Format
Sort by
Items per page

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 1 to 20 of 131

1.

High-resolution remote sensing-based spatial modeling for the prediction of potential risk areas of schistosomiasis in the Dongting Lake area, China.

Xue JB, Xia S, Zhang LJ, Abe EM, Zhou J, Li YY, Hao YW, Wang Q, Xu J, Li SZ, Zhou XN.

Acta Trop. 2019 Jul 19:105102. doi: 10.1016/j.actatropica.2019.105102. [Epub ahead of print]

PMID:
31330123
2.

High-resolution remote sensing-based spatial modeling for the prediction of potential risk areas of schistosomiasis in the Dongting Lake area, China.

Xue JB, Xia S, Zhang LJ, Abe EM, Zhou J, Li YY, Hao YW, Wang Q, Xu J, Li SZ, Zhou XN.

Acta Trop. 2019 Jul 13;198:105077. doi: 10.1016/j.actatropica.2019.105077. [Epub ahead of print]

PMID:
31310730
3.

Change patterns of oncomelanid snail burden in areas within the Yangtze River drainage after the three gorges dam operated.

Dai SM, Edwards J, Guan Z, Lv S, Li SZ, Zhang LJ, Feng J, Feng N, Zhou XN, Xu J.

Infect Dis Poverty. 2019 Jun 18;8(1):48. doi: 10.1186/s40249-019-0562-4.

4.

Extensive disseminated cysticercosis: a case report in Yunnan province, China.

Zang XZ, Li HZ, Qian MB, Chen YD, Zhou CH, Liu HK, Liu YH, Li SZ.

BMC Infect Dis. 2019 Jun 17;19(1):535. doi: 10.1186/s12879-019-4172-3.

5.

[Epidemiological analysis of new cases of cysticercosis in Dali Prefecture, Yunnan Province from 2014 to 2017].

Xin-Zhong Z, Huan-Zhang L, Hong-Kun L, Yu-Hua L, Chang-Hai Z, Ying-Dan C, Men-Bao Q, Shi-Zhu L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2019 May 16;31(2):143-147. doi: 10.16250/j.32.1374.2018248. Chinese.

PMID:
31184044
6.

[Molluscicidal activity of 25% wettable powder of pyriclobenzuron sulphate against Oncomelania hupensis robertsoni].

Bing-Rong L, Wei-Si W, Jun-Min Y, Shi-Zhu L, Hua Y, Jing Y, Shao-Rong C, Yu-Hua L, Li-Ping D.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2019 Apr 30;31(2):115-120. doi: 10.16250/j.32.1374.2019014. Chinese.

PMID:
31184039
7.

The epidemiological status of schistosomiasis in P. R. China after the World Bank Loan Project, 2002-2017.

Zhang LJ, Dai SM, Xue JB, Li YL, Lv S, Xu J, Li SZ, Guo JG, Zhou XN.

Acta Trop. 2019 Jul;195:135-141. doi: 10.1016/j.actatropica.2019.04.030. Epub 2019 Apr 29.

PMID:
31047863
8.

[Progress of spatial epidemiology applied to prevention and control of schistosomiasis].

Ying-Jian W, Shi-Zhu L, Qing-Wu J, Yi-Biao Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2019 Feb 14;31(1):53-57. doi: 10.16250/j.32.1374.2018304. Review. Chinese.

PMID:
31016924
9.

[Status and working principals of soil-transmitted nematodiasis during new period in China].

Ying-Dan C, Hui-Hui Z, Ji-Lei H, Ting-Jun Z, Chang-Hai Z, Men-Bao Q, Shi-Zhu L, Xiao-Nong Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2019 Mar 19;31(1):23-25. doi: 10.16250/j.32.1374.2018309. Chinese.

PMID:
31016919
10.

[Upholding Chinese spirit on schistosomiasis control in the new era to accelerate the progress towards schistosomiasis elimination in China].

Shi-Zhu L, Jing X, Tian-Ping W, Li-Yong W, Kun Y, Wei W, Shan L, Chun-Li C, Xiao-Nong Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2019 Apr 3;31(1):1-13. doi: 10.16250/j.32.1374.2019043. Review. Chinese.

