Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 50 of 69

1.

Dataset of allele and genotype frequencies of five polymorphisms candidate genes analyzed for association with body mass index in Russian women.

Reshetnikov E, Abramova M, Ponomarenko I, Polonikov A, Verzilina I, Sorokina I, Aristova I, Yermachenko A, Dvornyk V, Churnosov M.

Data Brief. 2019 Dec 9;28:104962. doi: 10.1016/j.dib.2019.104962. eCollection 2020 Feb.

2.

[Study of associations of polymorphism of matrix metalloproteinases genes with the development of arterial hypertension in men].

Moskalenko MI, Milanova SN, Ponomarenko IV, Polonikov AV, Churnosov MI.

Kardiologiia. 2019 Aug 23;59(7S):31-39. doi: 10.18087/cardio.2598. Russian.

PMID:
31441739
3.

Dataset of allele, genotype and haplotype frequencies of four LIN28B gene polymorphisms analyzed for association with age at menarche in Russian women.

Ponomarenko I, Reshetnikov E, Golovchenko O, Polonikov A, Verzilina I, Sorokina I, Aristova I, Yermachenko A, Dvornyk V, Churnosov M.

Data Brief. 2019 Jul 30;25:104323. doi: 10.1016/j.dib.2019.104323. eCollection 2019 Aug.

4.

[The role of stress factors and genetic predisposition in the development of stroke in patients with essential hypertension].

Moskalenko MI, Ponomarenko IV, Polonikov AV, Zhernakova NI, Efremova OA, Churnosov MI.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2019;119(3. Vyp. 2):11-17. doi: 10.17116/jnevro201911903211. Russian.

PMID:
31184620
5.

The VNTR polymorphism of the endothelial nitric oxide synthase gene and blood pressure in women at the end of pregnancy.

Reshetnikov E, Ponomarenko I, Golovchenko O, Sorokina I, Batlutskaya I, Yakunchenko T, Dvornyk V, Polonikov A, Churnosov M.

Taiwan J Obstet Gynecol. 2019 May;58(3):390-395. doi: 10.1016/j.tjog.2018.11.035.

6.

Matrix metalloproteinases as target genes for gene regulatory networks driving molecular and cellular pathways related to a multistep pathogenesis of cerebrovascular disease.

Polonikov A, Rymarova L, Klyosova E, Volkova A, Azarova I, Bushueva O, Bykanova M, Bocharova I, Zhabin S, Churnosov M, Laskov V, Solodilova M.

J Cell Biochem. 2019 Oct;120(10):16467-16482. doi: 10.1002/jcb.28815. Epub 2019 May 5.

PMID:
31056794
7.

The genetic history of admixture across inner Eurasia.

Jeong C, Balanovsky O, Lukianova E, Kahbatkyzy N, Flegontov P, Zaporozhchenko V, Immel A, Wang CC, Ixan O, Khussainova E, Bekmanov B, Zaibert V, Lavryashina M, Pocheshkhova E, Yusupov Y, Agdzhoyan A, Koshel S, Bukin A, Nymadawa P, Turdikulova S, Dalimova D, Churnosov M, Skhalyakho R, Daragan D, Bogunov Y, Bogunova A, Shtrunov A, Dubova N, Zhabagin M, Yepiskoposyan L, Churakov V, Pislegin N, Damba L, Saroyants L, Dibirova K, Atramentova L, Utevska O, Idrisov E, Kamenshchikova E, Evseeva I, Metspalu M, Outram AK, Robbeets M, Djansugurova L, Balanovska E, Schiffels S, Haak W, Reich D, Krause J.

Nat Ecol Evol. 2019 Jun;3(6):966-976. doi: 10.1038/s41559-019-0878-2. Epub 2019 Apr 29.

8.

A comprehensive study revealed SNP-SNP interactions and a sex-dependent relationship between polymorphisms of the CYP2J2 gene and hypertension risk.

Polonikov AV, Ponomarenko IV, Bykanova MA, Sirotina SS, Bocharova AV, Vagaytseva KV, Stepanov VA, Azarova IE, Churnosov MI, Solodilova MA.

Hypertens Res. 2019 Feb;42(2):257-272. doi: 10.1038/s41440-018-0142-1. Epub 2018 Dec 5.

PMID:
30518987
9.

Association of genetic polymorphisms with age at menarche in Russian women.

Ponomarenko I, Reshetnikov E, Altuchova O, Polonikov A, Sorokina I, Yermachenko A, Dvornyk V, Golovchenko O, Churnosov M.

