Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 4

1.

Optimized production of a biologically active Clostridium perfringens glycosyl hydrolase phage endolysin PlyCP41 in plants using virus-based systemic expression.

Hammond RW, Swift SM, Foster-Frey JA, Kovalskaya NY, Donovan DM.

BMC Biotechnol. 2019 Dec 21;19(1):101. doi: 10.1186/s12896-019-0594-7.

2.

Antimicrobial activity of bacteriophage derived triple fusion protein against Staphylococcus aureus.

Kovalskaya NY, Herndon EE, Foster-Frey JA, Donovan DM, Hammond RW.

AIMS Microbiol. 2019 Jun 25;5(2):158-175. doi: 10.3934/microbiol.2019.2.158. eCollection 2019.

3.

Pospiviroid Infection of Tomato Regulates the Expression of Genes Involved in Flower and Fruit Development.

AviƱa-Padilla K, Rivera-Bustamante R, Kovalskaya NY, Hammond RW.

Viruses. 2018 Sep 21;10(10). pii: E516. doi: 10.3390/v10100516.

4.

Recombinant Sheep Pox Virus Proteins Elicit Neutralizing Antibodies.

Chervyakova OV, Zaitsev VL, Iskakov BK, Tailakova ET, Strochkov VM, Sultankulova KT, Sandybayev NT, Stanbekova GE, Beisenov DK, Abduraimov YO, Mambetaliyev M, Sansyzbay AR, Kovalskaya NY, Nemchinov LG, Hammond RW.

Viruses. 2016 Jun 7;8(6). pii: E159. doi: 10.3390/v8060159.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center