Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 50 of 62

1.

The effect of myeloperoxidase isoforms on biophysical properties of red blood cells.

Shamova EV, Gorudko IV, Grigorieva DV, Sokolov AV, Kokhan AU, Melnikova GB, Yafremau NA, Gusev SA, Sveshnikova AN, Vasilyev VB, Cherenkevich SN, Panasenko OM.

Mol Cell Biochem. 2019 Nov 21. doi: 10.1007/s11010-019-03654-0. [Epub ahead of print]

PMID:
31754972
2.

Effect of alpha-lactalbumin and lactoferrin oleic acid complexes on chromatin structural organization.

Lebedev DV, Zabrodskaya YA, Pipich V, Kuklin AI, Ramsay E, Sokolov AV, Elizarova AY, Shaldzhyan AA, Grudinina NA, Pantina RA, Wu B, Shtam TA, Volnitskiy AV, Schmidt AE, Shvetsov AV, Vasilyev VB, Isaev-Ivanov VV, Egorov VV.

Biochem Biophys Res Commun. 2019 Nov 26;520(1):136-139. doi: 10.1016/j.bbrc.2019.09.116. Epub 2019 Sep 30.

PMID:
31582209
3.

Myeloperoxidase-Induced Oxidation of Albumin and Ceruloplasmin: Role of Tyrosines.

Vlasova II, Sokolov AV, Kostevich VA, Mikhalchik EV, Vasilyev VB.

Biochemistry (Mosc). 2019 Jun;84(6):652-662. doi: 10.1134/S0006297919060087.

PMID:
31238865
4.

Looking for a partner: ceruloplasmin in protein-protein interactions.

Vasilyev VB.

Biometals. 2019 Apr;32(2):195-210. doi: 10.1007/s10534-019-00189-1. Epub 2019 Mar 20. Review.

PMID:
30895493
5.

Role of arginine deiminase in thymic atrophy during experimental Streptococcus pyogenes infection.

Starikova EA, Golovin AS, Vasilyev KA, Karaseva AB, Serebriakova MK, Sokolov AV, Kudryavtsev IV, Burova LA, Voynova IV, Suvorov AN, Vasilyev VB, Freidlin IS.

Scand J Immunol. 2019 Feb;89(2):e12734. doi: 10.1111/sji.12734. Epub 2019 Jan 4.

PMID:
30471128
6.

Structural Study of the Complex Formed by Ceruloplasmin and Macrophage Migration Inhibitory Factor.

Sokolov AV, Dadinova LA, Petoukhov MV, Bourenkov G, Dubova KM, Amarantov SV, Volkov VV, Kostevich VA, Gorbunov NP, Grudinina NA, Vasilyev VB, Samygina VR.

Biochemistry (Mosc). 2018 Jun;83(6):701-707. doi: 10.1134/S000629791806007X.

7.

Erythropoietin and Nrf2: key factors in the neuroprotection provided by apo-lactoferrin.

Zakharova ET, Sokolov AV, Pavlichenko NN, Kostevich VA, Abdurasulova IN, Chechushkov AV, Voynova IV, Elizarova AY, Kolmakov NN, Bass MG, Semak IV, Budevich AI, Kozhin PM, Zenkov NK, Klimenko VM, Kirik OV, Korzhevskii DE, Menshchikova EB, Vasilyev VB.

Biometals. 2018 Jun;31(3):425-443. doi: 10.1007/s10534-018-0111-9. Epub 2018 May 10.

PMID:
29748743
8.

[Enzymatic and bactericidal activity of monomeric and dimeric forms of myeloperoxidase].

Vakhrusheva TV, Sokolov AV, Kostevich VA, Vasilyev VB, Panasenko OM.

Biomed Khim. 2018 Mar;64(2):175-182. doi: 10.18097/PBMC20186402175. Russian.

PMID:
29723147
9.

Neutrophil activation in response to monomeric myeloperoxidase.

Gorudko IV, Grigorieva DV, Sokolov AV, Shamova EV, Kostevich VA, Kudryavtsev IV, Syromiatnikova ED, Vasilyev VB, Cherenkevich SN, Panasenko OM.

Biochem Cell Biol. 2018 Oct;96(5):592-601. doi: 10.1139/bcb-2017-0290. Epub 2018 Mar 27.