Gene. 2019 Feb 20;686:228-236. doi: 10.1016/j.gene.2018.11.042. Epub 2018 Nov 16.

PMID:
30453067
10.

A Novel Polymorphism in the Promoter of the CYP4A11 Gene Is Associated with Susceptibility to Coronary Artery Disease.

Sirotina S, Ponomarenko I, Kharchenko A, Bykanova M, Bocharova A, Vagaytseva K, Stepanov V, Churnosov M, Solodilova M, Polonikov A.

Dis Markers. 2018 Feb 1;2018:5812802. doi: 10.1155/2018/5812802. eCollection 2018.

11.

Genes of tumor necrosis factors and their receptors and the primary open angle glaucoma in the population of Central Russia.

Tikunova E, Ovtcharova V, Reshetnikov E, Dvornyk V, Polonikov A, Bushueva O, Churnosov M.

Int J Ophthalmol. 2017 Oct 18;10(10):1490-1494. doi: 10.18240/ijo.2017.10.02. eCollection 2017.

12.

[Studying the association between genetic polymorphism of growth factors and the development of primary open-angle glaucoma].

Kirilenko MY, Tikunova EV, Sirotina SS, Polonikov AV, Bushueva OY, Churnosov MI.

Vestn Oftalmol. 2017;133(3):9-15. doi: 10.17116/oftalma201713339-15. Russian.

PMID:
28745651
13.

Polymorphisms of CYP2C8, CYP2C9 and CYP2C19 and risk of coronary heart disease in Russian population.

Polonikov A, Kharchenko A, Bykanova M, Sirotina S, Ponomarenko I, Bocharova A, Vagaytseva K, Stepanov V, Bushueva O, Churnosov M, Solodilova M.

Gene. 2017 Sep 5;627:451-459. doi: 10.1016/j.gene.2017.07.004. Epub 2017 Jul 4.

PMID:
28687336
14.

Genetic markers for inherited thrombophilia are associated with fetal growth retardation in the population of Central Russia.

Reshetnikov E, Zarudskaya O, Polonikov A, Bushueva O, Orlova V, Krikun E, Dvornyk V, Churnosov M.

J Obstet Gynaecol Res. 2017 Jul;43(7):1139-1144. doi: 10.1111/jog.13329. Epub 2017 May 19.

PMID:
28544373
15.

The contribution of CYP2C gene subfamily involved in epoxygenase pathway of arachidonic acids metabolism to hypertension susceptibility in Russian population.

Polonikov A, Bykanova M, Ponomarenko I, Sirotina S, Bocharova A, Vagaytseva K, Stepanov V, Churnosov M, Bushueva O, Solodilova M, Shvetsov Y, Ivanov V.

Clin Exp Hypertens. 2017;39(4):306-311. doi: 10.1080/10641963.2016.1246562. Epub 2017 May 17.

PMID:
28513222
16.

A comprehensive contribution of genes for aryl hydrocarbon receptor signaling pathway to hypertension susceptibility.

Polonikov AV, Bushueva OY, Bulgakova IV, Freidin MB, Churnosov MI, Solodilova MA, Shvetsov YD, Ivanov VP.

Pharmacogenet Genomics. 2017 Feb;27(2):57-69. doi: 10.1097/FPC.0000000000000261.

PMID:
27977510
17.

[Association of the -844G>A polymorphism in the catalase gene with the increased risk of essential hypertension in smokers].

Bushueva OY, Ivanov VP, Ryzhaeva VN, Ponomarenko IV, Churnosov MI, Polonikov AV.

Ter Arkh. 2016;88(9):50-54. doi: 10.17116/terarkh201688950-54. Russian.

PMID:
27735913
18.

Correlation of Genetic Polymorphisms With Development of Uterus Hyperplastic Processes in Women of Russia's Central Region.

Krivoshei I, Churnosov M.

J Minim Invasive Gynecol. 2015 Nov-Dec;22(6S):S162. doi: 10.1016/j.jmig.2015.08.607. Epub 2015 Oct 15. No abstract available.

PMID:
27678908
19.

Genetic Risk Factors of Large Myomas.

Altukhova OB, Churnosov MI, Lebedeva OP.

J Minim Invasive Gynecol. 2015 Nov-Dec;22(6S):S157. doi: 10.1016/j.jmig.2015.08.593. Epub 2015 Oct 15. No abstract available.

PMID:
27678890
20.

