Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Search results

Items: 4

1.

[Effects of acrylamide on synaptic plasticity of rat neuron].

Xiao JW, Meng HL, Duan HW, Zhang ZR, Wang J, Yu T, Zheng M, Li B, Zheng YX.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2011 Nov;45(11):1022-5. Chinese.

PMID:
22336280
2.

Laparoscopic treatment of a massive fibroepithelial polyp accompanied by ureteral intussusception.

Jin XB, Meng HL, Zhang YD, Jiang SB, Wang HB, Wang J.

Chin Med J (Engl). 2011 Oct;124(20):3436-9.

PMID:
22088552
3.

[Effect of vinyl chloride on reproductive and endocrine system of male rats].

Wang XX, Xiao JW, Meng HL, Cui T, Niu KL, Li B.

Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2010 Jul;28(7):517-20. Chinese.

PMID:
21114031
4.

Supplemental Content

Loading ...
Support Center