PMID:
29585927
10.

[Exocytosis of myeloperoxidase from activated neutrophils in the presence of heparin].

Grigorieva DV, Gorudko IV, Kostevich VA, Vasilyev VB, Cherenkevich SN, Panasenko OM, Sokolov AV.

Biomed Khim. 2018 Jan;64(1):16-22. doi: 10.18097/PBMC20186401016. Russian.

PMID:
29460830
11.

Enzymatic and bactericidal activity of myeloperoxidase in conditions of halogenative stress.

Vakhrusheva TV, Grigorieva DV, Gorudko IV, Sokolov AV, Kostevich VA, Lazarev VN, Vasilyev VB, Cherenkevich SN, Panasenko OM.

Biochem Cell Biol. 2018 Oct;96(5):580-591. doi: 10.1139/bcb-2017-0292. Epub 2018 Feb 2.

PMID:
29394490
12.

Capacity of ceruloplasmin to scavenge products of the respiratory burst of neutrophils is not altered by the products of reactions catalyzed by myeloperoxidase.

Sokolov AV, Kostevich VA, Varfolomeeva EY, Grigorieva DV, Gorudko IV, Kozlov SO, Kudryavtsev IV, Mikhalchik EV, Filatov MV, Cherenkevich SN, Panasenko OM, Arnhold J, Vasilyev VB.

Biochem Cell Biol. 2018 Aug;96(4):457-467. doi: 10.1139/bcb-2017-0277. Epub 2018 Jan 25.

PMID:
29370542
13.

N-[4-(N,N,N-trimethylammonium)benzyl]chitosan chloride: Synthesis, interaction with DNA and evaluation of transfection efficiency.

Raik SV, Poshina DN, Lyalina TA, Polyakov DS, Vasilyev VB, Kritchenkov AS, Skorik YA.

Carbohydr Polym. 2018 Feb 1;181:693-700. doi: 10.1016/j.carbpol.2017.11.093. Epub 2017 Nov 27.

PMID:
29254024
14.

Rat ceruloplasmin: a new labile copper binding site and zinc/copper mosaic.

Samygina VR, Sokolov AV, Bourenkov G, Schneider TR, Anashkin VA, Kozlov SO, Kolmakov NN, Vasilyev VB.

Metallomics. 2017 Dec 1;9(12):1828-1838. doi: 10.1039/c7mt00157f. Epub 2017 Nov 27.

PMID:
29177316
15.

Comparison of Interaction between Ceruloplasmin and Lactoferrin/Transferrin: to Bind or Not to Bind.

Sokolov AV, Voynova IV, Kostevich VA, Vlasenko AY, Zakharova ET, Vasilyev VB.

Biochemistry (Mosc). 2017 Sep;82(9):1073-1078. doi: 10.1134/S0006297917090115.

PMID:
28988537
16.

Cholesterol Levels in Genetically Determined Familial Hypercholesterolaemia in Russian Karelia.

Korneva VA, Kuznetsova TY, Bogoslovskaya TY, Polyakov DS, Vasilyev VB, Orlov AV, Mandelshtam MY.

Cholesterol. 2017;2017:9375818. doi: 10.1155/2017/9375818. Epub 2017 Mar 28.

17.

[The Familial Hypercholesterolemia Caused by a Novel Human Low Density Lipoprotein Receptor Gene Mutation c.1327 T>C (p.W433R)].

Korneva VA, Kuznetsova TY, Murtazina RZ, Didio AV, Bogoslovskaya TY, Mandelshtam MY, Vasilyev VB.

Kardiologiia. 2017 Feb;57(2):12-16. Russian.

PMID:
28290784
18.

The biodegradation of fullerene C60 by myeloperoxidase.

Litasova EV, Iljin VV, Sokolov AV, Vasilyev VB, Dumpis MA, Piotrovskiy LB.

Dokl Biochem Biophys. 2016 Nov;471(1):417-420. doi: 10.1134/S1607672916060119. Epub 2017 Jan 6.

PMID:
28058679
19.

Myeloperoxidase Stimulates Neutrophil Degranulation.

