Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 2

1.

Serological and molecular survey of sheep infected with Mycoplasma ovipneumoniae in Xinjiang, China.

Cheng C, Jun Q, Qingling M, Zhengxiang H, Yu M, Xuepeng C, Zibing C, Jinsheng Z, Zaichao Z, Kuojun C, Chuangfu C.

Trop Anim Health Prod. 2015 Dec;47(8):1641-7. doi: 10.1007/s11250-015-0908-2. Epub 2015 Aug 28.

PMID:
26315151
2.

Impact of rli87 gene deletion on response of Listeria monocytogenes to environmental stress.

Kun X, Qingling M, Qiao J, Yelong P, Tianli L, Cheng C, Yu M, Zhengxiang H, Xuepeng C, Chuangfu C.

FEMS Microbiol Lett. 2014 Oct;359(1):50-4. doi: 10.1111/1574-6968.12561. Epub 2014 Sep 4.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center