Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 50 of 152

1.

[Somatic Mutations Associated with Metastasis in Acral Melanoma].

Abramov IS, Emelyanova MA, Ryabaya OO, Krasnov GS, Zasedatelev AS, Nasedkina TV.

Mol Biol (Mosk). 2019 Jul-Aug;53(4):648-653. doi: 10.1134/S0026898419040025. Russian.

2.

[Enzymatic Preparation of Modified DNA: Study of the Kinetics by Real-Time PCR].

Lapa SA, Pavlov AS, Kuznetsova VE, Shershov VE, Spitsyn MA, Guseinov TO, Radko SP, Zasedatelev AS, Lisitsa AV, Chudinov AV.

Mol Biol (Mosk). 2019 May-Jun;53(3):513-523. doi: 10.1134/S0026898419030091. Russian.

3.

Exogenous contaminating DNA in Taq polymerases: A method to avoid false-positive results when detecting the blaTEM gene.

Masalov YK, Heydarov RN, Shashkov IA, Chebotar IV, Zasedatelev AS, Mayansky NA, Mikhailovich VM.

J Microbiol Methods. 2019 May;160:36-41. doi: 10.1016/j.mimet.2019.03.018. Epub 2019 Mar 20.

PMID:
30904556
4.

The EIMB Hydrogel Microarray Technology: Thirty Years Later.

Gryadunov DA, Shaskolskiy BL, Nasedkina TV, Rubina AY, Zasedatelev AS.

Acta Naturae. 2018 Oct-Dec;10(4):4-18.

5.

Allergen-specific IgE and IgG4 patterns among patients with different allergic diseases.

Smoldovskaya O, Feyzkhanova G, Voloshin S, Arefieva A, Chubarova A, Pavlushkina L, Filatova T, Antonova E, Timofeeva E, Butvilovskaya V, Lysov Y, Zasedatelev A, Rubina A.

World Allergy Organ J. 2018 Dec 3;11(1):35. doi: 10.1186/s40413-018-0220-5. eCollection 2018.

6.

A Few-Minute Synthesis of CsPbBr3 Nanolasers with a High Quality Factor by Spraying at Ambient Conditions.

Pushkarev AP, Korolev VI, Markina DI, Komissarenko FE, Naujokaitis A, Drabavičius A, Pakštas V, Franckevičius M, Khubezhov SA, Sannikov DA, Zasedatelev AV, Lagoudakis PG, Zakhidov AA, Makarov SV.

ACS Appl Mater Interfaces. 2019 Jan 9;11(1):1040-1048. doi: 10.1021/acsami.8b17396. Epub 2018 Dec 27.

PMID:
30540432
7.

[Substrate Properties of New Fluorescently Labeled Deoxycytidine Triphosphates in Enzymatic Synthesis of DNA with Polymerases of Families A and B].

Fesenko DO, Guseinov TO, Lapa SA, Kuznetsova VE, Shershov VE, Spitsyn MA, Nasedkina TV, Zasedatelev AS, Chudinov AV.

Mol Biol (Mosk). 2018 May-Jun;52(3):533-542. doi: 10.7868/S0026898418030175. Russian.

8.

Inhibition of endoplasmic reticulum stress-induced autophagy sensitizes melanoma cells to temozolomide treatment.

Ryabaya O, Prokofieva A, Khochenkov D, Abramov I, Zasedatelev A, Stepanova E.

Oncol Rep. 2018 Jul;40(1):385-394. doi: 10.3892/or.2018.6430. Epub 2018 May 9.

PMID:
29749510
9.

[Multiplex Genotyping of Allelic Variants of Genes Involved in Metabolizing Antileukemic Drugs].

Fesenko DO, Avdonina MA, Gukasyan LG, Surzhikov SA, Chudinov AV, Zasedatelev AS, Nasedkina TV.

Mol Biol (Mosk). 2018 Mar-Apr;52(2):238-245. doi: 10.7868/S0026898418020076. Russian.

10.

Patterns of sensitization to inhalant and food allergens among pediatric patients from the Moscow region (Russian Federation).

Voloshin S, Smoldovskaya O, Feyzkhanova G, Arefieva A, Pavlushkina L, Filatova T, Butvilovskaya V, Filippova M, Lysov Y, Shcherbo S, Makarov A, Rubina A, Zasedatelev A.

PLoS One. 2018 Mar 22;13(3):e0194775. doi: 10.1371/journal.pone.0194775. eCollection 2018.

11.

Microarray analyzer based on wide field fluorescent microscopy with laser illumination and a device for speckle suppression.

