Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 36

1.

Oxidized Cell-Free DNA Role in the Antioxidant Defense Mechanisms under Stress.

Filev AD, Shmarina GV, Ershova ES, Veiko NN, Martynov AV, Borzikova MA, Poletkina AA, Dolgikh OA, Veiko VP, Bekker AA, Chirkov AV, Volynshchikov ZN, Deviataikina AS, Shashin DM, Puretskiy VK, Tabakov VJ, Izhevskaya VL, Kutsev SI, Kostyuk SV, Umriukhin PE.

Oxid Med Cell Longev. 2019 Jul 8;2019:1245749. doi: 10.1155/2019/1245749. eCollection 2019.

2.

LMO2 gene deletions significantly worsen the prognosis of Wilms' tumor development in patients with WAGR syndrome.

Marakhonov AV, Vasilyeva TA, Voskresenskaya AA, Sukhanova NV, Kadyshev VV, Kutsev SI, Zinchenko RA.

Hum Mol Genet. 2019 Jul 13. pii: ddz168. doi: 10.1093/hmg/ddz168. [Epub ahead of print]

PMID:
31304537
3.

Ribosomal DNA as DAMPs Signal for MCF7 Cancer Cells.

Malinovskaya EM, Ershova ES, Okorokova NA, Veiko VP, Konkova MS, Kozhina EA, Savinova EA, Porokhovnik LN, Kutsev SI, Veiko NN, Kostyuk SV.

Front Oncol. 2019 May 30;9:445. doi: 10.3389/fonc.2019.00445. eCollection 2019.

4.

Ontogenetic and Pathogenetic Views on Somatic Chromosomal Mosaicism.

Iourov IY, Vorsanova SG, Yurov YB, Kutsev SI.

Genes (Basel). 2019 May 19;10(5). pii: E379. doi: 10.3390/genes10050379. Review.

5.

Exome, transcriptome and miRNA analysis don't reveal any molecular markers of TKI efficacy in primary CML patients.

Lavrov AV, Chelysheva EY, Adilgereeva EP, Shukhov OA, Smirnikhina SA, Kochergin-Nikitsky KS, Yakushina VD, Tsaur GA, Mordanov SV, Turkina AG, Kutsev SI.

BMC Med Genomics. 2019 Mar 13;12(Suppl 2):37. doi: 10.1186/s12920-019-0481-z.

6.

Increased Transfection of the Easily Oxidizable GC-Rich DNA Fragments into the MCF7 Breast Cancer Cell.

Kostyuk SV, Mordkovich NN, Okorokova NA, Veiko VP, Malinovskaya EM, Ershova ES, Konkova MS, Savinova EA, Borzikova MA, Muzaffarova TA, Porokhovnik LN, Veiko NN, Kutsev SI.

Oxid Med Cell Longev. 2019 Feb 5;2019:2348165. doi: 10.1155/2019/2348165. eCollection 2019.

7.

Antioxidant Properties of Fullerene Derivatives Depend on Their Chemical Structure: A Study of Two Fullerene Derivatives on HELFs.

Sergeeva V, Kraevaya O, Ershova E, Kameneva L, Malinovskaya E, Dolgikh O, Konkova M, Voronov I, Zhilenkov A, Veiko N, Troshin P, Kutsev S, Kostyuk S.

Oxid Med Cell Longev. 2019 Jan 17;2019:4398695. doi: 10.1155/2019/4398695. eCollection 2019.

8.

Genome-wide methylotyping resolves breast cancer epigenetic heterogeneity and suggests novel therapeutic perspectives.

Tanas AS, Sigin VO, Kalinkin AI, Litviakov NV, Slonimskaya EM, Ibragimova MK, Ignatova EO, Simonova OA, Kuznetsova EB, Kekeeva TV, Larin SS, Poddubskaya EV, Trotsenko ID, Rudenko VV, Karandasheva KO, Petrova KD, Tsyganov MM, Deryusheva IV, Kazantseva PV, Doroshenko AV, Tarabanovskaya NA, Chesnokova GG, Sekacheva MI, Nemtsova MV, Izhevskaya VL, Kutsev SI, Zaletaev DV, Strelnikov VV.

Epigenomics. 2019 May;11(6):605-617. doi: 10.2217/epi-2018-0213. Epub 2019 Feb 7.

9.

Genotypes of 2579 patients with phenylketonuria reveal a high rate of BH4 non-responders in Russia.

Gundorova P, Stepanova AA, Kuznetsova IA, Kutsev SI, Polyakov AV.

PLoS One. 2019 Jan 22;14(1):e0211048. doi: 10.1371/journal.pone.0211048. eCollection 2019.

10.

Comprehensive genotyping reveals novel CFTR variants in cystic fibrosis patients from the Russian Federation.

Petrova NV, Marakhonov AV, Vasilyeva TA, Kashirskaya NY, Ginter EK, Kutsev SI, Zinchenko RA.

Clin Genet. 2019 Mar;95(3):444-447. doi: 10.1111/cge.13477. Epub 2018 Dec 12.

PMID:
30548586
11.

Copy Number of Human Ribosomal Genes With Aging: Unchanged Mean, but Narrowed Range and Decreased Variance in Elderly Group.

