Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 103

1.

Screening of hepatocyte proteins binding to F protein of hepatitis C virus by yeast two-hybrid system.

Huang YP, Cheng J, Zhang SL, Wang L, Guo J, Liu Y, Yang Y, Zhang LY, Bai GQ, Gao XS, Ji D, Lin SM, Shao Q.

World J Gastroenterol. 2005 Sep 28;11(36):5659-65.

2.

Screening of genes of proteins interacting with p7 protein of hepatitis C virus from human liver cDNA library by yeast two-hybrid system.

Huang YP, Zhang SL, Cheng J, Wang L, Guo J, Liu Y, Yang Y, Zhang LY, Bai GQ, Gao XS, Ji D, Lin SM, Zhong YW, Shao Q.

World J Gastroenterol. 2005 Aug 14;11(30):4709-14.

3.

Screening of hepatocyte proteins binding to complete S protein of hepatitis B virus by yeast-two hybrid system.

Bai GQ, Cheng J, Zhang SL, Huang YP, Wang L, Liu Y, Lin SM.

World J Gastroenterol. 2005 Jul 7;11(25):3899-904.

4.

Screening of hepatocyte proteins binding with the middle surface protein of the hepatitis B virus by the yeast two-hybrid system.

Li Z, Linghu E, Cheng J.

Mol Med Rep. 2014 Jun;9(6):2342-6. doi: 10.3892/mmr.2014.2069. Epub 2014 Mar 24.

PMID:
24676405
5.

[Screening and cloning of hepatitis C virus non-structural protein 4B interacting protein gene in hepatocytes].

Liu Y, Cheng J, Bai GQ, Yan FM, Wu SH, Wang L, Zhang LX.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2005 Sep;19(3):248-51. Chinese.

PMID:
16261208
6.

Screening and identification of interacting proteins with hepatitis B virus core protein in leukocytes and cloning of new gene C1.

Lin SM, Cheng J, Lu YY, Zhang SL, Yang Q, Chen TY, Liu M, Wang L.

World J Gastroenterol. 2006 Feb 21;12(7):1043-8.

7.

[Screening and cloning of hepatitis C virus non-structural protein 4A interacting protein gene in hepatocytes].

Liu Y, Bai GQ, Cheng J, Wu SH, Wang L, Yan FM, Zhang LX, Cui YF.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005 Oct;13(10):738-40. Chinese.

PMID:
16248944
8.
9.

Cloning and characterization of a novel hepatitis B virus core binding protein C12.

Lu YY, Cheng J, Yang YP, Liu Y, Wang L, Li K, Zhang LX.

World J Gastroenterol. 2005 Sep 28;11(36):5666-71.

10.

Screening of augmenter of liver regeneration-binding proteins by yeast-two hybrid technique.

Cheng J, Wang L, Li K, Lu YY, Wang G, Liu Y, Zhong YW, Duan HJ, Hong Y, Li L, Zhang LX, Chen JM.

Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2003 Feb;2(1):81-4.

11.
12.

[Screening of HBeAgTP interacting proteins in hepatocytes with yeast-two hybrid technique].

Wang JJ, Cheng J, Liu M, Yang Q, Lin SM, Liu Y.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2005 Apr;13(4):245-8. Chinese.

PMID:
15850507
13.

[Identification of HCV core protein binding proteins by yeast two-hybrid].

Zhang JQ, Zhang CY, Wu SL, Wang Q, Cheng J.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2009 Jul;17(7):501-4. Chinese.

PMID:
19912683
14.

[Screening and identification of proteins interacting with HCV NS4A via yeast double hybridization in leukocytes and gene cloning of the interacting protein].

Cheng YQ, Wang L, Cheng J, Liu Y, Xu DP, Zhong YW, Qu JH, Tian JK, Dai JZ, Li XD.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2007 Mar;21(1):47-9. Chinese.

PMID:
17429534
15.

Screening of LRRK2 interactants by yeast 2-hybrid analysis.

Zheng XY, Yang M, Tan JQ, Pan Q, Long ZG, Dai HP, Xia K, Xia JH, Zhang ZH.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2008 Oct;33(10):883-91.

16.

[Screening and cloning gene of hepatocyte protein interacting with hepatitis C virus core protein].

Li K, Wang L, Cheng J, Zhang L, Duan H, Lu Y, Yang J, Liu Y, Xia X, Wang G, Dong J, Li L, Zhong Y, Hong Y, Chen J.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2002 Dec;16(4):351-3. Chinese.

PMID:
12665903
17.
18.

[Screening and cloning gene of a hepatocyte protein interacting with HCV NS5ATP4A protein].

Zhang LF, Cheng J, Li JC, Chen LD, Liu W.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2008 Apr;16(4):286-8. Chinese.

PMID:
18423152
19.

[Mutual interaction between hepatitis B virus antigen and metallothionein].

Lu YY, Liang YD, Cheng J, Chen TY, Wang L, Liu Y, Li K, Zhang LX, Yang YP.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2004 Sep;12(9):540-2. Chinese.

PMID:
15387906
20.

[Protein expression and function of gene 2 transregulated by hepatitis B virus pre-s1 protein and its cloning].

Wang DQ, Guo J, Cheng J, Zhang JK, Zhao LF, Hong Y, Zhang LY.

Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi. 2008 Feb;16(2):88-92. Chinese.

PMID:
18304421

Supplemental Content

Support Center