Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 8

1.

Shifts in the Human Gut Microbiota Structure Caused by Quadruple Helicobacter pylori Eradication Therapy.

Olekhnovich EI, Manolov AI, Samoilov AE, Prianichnikov NA, Malakhova MV, Tyakht AV, Pavlenko AV, Babenko VV, Larin AK, Kovarsky BA, Starikova EV, Glushchenko OE, Safina DD, Markelova MI, Boulygina EA, Khusnutdinova DR, Malanin SY, Abdulkhakov SR, Abdulkhakov RA, Grigoryeva TV, Kostryukova ES, Govorun VM, Ilina EN.

Front Microbiol. 2019 Aug 27;10:1902. doi: 10.3389/fmicb.2019.01902. eCollection 2019.

2.

Genetic diversity of Escherichia coli in gut microbiota of patients with Crohn's disease discovered using metagenomic and genomic analyses.

Tyakht AV, Manolov AI, Kanygina AV, Ischenko DS, Kovarsky BA, Popenko AS, Pavlenko AV, Elizarova AV, Rakitina DV, Baikova JP, Ladygina VG, Kostryukova ES, Karpova IY, Semashko TA, Larin AK, Grigoryeva TV, Sinyagina MN, Malanin SY, Shcherbakov PL, Kharitonova AY, Khalif IL, Shapina MV, Maev IV, Andreev DN, Belousova EA, Buzunova YM, Alexeev DG, Govorun VM.

BMC Genomics. 2018 Dec 27;19(1):968. doi: 10.1186/s12864-018-5306-5.

3.

Genome Sequences of Acholeplasma laidlawii Strains Differing in Sensitivity to Ciprofloxacin.

Medvedeva ES, Siniagina MN, Malanin SY, Boulygina EA, Malygina TY, Baranova NB, Mouzykantov AA, Davydova MN, Chernova OA, Chernov VM.

Genome Announc. 2017 Nov 2;5(44). pii: e01189-17. doi: 10.1128/genomeA.01189-17.

4.

Links of gut microbiota composition with alcohol dependence syndrome and alcoholic liver disease.

Dubinkina VB, Tyakht AV, Odintsova VY, Yarygin KS, Kovarsky BA, Pavlenko AV, Ischenko DS, Popenko AS, Alexeev DG, Taraskina AY, Nasyrova RF, Krupitsky EM, Shalikiani NV, Bakulin IG, Shcherbakov PL, Skorodumova LO, Larin AK, Kostryukova ES, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Malanin SY, Ismagilova RK, Grigoryeva TV, Ilina EN, Govorun VM.

Microbiome. 2017 Oct 17;5(1):141. doi: 10.1186/s40168-017-0359-2.

5.

Shotgun metagenomic data on the human stool samples to characterize shifts of the gut microbial profile after the Helicobacter pylori eradication therapy.

Boulygina EA, Markelova MI, Khusnutdinova DR, Siniagina MN, Malanin SY, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Chernov VM, Grigoryeva TV.

Data Brief. 2017 Jul 28;14:458-461. doi: 10.1016/j.dib.2017.07.070. eCollection 2017 Oct.

6.

Genome analysis of E. coli isolated from Crohn's disease patients.

Rakitina DV, Manolov AI, Kanygina AV, Garushyants SK, Baikova JP, Alexeev DG, Ladygina VG, Kostryukova ES, Larin AK, Semashko TA, Karpova IY, Babenko VV, Ismagilova RK, Malanin SY, Gelfand MS, Ilina EN, Gorodnichev RB, Lisitsyna ES, Aleshkin GI, Scherbakov PL, Khalif IL, Shapina MV, Maev IV, Andreev DN, Govorun VM.

BMC Genomics. 2017 Jul 19;18(1):544. doi: 10.1186/s12864-017-3917-x.

7.

Data on gut metagenomes of the patients with alcoholic dependence syndrome and alcoholic liver cirrhosis.

Tyakht AV, Dubinkina VB, Odintsova VY, Yarygin KS, Kovarsky BA, Pavlenko AV, Ischenko DS, Popenko AS, Alexeev DG, Taraskina AY, Nasyrova RF, Krupitski EM, Shalikiani NV, Bakulin IG, Shcherbakov PL, Skorodumova LO, Larin AK, Kostryukova ES, Abdulkhakov RA, Abdulkhakov SR, Malanin SY, Ismagilova RK, Grigoryeva TV, Ilina EN, Govorun VM.

Data Brief. 2017 Jan 17;11:98-102. doi: 10.1016/j.dib.2017.01.008. eCollection 2017 Apr.

8.

K19 capsular polysaccharide of Acinetobacter baumannii is produced via a Wzy polymerase encoded in a small genomic island rather than the KL19 capsule gene cluster.

Kenyon JJ, Shneider MM, Senchenkova SN, Shashkov AS, Siniagina MN, Malanin SY, Popova AV, Miroshnikov KA, Hall RM, Knirel YA.

Microbiology. 2016 Aug;162(8):1479-89. doi: 10.1099/mic.0.000313. Epub 2016 May 25.

PMID:
27230482

Supplemental Content

Loading ...
Support Center