Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 2

1.

Genetically encodable bioluminescent system from fungi.

Kotlobay AA, Sarkisyan KS, Mokrushina YA, Marcet-Houben M, Serebrovskaya EO, Markina NM, Gonzalez Somermeyer L, Gorokhovatsky AY, Vvedensky A, Purtov KV, Petushkov VN, Rodionova NS, Chepurnyh TV, Fakhranurova LI, Guglya EB, Ziganshin R, Tsarkova AS, Kaskova ZM, Shender V, Abakumov M, Abakumova TO, Povolotskaya IS, Eroshkin FM, Zaraisky AG, Mishin AS, Dolgov SV, Mitiouchkina TY, Kopantzev EP, Waldenmaier HE, Oliveira AG, Oba Y, Barsova E, Bogdanova EA, Gabaldón T, Stevani CV, Lukyanov S, Smirnov IV, Gitelson JI, Kondrashov FA, Yampolsky IV.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 11;115(50):12728-12732. doi: 10.1073/pnas.1803615115. Epub 2018 Nov 26.

2.

Mechanism and color modulation of fungal bioluminescence.

Kaskova ZM, Dörr FA, Petushkov VN, Purtov KV, Tsarkova AS, Rodionova NS, Mineev KS, Guglya EB, Kotlobay A, Baleeva NS, Baranov MS, Arseniev AS, Gitelson JI, Lukyanov S, Suzuki Y, Kanie S, Pinto E, Di Mascio P, Waldenmaier HE, Pereira TA, Carvalho RP, Oliveira AG, Oba Y, Bastos EL, Stevani CV, Yampolsky IV.

Sci Adv. 2017 Apr 26;3(4):e1602847. doi: 10.1126/sciadv.1602847. eCollection 2017 Apr.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center