[ESTIMATING THE EFFECTIVENESS OF HYPOLIPIDEMIC THERAPY WITH ROSUVASTATIN IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE DEPENDING ON THE GENOTYPE OF LIPOPROTEIN LIPASE].

Zvyagina MV, Mal GS, Bushueva OY, Alymenko MA, Bykanova MA, Letova IM, Gribovskaya IA, Churnosov MI, Solodilova MA, Polonikov AV.

Eksp Klin Farmakol. 2016;79(1):15-9. Russian.

PMID:
27159952
21.

The role of cytokine gene polymorphism in the formation of arterial hypertension associated with metabolic syndrome.

Rapoport SI, Krivoshey IV, Milanova SN, Alferov PK, Zhernakova NI, Proshchaev KI, Churnosov MI.

Klin Med (Mosk). 2016;94(7):527-32. Russian.

PMID:
30289218
22.

[Clinical features of patients of older age groups with uterine myoma].

Ponomarenko IV, Altuhova OB, Prashchayeu KI, Polonikov AV, Anichkov NM, Churnosov MI, Shaginian GG.

Adv Gerontol. 2016;29(5):760-763. Russian.

PMID:
28556646
23.

[Bioinformatic investigation of the involvement of candidate genes of cytokines in the formation of large myomatous nodes in women with uterine cancer in older age groups].

Altuhova OB, Sirotina SS, Ponomarenko IV, Prashchayeu KI, Anichkov NM, Churnosov MI, Shaginian GG.

Adv Gerontol. 2016;29(5):717-721. Russian.

PMID:
28556639
24.

[GENE POOL SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN UKRAINIANS AND RUSSIANS OF SLOBOZHANSHINA ON Y-CHROMOSOME DATA].

Utevska OM, Pshenichnov AS, Dibirova KhD, Rootsi S, Agdzhoyan AT, Churnosov MI, Balanovska EV, Atramentova LA, Balanovsky OP.

Tsitol Genet. 2015 Jul-Aug;49(4):40-50. Russian.

PMID:
26419068
25.

Altered erythrocyte membrane protein composition mirrors pleiotropic effects of hypertension susceptibility genes and disease pathogenesis.

Polonikov AV, Ushachev DV, Ivanov VP, Churnosov MI, Freidin MB, Ataman AV, Harbuzova VY, Bykanova MA, Bushueva OY, Solodilova MA.

J Hypertens. 2015 Nov;33(11):2265-77. doi: 10.1097/HJH.0000000000000699.

PMID:
26335431
26.

Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data.

Kushniarevich A, Utevska O, Chuhryaeva M, Agdzhoyan A, Dibirova K, Uktveryte I, Möls M, Mulahasanovic L, Pshenichnov A, Frolova S, Shanko A, Metspalu E, Reidla M, Tambets K, Tamm E, Koshel S, Zaporozhchenko V, Atramentova L, Kučinskas V, Davydenko O, Goncharova O, Evseeva I, Churnosov M, Pocheshchova E, Yunusbayev B, Khusnutdinova E, Marjanović D, Rudan P, Rootsi S, Yankovsky N, Endicott P, Kassian A, Dybo A; Genographic Consortium, Tyler-Smith C, Balanovska E, Metspalu M, Kivisild T, Villems R, Balanovsky O.

PLoS One. 2015 Sep 2;10(9):e0135820. doi: 10.1371/journal.pone.0135820. eCollection 2015.

27.

[Analysis of genetic diversity of Russian regional populations based on common STR markers used in DNA identification].

Pesik VY, Fedunin AA, Agdzhoyan AT, Utevska OM, Chukhraeva MI, Evseeva IV, Churnosov MI, Lependina IN, Bogunov YV, Bogunova AA, Ignashkin MA, Yankovsky NK, Balanovska EV, Orekhov VA, Balanovsky OP.

Genetika. 2014 Jun;50(6):715-23. Russian.

PMID:
25715463
28.

[Genetic studies of primary open-angle glaucoma].

Tikunova EV, Churnosov MI.

Vestn Oftalmol. 2014 Sep-Oct;130(5):96-9. Review. Russian.

PMID:
25711070
29.

Joint effect of glutathione S-transferase genotypes and cigarette smoking on idiopathic male infertility.

Yarosh SL, Kokhtenko EV, Churnosov MI, Solodilova MA, Polonikov AV.

Andrologia. 2015 Nov;47(9):980-6. doi: 10.1111/and.12367. Epub 2014 Oct 28.

PMID:
25348056
30.