Lysov Y, Barsky V, Urasov D, Urasov R, Cherepanov A, Mamaev D, Yegorov Y, Chudinov A, Surzhikov S, Rubina A, Smoldovskaya O, Zasedatelev A.

Biomed Opt Express. 2017 Oct 3;8(11):4798-4810. doi: 10.1364/BOE.8.004798. eCollection 2017 Nov 1.

12.

Detection of BRAF, NRAS, KIT, GNAQ, GNA11 and MAP2K1/2 mutations in Russian melanoma patients using LNA PCR clamp and biochip analysis.

Emelyanova M, Ghukasyan L, Abramov I, Ryabaya O, Stepanova E, Kudryavtseva A, Sadritdinova A, Dzhumakova C, Belysheva T, Surzhikov S, Lyubchenko L, Zasedatelev A, Nasedkina T.

Oncotarget. 2017 Apr 10;8(32):52304-52320. doi: 10.18632/oncotarget.17014. eCollection 2017 Aug 8.

13.

Comparative Study of Novel Fluorescent Cyanine Nucleotides: Hybridization Analysis of Labeled PCR Products Using a Biochip.

Shershov VE, Lapa SA, Kuznetsova VE, Spitsyn MA, Guseinov TO, Polyakov SA, Stomahin AA, Zasedatelev AS, Chudinov AV.

J Fluoresc. 2017 Nov;27(6):2001-2016. doi: 10.1007/s10895-017-2139-6. Epub 2017 Jul 28.

PMID:
28752470
14.

[Enzymatic synthesis of high-modified DNA].

Chudinov AV, Kiseleva YY, Kuznetsov VE, Shershov VE, Spitsyn MA, Guseinov TO, Lapa SA, Timofeev EN, Archakov AI, Lisitsa AV, Radko SP, Zasedatelev AS.

Mol Biol (Mosk). 2017 May-Jun;51(3):534-544. doi: 10.7868/S0026898417030028. Russian.

15.

Effect of lentivirus-mediated shRNA inactivation of HK1, HK2, and HK3 genes in colorectal cancer and melanoma cells.

Kudryavtseva AV, Fedorova MS, Zhavoronkov A, Moskalev AA, Zasedatelev AS, Dmitriev AA, Sadritdinova AF, Karpova IY, Nyushko KM, Kalinin DV, Volchenko NN, Melnikova NV, Klimina KM, Sidorov DV, Popov AY, Nasedkina TV, Kaprin AD, Alekseev BY, Krasnov GS, Snezhkina AV.

BMC Genet. 2016 Dec 22;17(Suppl 3):156. doi: 10.1186/s12863-016-0459-1.

16.

[Biological microchip for establishing the structure of fusion transcripts involving MLL in children with acute leukemia].

Nasedkina TV, Ikonnikova AY, Tsaur GA, Karateeva AV, Ammour YI, Avdonina MA, Karachunskii AI, Zasedatelev AS.

Mol Biol (Mosk). 2016 Nov-Dec;50(6):968-977. doi: 10.7868/S0026898416060148. Russian.

17.

Autophagy inhibitors chloroquine and LY294002 enhance temozolomide cytotoxicity on cutaneous melanoma cell lines in vitro.

Ryabaya OO, Inshakov AN, Egorova AV, Emelyanova MA, Nasedkina TV, Zasedatelev AS, Khochenkov DA, Stepanova EV.

Anticancer Drugs. 2017 Mar;28(3):307-315. doi: 10.1097/CAD.0000000000000463.

PMID:
27941537
18.

Multiplex determination of serological signatures in the sera of colorectal cancer patients using hydrogel biochips.

Butvilovskaya VI, Popletaeva SB, Chechetkin VR, Zubtsova ZI, Tsybulskaya MV, Samokhina LO, Vinnitskii LI, Ragimov AA, Pozharitskaya EI, Grigor Eva GA, Meshalkina NY, Golysheva SV, Shilova NV, Bovin NV, Zasedatelev AS, Rubina AY.

Cancer Med. 2016 Jul;5(7):1361-72. doi: 10.1002/cam4.692. Epub 2016 Mar 19.

19.

Biochip-Based Genotyping Assay for Detection of Polymorphisms in Pigmentation Genes Associated with Cutaneous Melanoma.

Fesenko DO, Chudinov AV, Surzhikov SA, Zasedatelev AS.

Genet Test Mol Biomarkers. 2016 Apr;20(4):208-12. doi: 10.1089/gtmb.2015.0272. Epub 2016 Feb 5.

