Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 5

1.

[The Molluscicidal Effect of Chlorosalicylicamide Sustained-release Granules on Oncomelania hupensis].

Wei FH, Qin J, Li B, Liu M, He H, Li XP, Yuan Y, He ZW, Huang WJ, Xu ZG, Ji J, Yang JX, Wang ZZ, Li GL, Gong XG, Xu XJ.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2016 Aug;34(4):308-14. Chinese.

PMID:
30146863
2.

Spontaneously Healable Thermoplastic Elastomers Achieved through One-Pot Living Ring-Opening Metathesis Copolymerization of Well-Designed Bulky Monomers.

Yang JX, Long YY, Pan L, Men YF, Li YS.

ACS Appl Mater Interfaces. 2016 May 18;8(19):12445-55. doi: 10.1021/acsami.6b02073. Epub 2016 May 6.

PMID:
27136676
3.

Antigenic and genetic variation in the hemagglutinins of H1N1 and H3N2 human influenza a viruses in the Shanghai area from 2005 to 2008.

Ren XW, Ju LW, Yang JX, Lv XH, Jiang LF, Zhao NQ, Jiang QW.

J Med Virol. 2011 Jul;83(7):1113-20. doi: 10.1002/jmv.22078. Epub 2011 Apr 22.

PMID:
21520138
4.

[Study on evolutionary origin of influenza A virus (H1N1) based on HA gene].

Lu YH, Ju LW, Jiang LF, Yang JX, Shi Q, Jiang QW.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2009 Jul;43(7):553-8. Chinese.

PMID:
19954063
5.

[Type and subtype distribution of influenza virus and genetic evolution of hemagglutinin in Shanghai area in duration of 2004 - 2008].

Yang JX, Ju LW, Jiang LF, Shi Q, Jiang QW, Zhang YY, Zhou YB, Shen HG, Tan YY.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2009 Apr;43(4):305-8. Chinese.

PMID:
19534952

Supplemental Content

Loading ...
Support Center