The Flavin-Containing Monooxygenase 3 Gene and Essential Hypertension: The Joint Effect of Polymorphism E158K and Cigarette Smoking on Disease Susceptibility.

Bushueva O, Solodilova M, Churnosov M, Ivanov V, Polonikov A.

Int J Hypertens. 2014;2014:712169. doi: 10.1155/2014/712169. Epub 2014 Aug 27.

31.

Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans.

Lazaridis I, Patterson N, Mittnik A, Renaud G, Mallick S, Kirsanow K, Sudmant PH, Schraiber JG, Castellano S, Lipson M, Berger B, Economou C, Bollongino R, Fu Q, Bos KI, Nordenfelt S, Li H, de Filippo C, Prüfer K, Sawyer S, Posth C, Haak W, Hallgren F, Fornander E, Rohland N, Delsate D, Francken M, Guinet JM, Wahl J, Ayodo G, Babiker HA, Bailliet G, Balanovska E, Balanovsky O, Barrantes R, Bedoya G, Ben-Ami H, Bene J, Berrada F, Bravi CM, Brisighelli F, Busby GB, Cali F, Churnosov M, Cole DE, Corach D, Damba L, van Driem G, Dryomov S, Dugoujon JM, Fedorova SA, Gallego Romero I, Gubina M, Hammer M, Henn BM, Hervig T, Hodoglugil U, Jha AR, Karachanak-Yankova S, Khusainova R, Khusnutdinova E, Kittles R, Kivisild T, Klitz W, Kučinskas V, Kushniarevich A, Laredj L, Litvinov S, Loukidis T, Mahley RW, Melegh B, Metspalu E, Molina J, Mountain J, Näkkäläjärvi K, Nesheva D, Nyambo T, Osipova L, Parik J, Platonov F, Posukh O, Romano V, Rothhammer F, Rudan I, Ruizbakiev R, Sahakyan H, Sajantila A, Salas A, Starikovskaya EB, Tarekegn A, Toncheva D, Turdikulova S, Uktveryte I, Utevska O, Vasquez R, Villena M, Voevoda M, Winkler CA, Yepiskoposyan L, Zalloua P, Zemunik T, Cooper A, Capelli C, Thomas MG, Ruiz-Linares A, Tishkoff SA, Singh L, Thangaraj K, Villems R, Comas D, Sukernik R, Metspalu M, Meyer M, Eichler EE, Burger J, Slatkin M, Pääbo S, Kelso J, Reich D, Krause J.

Nature. 2014 Sep 18;513(7518):409-13. doi: 10.1038/nature13673.

32.

Synergism between the N-acetyltransferase 2 gene and oxidant exposure increases the risk of idiopathic male infertility.

Yarosh SL, Kokhtenko EV, Churnosov MI, Ataman AV, Solodilova MA, Polonikov AV.

Reprod Biomed Online. 2014 Sep;29(3):362-9. doi: 10.1016/j.rbmo.2014.04.008. Epub 2014 May 14.

PMID:
24928356
33.

Genes involved in the regulation of vascular homeostasis determine renal survival rate in patients with chronic glomerulonephritis.

Litovkina O, Nekipelova E, Dvornyk V, Polonikov A, Efremova O, Zhernakova N, Reshetnikov E, Churnosov M.

Gene. 2014 Aug 1;546(1):112-6. doi: 10.1016/j.gene.2014.04.020. Epub 2014 Apr 13.

PMID:
24727057
34.

[The role of genetic polymorphisms of interleukins in chronic lymphocytic leukemia in patients of different ages].

Sirotina SS, Tikunova TS, Proshchaev KI, Efremova OA, Batlutskaia IV, Iakunchenko TI, Sobianin FI, Churnosov MI, Alekseev SM.

Adv Gerontol. 2014;27(3):407-11. Russian.

PMID:
25826984
35.

The insertion-deletion polymorphism of the ACE gene is associated with increased blood pressure in women at the end of pregnancy.

Reshetnikov EA, Akulova LY, Dobrodomova IS, Dvornyk VY, Polonikov AV, Churnosov MI.

J Renin Angiotensin Aldosterone Syst. 2015 Sep;16(3):623-32. doi: 10.1177/1470320313501217. Epub 2013 Oct 22.

PMID:
24150610
36.

Genetic affinities of Ukrainians from the maternal perspective.

Pshenichnov A, Balanovsky O, Utevska O, Metspalu E, Zaporozhchenko V, Agdzhoyan A, Churnosov M, Atramentova L, Balanovska E.