PMID:
31016916
11.

A path to cooperation between China and Mongolia towards the control of echinococcosis under the Belt and Road Initiative.

Qian YJ, Ding W, Wu WP, Bandikhuu A, Damdindorj T, Nyamdorj T, Bold B, Dorjsuren T, Sumiya G, Guan YY, Zhou XN, Li SZ, Don Eliseo LP 3rd.

Acta Trop. 2019 Jul;195:62-67. doi: 10.1016/j.actatropica.2019.04.022. Epub 2019 Apr 19.

PMID:
31009597
12.

[Progress and challenges of schistosomiasis elimination in China].

Jing X, Shan L, Chun-Li C, Shi-Zhu L, Xiao-Nong Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2018 Oct 17;30(6):605-609. doi: 10.16250/j.32.1374.2018249. Chinese.

PMID:
30891968
13.

[Interpretation of The Three - year Tough Action Plan for Endemic Diseases Control (2018-2020) : schistosomiasis].

Shi-Zhu L, Jing X, Shan L, Chun-Li C, Qiang W, Hong-Liang Q, Jun Y, Xiao-Nong Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2018 Dec 25;30(6):601-604. doi: 10.16250/j.32.1374.2018311. Chinese.

PMID:
30891967
14.

Phylogeography of Bulinus truncatus (Audouin, 1827) (Gastropoda: Planorbidae) in Selected African Countries.

Abe EM, Guo YH, Shen H, Mutsaka-Makuvaza MJ, Habib MR, Xue JB, Midzi N, Xu J, Li SZ, Zhou XN.

Trop Med Infect Dis. 2018 Dec 19;3(4). pii: E127. doi: 10.3390/tropicalmed3040127.

15.

[SWOT analysis of informatization of parasitic disease prevention and control].

Qiang W, Xue-Qiang Z, Yao L, Jing-Bo X, Wei Y, Pei W, Shi-Zhu L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2018 Aug 8;30(5):578-580. doi: 10.16250/j.32.1374.2018078. Chinese.

PMID:
30567037
16.

[Assessment of ability of professionals in parasitic disease control and prevention techniques in China, 2017].

Ze-Lin Z, Yu-Wan H, Tian T, Chui-Zhao X, Hong T, Shuai H, Chun-Li C, Shi-Zhu L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2018 Oct 26;30(5):518-522. doi: 10.16250/j.32.1374.2018112. Chinese.

PMID:
30567022
17.

[Endemic status of schistosomiasis in People's Republic of China in 2017].

Li-Juan Z, Zhi-Min X, Si-Min D, Hui D, Shan L, Jing X, Shi-Zhu L, Xiao-Nong Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2018 Oct 25;30(5):481-488. doi: 10.16250/j.32.1374.2018219. Chinese.

PMID:
30567015
18.

Field Evaluation of a Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Platform for the Detection of Schistosoma japonicum Infection in Oncomelania hupensis Snails.

Qin ZQ, Xu J, Feng T, Lv S, Qian YJ, Zhang LJ, Li YL, Lv C, Bergquist R, Li SZ, Zhou XN.

Trop Med Infect Dis. 2018 Dec 15;3(4). pii: E124. doi: 10.3390/tropicalmed3040124.

19.

[Transmission risk matrix assessment of imported leishmaniasis in China].

Yu-Wan H, Tian T, Ze-Lin Z, Chun-Li C, Shi-Zhu L, Xiao-Nong Z.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2018 Sep 6;30(4):428-432. doi: 10.16250/j.32.1374.2018063. Chinese.

PMID:
30350508
20.

"Farewell to the God of Plague": The Importance of Political Commitment Towards the Elimination of Schistosomiasis.

Chen J, Xu J, Bergquist R, Li SZ, Zhou XN.

Trop Med Infect Dis. 2018 Oct 3;3(4). pii: E108. doi: 10.3390/tropicalmed3040108. No abstract available.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center