Grigorieva DV, Gorudko IV, Sokolov AV, Kostevich VA, Vasilyev VB, Cherenkevich SN, Panasenko OM.

Bull Exp Biol Med. 2016 Aug;161(4):495-500. doi: 10.1007/s10517-016-3446-7. Epub 2016 Sep 6.

PMID:
27597056
20.

[Myeloperoxidase activity in blood plasma as a criterion of therapy for patients with cardiovascular disease].

Grigorieva DV, Gorudko IV, Kostevich VA, Sokolov AV, Buko IV, Vasilyev VB, Polonetsky LZ, Panasenko OM, Cherenkevich SN.

Biomed Khim. 2016 Mar;62(3):318-24. doi: 10.18097/PBMC20166203318. Russian.

PMID:
27420626
21.

Functional link between ferroxidase activity of ceruloplasmin and protective effect of apo-lactoferrin: studying rats kept on a silver chloride diet.

Kostevich VA, Sokolov AV, Kozlov SO, Vlasenko AY, Kolmakov NN, Zakharova ET, Vasilyev VB.

Biometals. 2016 Aug;29(4):691-704. doi: 10.1007/s10534-016-9944-2. Epub 2016 Jul 4.

PMID:
27377930
22.

Ceruloplasmin decreases respiratory burst reaction during pregnancy.

Varfolomeeva EY, Semenova EV, Sokolov AV, Aplin KD, Timofeeva KE, Vasilyev VB, Filatov MV.

Free Radic Res. 2016 Aug;50(8):909-19. doi: 10.1080/10715762.2016.1197395. Epub 2016 Jul 7.

PMID:
27266720
23.

Binding of human myeloperoxidase to red blood cells: Molecular targets and biophysical consequences at the plasma membrane level.

Gorudko IV, Sokolov AV, Shamova EV, Grigorieva DV, Mironova EV, Kudryavtsev IV, Gusev SA, Gusev AA, Chekanov AV, Vasilyev VB, Cherenkevich SN, Panasenko OM, Timoshenko AV.

Arch Biochem Biophys. 2016 Feb 1;591:87-97. doi: 10.1016/j.abb.2015.12.007. Epub 2015 Dec 20.

PMID:
26714302
24.

Biochemical and biological activity of arginine deiminase from Streptococcus pyogenes M22.

Starikova EA, Sokolov AV, Vlasenko AY, Burova LA, Freidlin IS, Vasilyev VB.

Biochem Cell Biol. 2016 Apr;94(2):129-37. doi: 10.1139/bcb-2015-0069. Epub 2015 Nov 3.

PMID:
26695833
25.

Interaction of macrophage migration inhibitory factor with ceruloplasmin: role of labile copper ions.

Kostevich VA, Sokolov AV, Grudinina NA, Zakharova ET, Samygina VR, Vasilyev VB.

Biometals. 2015 Oct;28(5):817-26. doi: 10.1007/s10534-015-9868-2. Epub 2015 Jun 20.

PMID:
26091949
26.

Thrombin inhibits the anti-myeloperoxidase and ferroxidase functions of ceruloplasmin: relevance in rheumatoid arthritis.

Sokolov AV, Acquasaliente L, Kostevich VA, Frasson R, Zakharova ET, Pontarollo G, Vasilyev VB, De Filippis V.

Free Radic Biol Med. 2015 Sep;86:279-94. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2015.05.016. Epub 2015 May 19.

PMID:
26001728
27.

Kinetic method for assaying the halogenating activity of myeloperoxidase based on reaction of celestine blue B with taurine halogenamines.

Sokolov AV, Kostevich VA, Kozlov SO, Donskyi IS, Vlasova II, Rudenko AO, Zakharova ET, Vasilyev VB, Panasenko OM.

Free Radic Res. 2015 Jun;49(6):777-89. doi: 10.3109/10715762.2015.1017478. Epub 2015 Mar 20.

PMID:
25790937
28.

Interaction of ceruloplasmin with eosinophil peroxidase as compared to its interplay with myeloperoxidase: Reciprocal effect on enzymatic properties.

Sokolov AV, Kostevich VA, Zakharova ET, Samygina VR, Panasenko OM, Vasilyev VB.

Free Radic Res. 2015 Jun;49(6):800-11. doi: 10.3109/10715762.2015.1005615. Epub 2015 Mar 11.

