Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 2

1.

Overexpression of Arabidopsis OPR3 in Hexaploid Wheat (Triticum aestivum L.) Alters Plant Development and Freezing Tolerance.

Pigolev AV, Miroshnichenko DN, Pushin AS, Terentyev VV, Boutanayev AM, Dolgov SV, Savchenko TV.

Int J Mol Sci. 2018 Dec 11;19(12). pii: E3989. doi: 10.3390/ijms19123989.

2.

Genetically encodable bioluminescent system from fungi.

Kotlobay AA, Sarkisyan KS, Mokrushina YA, Marcet-Houben M, Serebrovskaya EO, Markina NM, Gonzalez Somermeyer L, Gorokhovatsky AY, Vvedensky A, Purtov KV, Petushkov VN, Rodionova NS, Chepurnyh TV, Fakhranurova LI, Guglya EB, Ziganshin R, Tsarkova AS, Kaskova ZM, Shender V, Abakumov M, Abakumova TO, Povolotskaya IS, Eroshkin FM, Zaraisky AG, Mishin AS, Dolgov SV, Mitiouchkina TY, Kopantzev EP, Waldenmaier HE, Oliveira AG, Oba Y, Barsova E, Bogdanova EA, Gabaldón T, Stevani CV, Lukyanov S, Smirnov IV, Gitelson JI, Kondrashov FA, Yampolsky IV.

Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Dec 11;115(50):12728-12732. doi: 10.1073/pnas.1803615115. Epub 2018 Nov 26.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center