Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 3

1.

Peptide fingerprinting of the sea anemone Heteractis magnifica mucus revealed neurotoxins, Kunitz-type proteinase inhibitors and a new β-defensin α-amylase inhibitor.

Sintsova O, Gladkikh I, Chausova V, Monastyrnaya M, Anastyuk S, Chernikov O, Yurchenko E, Aminin D, Isaeva M, Leychenko E, Kozlovskaya E.

J Proteomics. 2018 Feb 20;173:12-21. doi: 10.1016/j.jprot.2017.11.019. Epub 2017 Nov 27.

PMID:
29191747
2.

Kunitz-Type Peptide HCRG21 from the Sea Anemone Heteractis crispa Is a Full Antagonist of the TRPV1 Receptor.

Monastyrnaya M, Peigneur S, Zelepuga E, Sintsova O, Gladkikh I, Leychenko E, Isaeva M, Tytgat J, Kozlovskaya E.

Mar Drugs. 2016 Dec 15;14(12). pii: E229.

3.

New Kunitz-Type HCRG Polypeptides from the Sea Anemone Heteractis crispa.

Gladkikh I, Monastyrnaya M, Zelepuga E, Sintsova O, Tabakmakher V, Gnedenko O, Ivanov A, Hua KF, Kozlovskaya E.

Mar Drugs. 2015 Sep 24;13(10):6038-63. doi: 10.3390/md13106038.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center