Am J Phys Anthropol. 2013 Dec;152(4):543-50. doi: 10.1002/ajpa.22371. Epub 2013 Sep 30.

PMID:
24122717
37.

[Multifactorial analysis of the impact of pesticides on the gynecologic rate in adolescents in the Belgorod Region].

Verzilina IN, Churnosov MI, Evdokimov VI.

Gig Sanit. 2013 Mar-Apr;(2):67-70. Russian.

PMID:
24003705
38.

Smoking status modifies the relation between CYP1A1*2C gene polymorphism and idiopathic male infertility: the importance of gene-environment interaction analysis for genetic studies of the disease.

Yarosh SL, Kokhtenko EV, Starodubova NI, Churnosov MI, Polonikov AV.

Reprod Sci. 2013 Nov;20(11):1302-7. doi: 10.1177/1933719113483013. Epub 2013 Apr 2.

PMID:
23548414
39.

Transforming growth factor beta 1 is a novel susceptibility gene for adolescent idiopathic scoliosis.

Ryzhkov II, Borzilov EE, Churnosov MI, Ataman AV, Dedkov AA, Polonikov AV.

Spine (Phila Pa 1976). 2013 May 20;38(12):E699-704. doi: 10.1097/BRS.0b013e31828de9e1.

PMID:
23446766
40.

[Clinical associations of genetic variants of interleukins with the formation of chronic lympholeukemia in elderly patients].

Sirotina SS, Tikunova TS, Proshchaev KI, Efremova OA, Churnosov MI, Sirotin AA, Evdokimov VI, Poltoratskii AN, Smagina MV.

Klin Med (Mosk). 2013;91(11):47-52. Russian.

PMID:
25696966
41.

[Genetic ecological monitoring in human populations: heterozygosity, mtDNA haplotype variation, and genetic load].

Balanovskiĭ OP, Koshel' SM, Zaporozhchenko VV, Pshenichnov AS, Frolova SA, Kuznetsova MA, Baranova EE, Teuchezh IE, Kuznetsova AA, Romashkina MV, Utevskaia OM, Churnosov MI, Villems R, Balanovskaia EV.

Genetika. 2011 Nov;47(11):1523-35. Russian.

PMID:
22332410
42.

The C718T polymorphism in the 3'-untranslated region of glutathione peroxidase-4 gene is a predictor of cerebral stroke in patients with essential hypertension.

Polonikov AV, Vialykh EK, Churnosov MI, Illig T, Freidin MB, Vasil'eva OV, Bushueva OY, Ryzhaeva VN, Bulgakova IV, Solodilova MA.

Hypertens Res. 2012 May;35(5):507-12. doi: 10.1038/hr.2011.213. Epub 2011 Dec 8.

PMID:
22158110
43.

[Influence of geliophysical factors on neonatal morbidity in the Belgorod Region].

Verzilina IN, Churnosov MI, Evdokimov VI.

Gig Sanit. 2011 Jul-Aug;(4):20-2. Russian.

PMID:
21899095
44.

[The gene pool of the Belgorod region population: description of the "genetic landscape" of 22 district populations].

Sorokina IN, Churnosov MI, Balanovskaia EV.

Genetika. 2009 May;45(5):700-10. Russian.

PMID:
19534430
45.

[The gene pool of the Belgorod oblast population: changes in population genetic relationships during the past 50 years].

Sorokina IN, Churnosov MI, Balanovskaia EV.

Genetika. 2009 Apr;45(4):555-63. Russian.

PMID:
19507709
46.

[Examining the impact of solar activity on the incidence of congenital malformations].

Verzilina IN, Agarkov NM, Churnosov MI.

Gig Sanit. 2008 Sep-Oct;(5):17-20. Russian.

PMID:
19069388
47.

[The gene pool of the Belgorod oblast population: changes in the endogamy indices of district populations with time].

Churnosov MI, Sorokina IN, Balanovskaia EV.

Genetika. 2008 Aug;44(8):1117-25. Russian.

PMID:
18825961
48.

[Fullerenes in the treatment of respiratory disorders].

Shirinkin SV, Churnosov MI, Karapetian TA.

Klin Med (Mosk). 2008;86(8):17-21. Review. Russian.

PMID:
18819341
49.
50.

[The gene pool of Belgorod oblast population: the distribution of immunological and biochemical gene markers].

Lependina IN, Balanovskaia EV, Churnosov MI.

Genetika. 2008 Apr;44(4):543-57. Russian.

PMID:
18666560

Supplemental Content

Loading ...
Support Center