PMID:
25762223
29.

Lactoferrin, myeloperoxidase, and ceruloplasmin: complementary gearwheels cranking physiological and pathological processes.

Sokolov AV, Zakharova ET, Kostevich VA, Samygina VR, Vasilyev VB.

Biometals. 2014 Oct;27(5):815-28. doi: 10.1007/s10534-014-9755-2. Epub 2014 Jun 26. Erratum in: Biometals. 2014 Oct;27(5):829. Zakahrova, Elena T [corrected to Zakharova, Elena T].

PMID:
24966132
30.

Proatherogenic modification of LDL by surface-bound myeloperoxidase.

Sokolov AV, Kostevich VA, Runova OL, Gorudko IV, Vasilyev VB, Cherenkevich SN, Panasenko OM.

Chem Phys Lipids. 2014 May;180:72-80. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2014.02.006. Epub 2014 Mar 11.

PMID:
24631066
31.

[New mutations in low-density lipoprotein receptor gene in familial hypercholesterolemia patients from Petrozavodsk].

Komarova TY, Golovina AS, Grudinina NA, Zakharova FM, Korneva VA, Lipovetsky BM, Serebrenitskaya MP, Konstantinov VO, Vasilyev VB, Mandelshtam MY.

Genetika. 2013 Jun;49(6):773-7. Russian.

PMID:
24450200
32.

Familial hypercholesterolemia mutations in Petrozavodsk: no similarity to St. Petersburg mutation spectrum.

Komarova TY, Korneva VA, Kuznetsova TY, Golovina AS, Vasilyev VB, Mandelshtam MY.

BMC Med Genet. 2013 Dec 27;14:128. doi: 10.1186/1471-2350-14-128.

33.

Myeloperoxidase modulates human platelet aggregation via actin cytoskeleton reorganization and store-operated calcium entry.

Gorudko IV, Sokolov AV, Shamova EV, Grudinina NA, Drozd ES, Shishlo LM, Grigorieva DV, Bushuk SB, Bushuk BA, Chizhik SA, Cherenkevich SN, Vasilyev VB, Panasenko OM.

Biol Open. 2013 Jul 26;2(9):916-23. doi: 10.1242/bio.20135314. eCollection 2013.

34.

"Finnish" mutations in LDL receptor gene: a rare cause of familial hypercholesterolemia in St. Petersburg and Petrozavodsk.

Komarova TY, Golovina AS, Grudinina NA, Zakharova FM, Korneva VA, Lipovetskii BM, Serebrenitskaya MP, Konstantinov VO, Vasilyev VB, Mandelshtam MY.

Bull Exp Biol Med. 2013 Jul;155(3):380-3.

PMID:
24137609
35.

Ceruloplasmin: macromolecular assemblies with iron-containing acute phase proteins.

Samygina VR, Sokolov AV, Bourenkov G, Petoukhov MV, Pulina MO, Zakharova ET, Vasilyev VB, Bartunik H, Svergun DI.

PLoS One. 2013 Jul 3;8(7):e67145. doi: 10.1371/journal.pone.0067145. Print 2013.

36.

Transmission of human mitochondrial DNA along the paternal lineage in transmitochondrial mice.

Kidgotko OV, Kustova MY, Sokolova VA, Bass MG, Vasilyev VB.

Mitochondrion. 2013 Jul;13(4):330-6. doi: 10.1016/j.mito.2013.03.004. Epub 2013 Apr 18.

PMID:
23603475
37.

Human apo-lactoferrin as a physiological mimetic of hypoxia stabilizes hypoxia-inducible factor-1 alpha.

Zakharova ET, Kostevich VA, Sokolov AV, Vasilyev VB.

Biometals. 2012 Dec;25(6):1247-59. doi: 10.1007/s10534-012-9586-y. Epub 2012 Sep 22.

PMID:
23001680
38.

Two-stage method for purification of ceruloplasmin based on its interaction with neomycin.

Sokolov AV, Kostevich VA, Romanico DN, Zakharova ET, Vasilyev VB.

Biochemistry (Mosc). 2012 Jun;77(6):631-8. doi: 10.1134/S0006297912060107.

PMID:
22817463
39.