Malinovskaya EM, Ershova ES, Golimbet VE, Porokhovnik LN, Lyapunova NA, Kutsev SI, Veiko NN, Kostyuk SV.

Front Genet. 2018 Aug 7;9:306. doi: 10.3389/fgene.2018.00306. eCollection 2018.

12.

Changes of KEAP1/NRF2 and IKB/NF-κB Expression Levels Induced by Cell-Free DNA in Different Cell Types.

Kostyuk SV, Porokhovnik LN, Ershova ES, Malinovskaya EM, Konkova MS, Kameneva LV, Dolgikh OA, Veiko VP, Pisarev VM, Martynov AV, Sergeeva VA, Kaliyanov AA, Filev AD, Chudakova JM, Abramova MS, Kutsev SI, Izhevskaya VL, Veiko NN.

Oxid Med Cell Longev. 2018 Mar 20;2018:1052413. doi: 10.1155/2018/1052413. eCollection 2018.

13.

ROS-Induced DNA Damage Associates with Abundance of Mitochondrial DNA in White Blood Cells of the Untreated Schizophrenic Patients.

Chestkov IV, Jestkova EM, Ershova ES, Golimbet VG, Lezheiko TV, Kolesina NY, Dolgikh OA, Izhevskaya VL, Kostyuk GP, Kutsev SI, Veiko NN, Kostyuk SV.

Oxid Med Cell Longev. 2018 Feb 25;2018:8587475. doi: 10.1155/2018/8587475. eCollection 2018.

14.

Primary microcephaly case from the Karachay-Cherkess Republic poses an additional support for microcephaly and Seckel syndrome spectrum disorders.

Marakhonov AV, Konovalov FA, Makaov AK, Vasilyeva TA, Kadyshev VV, Galkina VA, Dadali EL, Kutsev SI, Zinchenko RA.

BMC Med Genomics. 2018 Feb 13;11(Suppl 1):8. doi: 10.1186/s12920-018-0326-1.

15.

Genetic markers of stable molecular remission in chronic myeloid leukemia after targeted therapy discontinuation.

Smirnikhina SA, Chelysheva EY, Lavrov AV, Kochergin-Nikitsky KS, Mozgovoy IV, Adilgereeva EP, Shukhov OA, Petrova AN, Bykova AV, Abdullaev AO, Turkina AG, Kutsev SI.

Leuk Lymphoma. 2018 Oct;59(10):2512-2515. doi: 10.1080/10428194.2018.1434880. Epub 2018 Feb 9. No abstract available.

PMID:
29424604
16.

Abundance of ribosomal RNA gene copies in the genomes of schizophrenia patients.

Chestkov IV, Jestkova EM, Ershova ES, Golimbet VE, Lezheiko TV, Kolesina NY, Porokhovnik LN, Lyapunova NA, Izhevskaya VL, Kutsev SI, Veiko NN, Kostyuk SV.

Schizophr Res. 2018 Jul;197:305-314. doi: 10.1016/j.schres.2018.01.001. Epub 2018 Jan 12.

PMID:
29336872
17.

Symmetric dimeric bisbenzimidazoles DBP(n) reduce methylation of RARB and PTEN while significantly increase methylation of rRNA genes in MCF-7 cancer cells.

Kostyuk SV, Kvasha MA, Khrabrova DA, Kirsanova OV, Ershova ES, Malinovskaya EM, Veiko NN, Ivanov AA, Koval VS, Zhuze AL, Tashlitsky VH, Umriukhin PE, Kutsev SI, Gromova ES.

PLoS One. 2018 Jan 12;13(1):e0189826. doi: 10.1371/journal.pone.0189826. eCollection 2018.

18.

Circulating cell-free DNA concentration and DNase I activity of peripheral blood plasma change in case of pregnancy with intrauterine growth restriction compared to normal pregnancy.

Ershova E, Sergeeva V, Klimenko M, Avetisova K, Klimenko P, Kostyuk E, Veiko N, Veiko R, Izevskaya V, Kutsev S, Kostyuk S.

Biomed Rep. 2017 Oct;7(4):319-324. doi: 10.3892/br.2017.968. Epub 2017 Aug 17.

19.

Low-Dose Ionizing Radiation Affects Mesenchymal Stem Cells via Extracellular Oxidized Cell-Free DNA: A Possible Mediator of Bystander Effect and Adaptive Response.

Sergeeva VA, Ershova ES, Veiko NN, Malinovskaya EM, Kalyanov AA, Kameneva LV, Stukalov SV, Dolgikh OA, Konkova MS, Ermakov AV, Veiko VP, Izhevskaya VL, Kutsev SI, Kostyuk SV.

Oxid Med Cell Longev. 2017;2017:9515809. doi: 10.1155/2017/9515809. Epub 2017 Aug 22.

20.

Copy number variation analysis in cytochromes and glutathione S-transferases may predict efficacy of tyrosine kinase inhibitors in chronic myeloid leukemia.

Lavrov AV, Ustaeva OA, Adilgereeva EP, Smirnikhina SA, Chelysheva EY, Shukhov OA, Shatokhin YV, Mordanov SV, Turkina AG, Kutsev SI.

PLoS One. 2017 Sep 13;12(9):e0182901. doi: 10.1371/journal.pone.0182901. eCollection 2017.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center