PMID:
26848990
20.

[The Effect of the Chromophore Charge on the Efficiency of Incorporation of Fluorescently-labeled Nucleotides in Matrix Synthesis by Taq DNA Polymerase].

Shershov VE, Kuznetsova VE, Lysov YP, Guseinov TO, Barsky VE, Spitsyn MA, Zasedateleva OA, Vasiliskov VA, Surzhikov SA, Zasedatelev AS, Chudinov AV.

Biofizika. 2015 Nov-Dec;60(6):1216-8. Russian.

PMID:
26841520
21.

[Methods for Reducing Laser Speckles to Achieve Even Illumination of the Microscope Field of View in Biophysical Studies].

Barsky VE, Lysov YP, Yegorov EE, Yurasov DA, Mamaev DD, Yurasov RA, Cherepanov AV, Chudinov AV, Smoldovskaya OV, Arefieva AS, Rubina AY, Zasedatelev AS.

Biofizika. 2015 Nov-Dec;60(6):1198-202. Russian.

PMID:
26841517
22.

CrossHub: a tool for multi-way analysis of The Cancer Genome Atlas (TCGA) in the context of gene expression regulation mechanisms.

Krasnov GS, Dmitriev AA, Melnikova NV, Zaretsky AR, Nasedkina TV, Zasedatelev AS, Senchenko VN, Kudryavtseva AV.

Nucleic Acids Res. 2016 Apr 20;44(7):e62. doi: 10.1093/nar/gkv1478. Epub 2016 Jan 14.

23.

[Brain neurotransmitter systems gene Polymorphism: the Search for pharmacogenetic markers of efficacy of haloperidol in Russians and Tatars].

Gareeva AE, Kinyasheva KO, Galaktionova DY, Sabirov ET, Valinourov RG, Chudinov AV, Zasedatelev AS, Nasedkina TV, Khusnutdinova EK.

Mol Biol (Mosk). 2015 Nov-Dec;49(6):959-67. doi: 10.7868/S0026898415050079. Russian.

24.

The \textit{BRAF} V600E mutation in single- institution study of Russian melanoma patients.

Lyubchenko L, Emelyanova M, Shamanin V, Demidov L, Zasedatelev A, Nasedkina T.

Cancer Biomark. 2016;16(1):153-60. doi: 10.3233/CBM-150551.

PMID:
26600396
25.

[Infrared fluorescent markers for microarray DNA analysis on biological microchip].

Spitsyn MA, Shershov VE, Kuznetsova VE, Barsky VE, Egorov EE, Emelyanova MA, Kreindlin EY, Lysov YP, Guseinov TO, Fesenko DE, Lapa SA, Surzhikov SA, Abramov IS, Nasedkina TV, Zasedatelev AS, Chudinov AV.

Mol Biol (Mosk). 2015 Sep-Oct;49(5):760-9. doi: 10.7868/S002689841505016X. Russian.

26.

[Analysis of genetic determinants of multidrug and extensively drug-resistant Mycobacterium tuberculosis using oligonucleotide microchip].

Zimenkov DV, Kulagina EV, Antonova OV, Surzhikov SA, Bespiatykh IuA, Shitikov EA, Il'ina EN, Mikhaĭlovich VM, Zasedatelev AS, Griadunov DA.

Mol Biol (Mosk). 2014 Mar-Apr;48(2):251-64. Russian.

27.

[Genotyping of BRCA1, BRCA2 and CHEK2 germline mutations in Russian breast cancer patients using diagnostic biochips].

Nasedkina TV, Gromyko OE, Emel'ianova MA, Ignatova EO, Kazubskaia TP, Portnoĭ SM, Zasedatelev AS, Liubchenko LN.

Mol Biol (Mosk). 2014 Mar-Apr;48(2):243-50. Russian.

28.

Identification of genetic determinants of influenza A virus resistance to adamantanes and neuraminidase inhibitors using biological microarray.

Heydarov RN, Fesenko EE, Shaskolskiy BL, Klotchenko SA, Vasin AV, Titov SV, Dementieva EI, Zasedatelev AS, Mikhailovich VM, Kiselev OI.

Dokl Biochem Biophys. 2015;460:4-8. doi: 10.1134/S1607672915010032. Epub 2015 Mar 13. No abstract available.

PMID:
25772979
29.

Rotary-based platform with disposable fluidic modules for automated isolation of nucleic acids.

