Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 7

1.

Whole-genome sequencing of 175 Mongolians uncovers population-specific genetic architecture and gene flow throughout North and East Asia.

Bai H, Guo X, Narisu N, Lan T, Wu Q, Xing Y, Zhang Y, Bond SR, Pei Z, Zhang Y, Zhang D, Jirimutu J, Zhang D, Yang X, Morigenbatu M, Zhang L, Ding B, Guan B, Cao J, Lu H, Liu Y, Li W, Dang N, Jiang M, Wang S, Xu H, Wang D, Liu C, Luo X, Gao Y, Li X, Wu Z, Yang L, Meng F, Ning X, Hashenqimuge H, Wu K, Wang B, Suyalatu S, Liu Y, Ye C, Wu H, Leppälä K, Li L, Fang L, Chen Y, Xu W, Li T, Liu X, Xu X, Gignoux CR, Yang H, Brody LC, Wang J, Kristiansen K, Burenbatu B, Zhou H, Yin Y.

Nat Genet. 2018 Dec;50(12):1696-1704. doi: 10.1038/s41588-018-0250-5. Epub 2018 Nov 5.

PMID:
30397334
2.

Comparative analysis of fecal microbial communities in cattle and Bactrian camels.

Ming L, Yi L, Siriguleng, Hasi S, He J, Hai L, Wang Z, Guo F, Qiao X, Jirimutu.

PLoS One. 2017 Mar 16;12(3):e0173062. doi: 10.1371/journal.pone.0173062. eCollection 2017.

3.

Molecular phylogeny of the Bactrian camel based on mitochondrial Cytochrome b gene sequences.

Ming L, Yi L, Guo FC, Siriguleng S, Jirimutu J.

Genet Mol Res. 2016 Sep 19;15(3). doi: 10.4238/gmr.15038983.

PMID:
27706756
4.

The genome of a Mongolian individual reveals the genetic imprints of Mongolians on modern human populations.

Bai H, Guo X, Zhang D, Narisu N, Bu J, Jirimutu J, Liang F, Zhao X, Xing Y, Wang D, Li T, Zhang Y, Guan B, Yang X, Yang Z, Shuangshan S, Su Z, Wu H, Li W, Chen M, Zhu S, Bayinnamula B, Chang Y, Gao Y, Lan T, Suyalatu S, Huang H, Su Y, Chen Y, Li W, Yang X, Feng Q, Wang J, Yang H, Wang J, Wu Q, Yin Y, Zhou H.

Genome Biol Evol. 2014 Nov 5;6(12):3122-36. doi: 10.1093/gbe/evu242.

5.

Mongolians core gut microbiota and its correlation with seasonal dietary changes.

Zhang J, Guo Z, Lim AA, Zheng Y, Koh EY, Ho D, Qiao J, Huo D, Hou Q, Huang W, Wang L, Javzandulam C, Narangerel C, Jirimutu, Menghebilige, Lee YK, Zhang H.

Sci Rep. 2014 May 16;4:5001. doi: 10.1038/srep05001.

6.

Genome sequences of wild and domestic bactrian camels.

Bactrian Camels Genome Sequencing and Analysis Consortium, Jirimutu, Wang Z, Ding G, Chen G, Sun Y, Sun Z, Zhang H, Wang L, Hasi S, Zhang Y, Li J, Shi Y, Xu Z, He C, Yu S, Li S, Zhang W, Batmunkh M, Ts B, Narenbatu, Unierhu, Bat-Ireedui S, Gao H, Baysgalan B, Li Q, Jia Z, Turigenbayila, Subudenggerile, Narenmanduhu, Wang Z, Wang J, Pan L, Chen Y, Ganerdene Y, Dabxilt, Erdemt, Altansha, Altansukh, Liu T, Cao M, Aruuntsever, Bayart, Hosblig, He F, Zha-ti A, Zheng G, Qiu F, Sun Z, Zhao L, Zhao W, Liu B, Li C, Chen Y, Tang X, Guo C, Liu W, Ming L, Temuulen, Cui A, Li Y, Gao J, Li J, Wurentaodi, Niu S, Sun T, Zhai Z, Zhang M, Chen C, Baldan T, Bayaer T, Li Y, Meng H.

Nat Commun. 2012;3:1202. doi: 10.1038/ncomms2192. Erratum in: Nat Commun. 2013;4. doi: 10.1038/ncomms3089.

7.

Isolation and identification of lactic acid bacteria from Tarag in Eastern Inner Mongolia of China by 16S rRNA sequences and DGGE analysis.

Liu W, Bao Q, Jirimutu, Qing M, Siriguleng, Chen X, Sun T, Li M, Zhang J, Yu J, Bilige M, Sun T, Zhang H.

Microbiol Res. 2012 Jan 20;167(2):110-5. doi: 10.1016/j.micres.2011.05.001.

Supplemental Content

Support Center