Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 164

1.

[Screening and cloning of hepatitis C virus non-structural protein 4B interacting protein gene in hepatocytes].

Liu Y, Cheng J, Bai GQ, Yan FM, Wu SH, Wang L, Zhang LX.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2005 Sep;19(3):248-51. Chinese.

PMID:
16261208
2.

[Screening and cloning of hepatitis C virus non-structural protein 4A interacting protein gene in hepatocytes].

Liu Y, Bai GQ, Cheng J, Wu SH, Wang L, Yan FM, Zhang LX, Cui YF.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005 Oct;13(10):738-40. Chinese.

PMID:
16248944
3.
4.

[Screening of HBeAgTP interacting proteins in hepatocytes with yeast-two hybrid technique].

Wang JJ, Cheng J, Liu M, Yang Q, Lin SM, Liu Y.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005 Apr;13(4):245-8. Chinese.

PMID:
15850507
5.

[Screening and identification of proteins interacting with HCV NS4A via yeast double hybridization in leukocytes and gene cloning of the interacting protein].

Cheng YQ, Wang L, Cheng J, Liu Y, Xu DP, Zhong YW, Qu JH, Tian JK, Dai JZ, Li XD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2007 Mar;21(1):47-9. Chinese.

PMID:
17429534
6.

[Screening of the genes of hepatitis B virus PreS2 interacting proteins].

Lu YY, Li K, Wang L, Liu Y, Wang YD, Cheng J, Zhang LX.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2003 Jan;11(1):8-10. Chinese.

PMID:
12546731
7.

Screening of augmenter of liver regeneration-binding proteins by yeast-two hybrid technique.

Cheng J, Wang L, Li K, Lu YY, Wang G, Liu Y, Zhong YW, Duan HJ, Hong Y, Li L, Zhang LX, Chen JM.

Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2003 Feb;2(1):81-4.

8.

[Screening and cloning of the genes of protein interacting with the N-terminal protein of hepatitis B virus DNA polymerase by yeast-two hybrid technique].

Chen GF, Wang L, Cheng J, Zhang LX, Li L, Zhang J, Shao Q, Ji D.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2005 Mar;19(1):84-6. Chinese.

PMID:
16201484
9.
10.

[Mutual interaction between hepatitis B virus antigen and metallothionein].

Lu YY, Liang YD, Cheng J, Chen TY, Wang L, Liu Y, Li K, Zhang LX, Yang YP.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2004 Sep;12(9):540-2. Chinese.

PMID:
15387906
11.

[Screening of the genes of hepatitis B virus e antigen interacting proteins].

Li BA, Shu CL, Hou J, Qi Y, Li J, He WP, Cheng Y.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2005 Sep;19(3):271-4. Chinese.

PMID:
16261214
12.

[Screening and cloning gene of a hepatocyte protein interacting with HCV NS5ATP4A protein].

Zhang LF, Cheng J, Li JC, Chen LD, Liu W.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2008 Apr;16(4):286-8. Chinese.

PMID:
18423152
13.

[Protein expression and function of gene 2 transregulated by hepatitis B virus pre-s1 protein and its cloning].

Wang DQ, Guo J, Cheng J, Zhang JK, Zhao LF, Hong Y, Zhang LY.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2008 Feb;16(2):88-92. Chinese.

PMID:
18304421
14.

[Identification of HCV core protein binding proteins by yeast two-hybrid].

Zhang JQ, Zhang CY, Wu SL, Wang Q, Cheng J.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2009 Jul;17(7):501-4. Chinese.

PMID:
19912683
15.

Screening of hepatocyte proteins binding with the middle surface protein of the hepatitis B virus by the yeast two-hybrid system.

Li Z, Linghu E, Cheng J.

Mol Med Rep. 2014 Jun;9(6):2342-6. doi: 10.3892/mmr.2014.2069. Epub 2014 Mar 24.

PMID:
24676405
16.

Screening of hepatocyte proteins binding to complete S protein of hepatitis B virus by yeast-two hybrid system.

Bai GQ, Cheng J, Zhang SL, Huang YP, Wang L, Liu Y, Lin SM.

World J Gastroenterol. 2005 Jul 7;11(25):3899-904.

17.

[Screening hepatitis B virus X-interactive proteins by yeast two-hybrid system].

Li D, Wang XZ, Chen ZX, Huang YH, Yu JP, Tao QM.

Ai Zheng. 2004 May;23(5):508-11. Chinese.

PMID:
15142444
18.

[Screening and cloning gene of hepatocyte protein interacting with hepatitis C virus core protein].

Li K, Wang L, Cheng J, Zhang L, Duan H, Lu Y, Yang J, Liu Y, Xia X, Wang G, Dong J, Li L, Zhong Y, Hong Y, Chen J.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2002 Dec;16(4):351-3. Chinese.

PMID:
12665903
19.

Screening of hepatocyte proteins binding to F protein of hepatitis C virus by yeast two-hybrid system.

Huang YP, Cheng J, Zhang SL, Wang L, Guo J, Liu Y, Yang Y, Zhang LY, Bai GQ, Gao XS, Ji D, Lin SM, Shao Q.

World J Gastroenterol. 2005 Sep 28;11(36):5659-65.

20.

Identification of paired immunoglobulin-like type 2 receptor α as hepatitis B virus DNA polymerase transactivated protein 1 interacting proteins.

Lun YZ, Chi Q, Wang XL, Wang F, Sui W.

Mol Med Rep. 2014 Feb;9(2):720-4. doi: 10.3892/mmr.2013.1813. Epub 2013 Nov 19.

PMID:
24253495

Supplemental Content

Support Center