-ray exposure in treating isthmic lumbar spondylolisthesis: a retrospective study.

Zhang H, Miao Q, Hao D, Zhao Q, He S, Wang B.

Am J Transl Res. 2019 Feb 15;11(2):1066-1072. eCollection 2019.

2.

[Application of modified direction-changeable lumbar Cage in transforaminal lumbar interbody fusion].

Zhang H, Hao D, He B, Zhao Q, Wang X, Liu T, He S.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2019 Apr 15;33(4):410-415. doi: 10.7507/1002-1892.201806125. Chinese.

PMID:
30983186
3.

Direction-changeable lumbar cage versus traditional lumbar cage for treating lumbar spondylolisthesis: A retrospective study.

Zhang H, Jiang Y, Wang B, Zhao Q, He S, Hao D.

Medicine (Baltimore). 2018 Feb;97(7):e9984. doi: 10.1097/MD.0000000000009984.

4.

[Clinical outcomes of single-level lumbar spondylolisthesis by minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion with bilateral tubular channels].

Zeng ZL, Jia L, Yu Y, Xu W, Hu X, Zhan XH, Jia YW, Wang JJ, Cheng LM.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2017 Apr 1;55(4):279-284. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2017.04.009. Chinese.

PMID:
28355766
5.

[Clinical outcomes of allograft Cages in transforaminal lumbar interbody fusion].

Gao D, Fang Z, Sun Y, Li F.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2018 Jul 15;32(7):927-932. doi: 10.7507/1002-1892.201801125. Chinese.

PMID:
30129319
6.

[Comparison of short-term effectiveness between minimally invasive surgery- and open-transforaminal lumbar interbody fusion for single-level lumbar degenerative disease].

Yang J, Kong Q, Song Y, Liu H, Zeng J.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 Mar;27(3):262-7. Chinese.

PMID:
23672121
7.

[Effects of robot-assisted minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion and traditional open surgery in the treatment of lumbar spondylolisthesis].

Cui GY, Tian W, He D, Xing YG, Liu B, Yuan Q, Wang YQ, Sun YQ.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2017 Jul 1;55(7):543-548. doi: 10.3760/cma.j.issn.0529-5815.2017.07.013. Chinese.

PMID:
28655085
9.

[Effectiveness study on minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion assisted with microscope in treatment of lumbar spondylolisthesis].

Ding Y, Zhang W, Duan L, Li X, Zhang F.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2014 May;28(5):535-9. Chinese.

PMID:
25073267
10.

Assessment of radiographic and clinical outcomes of an articulating expandable interbody cage in minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion for spondylolisthesis.

Massie LW, Zakaria HM, Schultz LR, Basheer A, Buraimoh MA, Chang V.

Neurosurg Focus. 2018 Jan;44(1):E8. doi: 10.3171/2017.10.FOCUS17562.

PMID:
29290133
11.

[Surgical treatment of lumbar spondylolisthesis by transforaminal lumbar interbody fusion].

Kuang L, Xu D, Li G, Liu C, Wang L, Tian J.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2014 Aug 5;94(29):2293-6. Chinese.

PMID:
25391875
12.

[A comparative study of outcome between single cage and double cages interbody fusion combined with pedicle screw fixation in treatment of isthmic spondylolisthesis].

Hou HT, Wang YN, Shao SZ, Huang XP.

Zhongguo Gu Shang. 2017 Feb 25;30(2):169-174. doi: 10.3969/j.issn.1003-0034.2017.02.015. Chinese.

PMID:
29350010
13.

[Comparison of minimally invasive using a tubular retraction system versus open transforaminal lumbar interbody fusion for the treatment of lumbar degenerative diseases].

Luo Z, Rao H, Huang D, Li G, Liu C, Dong S, Tian J.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2015 Sep 1;95(33):2681-5. Chinese.

PMID:
26711822
14.

[Effectiveness of nano-hydroxyapatite/polyamide-66 Cage in interbody fusion for degenerative lumbar scoliosis].

Hu J, Ou Y, Zhu Y, Luo W, Zhao Z, Du X, Li J.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2019 Mar 15;33(3):287-295. doi: 10.7507/1002-1892.201807060. Chinese.

PMID:
30874383
15.

[Clinical study on lumbar spondylolisthesis treated by minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion].

Wang J, Zhou Y, Zhang ZF, Li CQ, Ren XJ, Chu TW, Wang WD, Zheng WJ, Pan Y, Huang B.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2011 Dec;49(12):1076-80. Chinese.

PMID:
22333446
16.
17.

Mini-invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion through Wiltse Approach to Treating Lumbar Spondylolytic Spondylolisthesis.

Zhou C, Tian YH, Zheng YP, Liu XY, Wang HH.

Orthop Surg. 2016 Feb;8(1):44-50. doi: 10.1111/os.12224.

PMID:
27028380
18.
19.

Comparing the early efficacies of autologous bone grafting and interbody fusion cages for treating degenerative lumbar instability in patients of different ages.

Zhong HZ, Tian DS, Zhou Y, Jing JH, Qian J, Chen L, Zhu B.

Int Orthop. 2016 Jun;40(6):1211-8. doi: 10.1007/s00264-016-3124-4. Epub 2016 Feb 1.

PMID:
26830783
20.

Minimally Invasive Transforaminal Lumbar Interbody Fusion for Spondylolisthesis: Comparison Between Isthmic and Degenerative Spondylolisthesis.

Kim JY, Park JY, Kim KH, Kuh SU, Chin DK, Kim KS, Cho YE.

World Neurosurg. 2015 Nov;84(5):1284-93. doi: 10.1016/j.wneu.2015.06.003. Epub 2015 Jun 11.

PMID:
26072461

Supplemental Content

Support Center