Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 2

1.

[Mutation analysis of the TRAPPC2 gene in a Chinese family with X-linked spondyloepiphyseal dysplasia tarda].

Wu X, Deng K, Wang C, Li G, Lin J, Wang R, Wu H, Huang S.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2015 Aug;32(4):476-80. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2015.04.005. Chinese.

PMID:
26252088
2.

Ag nanoparticles/PPV composite nanofibers with high and sensitive opto-electronic response.

Chen J, Yang P, Wang C, Zhan S, Zhang L, Huang Z, Li W, Wang C, Jiang Z, Shao C.

Nanoscale Res Lett. 2011 Feb 7;6(1):121. doi: 10.1186/1556-276X-6-121.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center