Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 3

1.

The Influence of Dimerization on the Pharmacokinetics and Activity of an Antibacterial Enzyme Lysostaphin.

Grishin AV, Lavrova NV, Lyashchuk AM, Strukova NV, Generalova MS, Ryazanova AV, Shestak NV, Boksha IS, Polyakov NB, Galushkina ZM, Soboleva LA, Vetchinin SS, Pavlov VM, Karyagina AS, Lunin VG.

Molecules. 2019 May 16;24(10). pii: E1879. doi: 10.3390/molecules24101879.

2.

Identification of chlamydial T3SS inhibitors through virtual screening against T3SS ATPase.

Grishin AV, Luyksaar SI, Kapotina LN, Kirsanov DD, Zayakin ES, Karyagina AS, Zigangirova NA.

Chem Biol Drug Des. 2018 Mar;91(3):717-727. doi: 10.1111/cbdd.13130. Epub 2017 Nov 27.

PMID:
29068165
3.

Novel repressor of the human FMR1 gene - identification of p56 human (GCC)(n)-binding protein as a Kr├╝ppel-like transcription factor ZF5.

Orlov SV, Kuteykin-Teplyakov KB, Ignatovich IA, Dizhe EB, Mirgorodskaya OA, Grishin AV, Guzhova OB, Prokhortchouk EB, Guliy PV, Perevozchikov AP.

FEBS J. 2007 Sep;274(18):4848-62. Epub 2007 Aug 21.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center