Protection of ceruloplasmin by lactoferrin against hydroxyl radicals is pH dependent.

Sokolov AV, Solovyov KV, Kostevich VA, Chekanov AV, Pulina MO, Zakharova ET, Shavlovski MM, Panasenko OM, Vasilyev VB.

Biochem Cell Biol. 2012 Jun;90(3):397-404. doi: 10.1139/o2012-004. Epub 2012 Mar 7.

PMID:
22397552
40.

Interaction of ceruloplasmin and 5-lipoxygenase.

Sokolov AV, Golenkina EA, Kostevich VA, Vasilyev VB, Sud'ina GF.

Biochemistry (Mosc). 2010 Dec;75(12):1464-9.

PMID:
21314617
41.

Study of interaction of ceruloplasmin with serprocidins.

Sokolov AV, Ageeva KV, Kostevich VA, Berlov MN, Runova OL, Zakharova ET, Vasilyev VB.

Biochemistry (Mosc). 2010 Nov;75(11):1361-7.

PMID:
21314603
42.

Effect of lactoferrin on consequences of acute experimental hemorrhagic anemia in rats.

Pulina MO, Sokolov AV, Zakharova ET, Kostevich VA, Vasilyev VB.

Bull Exp Biol Med. 2010 Aug;149(2):219-22. English, Russian.

PMID:
21113495
43.

Revealing binding sites for myeloperoxidase on the surface of human low density lipoproteins.

Sokolov AV, Chekanov AV, Kostevich VA, Aksenov DV, Vasilyev VB, Panasenko OM.

Chem Phys Lipids. 2011 Jan;164(1):49-53. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2010.10.004. Epub 2010 Nov 3.

PMID:
21055395
44.

Interactions of caeruloplasmin with other proteins participating in inflammation.

Vasilyev VB.

Biochem Soc Trans. 2010 Aug;38(4):947-51. doi: 10.1042/BST0380947. Review.

PMID:
20658982
45.

Identification and properties of complexes formed by myeloperoxidase with lipoproteins and ceruloplasmin.

Sokolov AV, Ageeva KV, Cherkalina OS, Pulina MO, Zakharova ET, Prozorovskii VN, Aksenov DV, Vasilyev VB, Panasenko OM.

Chem Phys Lipids. 2010 May;163(4-5):347-55. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2010.02.002. Epub 2010 Feb 16.

PMID:
20167214
46.

Identification of complexes formed by ceruloplasmin with matrix metalloproteinases 2 and 12.

Sokolov AV, Pulina MO, Ageeva KV, Tcherkalina OS, Zakharova ET, Vasilyev VB.

Biochemistry (Mosc). 2009 Dec;74(12):1388-92.

PMID:
19961422
47.

Study of interaction of ceruloplasmin, lactoferrin, and myeloperoxidase by photon correlation spectroscopy.

Sokolov AV, Prozorovskii VN, Vasilyev VB.

Biochemistry (Mosc). 2009 Nov;74(11):1225-7.

PMID:
19916937
48.

Effect of lactoferrin on oxidative features of ceruloplasmin.

Sokolov AV, Ageeva KV, Pulina MO, Zakharova ET, Vasilyev VB.

Biometals. 2009 Jun;22(3):521-9. doi: 10.1007/s10534-009-9209-4. Epub 2009 Feb 3.

PMID:
19189056
49.

Ceruloplasmin and myeloperoxidase in complex affect the enzymatic properties of each other.

Sokolov AV, Ageeva KV, Pulina MO, Cherkalina OS, Samygina VR, Vlasova II, Panasenko OM, Zakharova ET, Vasilyev VB.

Free Radic Res. 2008 Nov;42(11-12):989-98. doi: 10.1080/10715760802566574.

PMID:
19031316
50.

Structural characterization of the ceruloplasmin: lactoferrin complex in solution.

Sabatucci A, Vachette P, Vasilyev VB, Beltramini M, Sokolov A, Pulina M, Salvato B, Angelucci CB, Maccarrone M, Cozzani I, Dainese E.

J Mol Biol. 2007 Aug 24;371(4):1038-46. Epub 2007 Jun 4.

PMID:
17597152

Supplemental Content

Loading ...
Support Center