Mamaev D, Shaskolskiy B, Dementieva E, Khodakov D, Yurasov D, Yurasov R, Zimenkov D, Mikhailovich V, Zasedatelev A, Gryadunov D.

Biomed Microdevices. 2015 Feb;17(1):18. doi: 10.1007/s10544-014-9920-y.

PMID:
25653066
30.

Evaluation of a low-density hydrogel microarray technique for mycobacterial species identification.

Zimenkov DV, Kulagina EV, Antonova OV, Krasnova MA, Chernyaeva EN, Zhuravlev VY, Kuz'min AV, Popov SA, Zasedatelev AS, Gryadunov DA.

J Clin Microbiol. 2015 Apr;53(4):1103-14. doi: 10.1128/JCM.02579-14. Epub 2015 Jan 21.

31.

[Biochip for determination of genetic markers of sporadic Alzheimer's disease in the Russian Slavic population].

Nizamutdinov II, Andreeva TV, Stepanov VA, Marusin AV, Rogaev EI, Zasedatelev AS, Nasedkina TV.

Mol Biol (Mosk). 2013 Nov-Dec;47(6):949-58. Russian.

32.

Sensitive genotyping of somatic mutations in the EGFR, KRAS, PIK3CA, BRAF genes from NSCLC patients using hydrogel biochips.

Emelyanova M, Arkhipova K, Mazurenko N, Chudinov A, Demidova I, Zborovskaya I, Lyubchenko L, Zasedatelev A, Nasedkina T.

Appl Immunohistochem Mol Morphol. 2015 Apr;23(4):255-65. doi: 10.1097/PAI.0000000000000084.

PMID:
25153497
33.

UV fluorescence of tryptophan residues effectively measures protein binding to nucleic acid fragments immobilized in gel elements of microarrays.

Zasedateleva OA, Vasiliskov VA, Surzhikov SA, Sazykin AY, Putlyaeva LV, Schwarz AM, Kuprash DV, Rubina AY, Barsky VE, Zasedatelev AS.

Biotechnol J. 2014 Aug;9(8):1074-80. doi: 10.1002/biot.201300556. Epub 2014 Jul 9.

PMID:
24924333
34.

Development of hydrogel biochip for in vitro allergy diagnostics.

Feyzkhanova GU, Filippova MA, Talibov VO, Dementieva EI, Maslennikov VV, Reznikov YP, Offermann N, Zasedatelev AS, Rubina AY, Fooke-Achterrath M.

J Immunol Methods. 2014 Apr;406:51-7. doi: 10.1016/j.jim.2014.03.003. Epub 2014 Mar 12.

PMID:
24631646
35.

[Immunoassay of nine serological tumor markers on hydrogel-based microchip].

Zubcova ZhI, Savvateeva EN, Butvilovskaia VI, Cybul'skaia MV, Chechetkin VR, Samokhina LO, Vinnitskiĭ LI, Maslennikov VV, Reznikov IuP, Zasedatelev AS, Rubina AIu.

Bioorg Khim. 2013 Nov-Dec;39(6):693-704. Russian.

PMID:
25696931
36.

[Investigation of core Y-haplogroups frequency occuring in Moscow and Saint-Petersburg citizens].

Fesenko DO, Kalennik OV, Grigor'eva OO, Zasedatelev AS, Nasedkina TV.

Mol Biol (Mosk). 2013 Sep-Oct;47(5):876-8. Russian.

37.

Detection of second-line drug resistance in Mycobacterium tuberculosis using oligonucleotide microarrays.

Zimenkov DV, Antonova OV, Kuz'min AV, Isaeva YD, Krylova LY, Popov SA, Zasedatelev AS, Mikhailovich VM, Gryadunov DA.

BMC Infect Dis. 2013 May 24;13:240. doi: 10.1186/1471-2334-13-240.

38.

Multiplex assay of allergen-specific and total immunoglobulins of E and G classes in the biochip format.

Rubina AY, Feizkhanova GU, Filippova MA, Talibov VO, Fooke-Achterrath M, Zasedatelev AS.

Dokl Biochem Biophys. 2012 Nov-Dec;447:289-93. doi: 10.1134/S1607672912060063. Epub 2013 Jan 4. No abstract available.

PMID:
23288571
39.

Microarray with LNA-probes for genotyping of polymorphic variants of Gilbert's syndrome gene UGT1A1(TA)n.

Fesenko EE, Heydarov RN, Stepanova EV, Abramov ME, Chudinov AV, Zasedatelev AS, Mikhailovich VM.

Clin Chem Lab Med. 2013 Jun;51(6):1177-84. doi: 10.1515/cclm-2012-0656.

PMID:
23241680
40.

[Development of biochip for determination of Y-haplogroups occuring in Russian populations].

Fesenko DO, Kalennik OV, Barskiĭ VE, Zasedatelev AS, Nasedkina TV.

Mol Biol (Mosk). 2012 Sep-Oct;46(5):814-8. Russian.

PMID:
23156682
41.

[Sequence-specificity of protein-oligonucleotide interactions and development for protein isolation using sorptive medium with immobilized protein-specific oligonucleotides].

Rubina AIu, Tsybul'skaia MV, Zasedateleva OA, Popletaeva SB, Filippova MA, Butvilovskaia VI, Surzhikov SA, Stomakhin AA, Zasedatelev AS.

Mol Biol (Mosk). 2012 Jul-Aug;46(4):663-71. Russian.

PMID:
23113356
42.

[Biophysical methods for biochip analysis. Use of wide field digital fluorescent microscopy].

Barskiĭ VE, Egorov EE, Kreĭndlin ÉIa, Lysov IuP, Pan'kov SV, Iurasov DA, Iurasov RA, Zasedatelev AS.

Biofizika. 2012 May-Jun;57(3):522-7. Russian.

PMID:
22873078
43.

[Association study of polymorphic markers of F12, PON1, PON2, NOS2, PDE4D, HIF1a, GPIba, CYP11B2 genes with ischemic stroke in Russian patients].

Avdonina MA, Nasedkina TV, Ikonnikova AIu, Bondarenko EV, Slominskiĭ PA, Shamalov NA, Shetova IM, Limborskaia SA, Zasedatelev AS, Skvortsova VI.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2012;112(2):51-4. Russian.

PMID:
22677666
44.

[Association study of renin-angiotensin system genes and hemostasis system genes with ischemic stroke among Russians of Central Russia].

Usacheva MA, Nasedkina TV, Ikonnikova AIu, Kulikov AV, Chudinov AV, Lysov IuP, Bondarenko EV, Slominskiĭ PA, Shamalov NA, Shetova IM, Limborskaia SA, Zasedatelev AS, Skvortsova VI.

Mol Biol (Mosk). 2012 Mar-Apr;46(2):214-23. Russian.

PMID:
22670517
45.

Targeting duplex DNA with chimeric α,β-triplex-forming oligonucleotides.

Kolganova NA, Shchyolkina AK, Chudinov AV, Zasedatelev AS, Florentiev VL, Timofeev EN.

Nucleic Acids Res. 2012 Sep;40(16):8175-85. doi: 10.1093/nar/gks410. Epub 2012 May 27.

46.

[Identification of genetically modified vegetable sources in food and feed using hydrogel oligonucleotide microchip].

Griadunov DA, Getman IA, Chizhova SI, Mikhaĭlovich VM, Zasedatelev AS, Romanov GA.

Mol Biol (Mosk). 2011 Nov-Dec;45(6):973-83. Russian.

PMID:
22295567
47.

Gel-based microarrays in clinical diagnostics in Russia.

Gryadunov D, Dementieva E, Mikhailovich V, Nasedkina T, Rubina A, Savvateeva E, Fesenko E, Chudinov A, Zimenkov D, Kolchinsky A, Zasedatelev A.

Expert Rev Mol Diagn. 2011 Nov;11(8):839-53. doi: 10.1586/erm.11.73.

PMID:
22022946
48.

[Optimization of the biological microchip for genotyping the AB0 locus: analytical aspects].

Fesenko DO, Ivanov PL, Kornienko AE, Zemskova EIu, Zasedatelev AS, Nasedkina TV.

Sud Med Ekspert. 2011 Mar-Apr;54(2):30-3. Russian.

PMID:
21735714
49.

[Optimization of the biological microchip for genotyping of the AB0 locus: correction of DNA probes].

Ivanov PL, Fesenko DO, Kornienko AE, Roĭ OV, Zemskova EIu, Zasedatelev AS, Nasedkina TV.

Sud Med Ekspert. 2011 Jan-Feb;54(1):32-5. Russian.

PMID:
21516808
50.

Simple and stereoselective preparation of an 4-(aminomethyl)-1,2,3-triazolyl nucleoside phosphoramidite.

Kolganova NA, Florentiev VL, Chudinov AV, Zasedatelev AS, Timofeev EN.

Chem Biodivers. 2011 Apr;8(4):568-76. doi: 10.1002/cbdv.201000047.

PMID:
21480503

Supplemental Content

Loading ...
Support Center